Dramaturgický seminář 7

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS7 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V rámci dramaturgického semináře 1. ročníku navazujícího magisterského studia se rozvíjí schopnosti studentů rozpoznat, pojmenovat, prohlubovat a fixovat (zejména v textu) vlastní tvůrčí záměry a metody od fáze prvotního námětu přes práci na treatmentu až po výsledný scénář dokumentárního či hybridního filmu. Seminář vytváří prostor pro kritickou reflexi režijních metod a tvůrčích postupů v kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Zaměřuje se na způsoby, jakými mohou studenti své tvůrčí záměry a vize srozumitelně komunikovat a prosadit u svých spolupracovníků (nejprve v rámci školy, později už v kontaktu s profesionálním filmovým prostředím). Pracuje se s konkrétním dramaturgickým tématem vztaženým k aktuálně rozpracovanému studentskému filmu pro daný ročník (např. problém expozice, možnosti práce s protagonisty filmu), ale i s analýzou obecnějších dramaturgických problémů (např. etika v dokumentu ve vztahu ke zvolené režijní metodě).

Tematické okruhy:

1.Námět a synopse (analýza tématu filmu a jeho zachycení v textových podkladech), práce s rešerší

2.Treatment (analýza adekvátních tvůrčích metod, způsoby psaní treatmentu)

3.Práce s postavou, možnosti režiséra a etické problémy

4.Vyprávění v dokumentárním filmu jako dramaturgický problém

5.Vizuální koncepce ve vztahu k celku AV díla

6.Zvuková koncepce ve vztahu k celku AV díla

7.Střihová dramaturgie a problém struktury

8.Reflexe vlastního autorského rukopisu

Výsledky učení

Absolvent semináře dokáže analyticky uchopit, reflektovat a funkčně komunikovat vlastní tvůrčí postupy a záměry, rozvíjet koncepční přemýšlení o tématu filmu v širším kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Je schopen základní dramaturgické analýzy vlastního filmu ale i filmů ostatních studentů v rámci skupiny, a to v různých fázích jejich rozpracování

(od fáze vývoje po střih a zvukovou dramaturgii). Je schopen vypracovat textové materiály relevantní v současném systému dokumentárních institucí u nás i v zahraničí (zejména podklady pro Fond kinematografie či programovou radu ČT nebo zahraniční platformy typu East Doc Platform, Creative Europe ad.)

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 - 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre” in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

+ individuální literatura v závislosti na specifikách aktuálně zpracovávaného tématu filmu

+ práce s ukázkami z AV děl současného dokumentu (čerpáno např. z webu https://dafilms.com/) a s konkrétními rozpracovanými materiály studentských filmů (námět, moodboard, storyboard, treatment, scénář).

Hodnoticí metody a kritéria

•80 % účast na semináři, aktivní zapojení do debaty a dramaturgické analýzy (50 %)

•finalizace textových podkladů a analýza natočených materiálů (40 %)

•závěrečná písemná reflexe vlastního tvůrčího procesu během semestru s důrazem na jeho dramaturgická specifika (10 %)

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů