Dramaturgický seminář 9

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS9 zápočet 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

V prvním semestru dramaturgického semináře pro absolventský ročník se hlavní pozornost soustřeďuje na práci s podklady absolventského, často již celovečerního filmu (synopse, treatment, scénář, autorská explikace tvůrčího záměru, vizuální koncepce apod.). Studenti se učí materiály zpracovat tak, aby odrážely tvůrčí záměry autora a zároveň měly formu odpovídající aktuálním potřebám dokumentárních institucí a film industry (IDF, ČT, Fond kinematografie, Creative Europe, festivaly, workshopy). Seminář otevírá také větší prostor pro analýzu cross-žánrových přístupů, tematizuje se současné stírání žánrů

a dramaturgické problémy související s hybridizací v oblasti non-fiction. Rozvíjí se analýza filmů s celovečerní stopáží s důrazem na aktuální potřeby, které studenti ve svých filmech řeší. Prohlubuje se schopnost reflexe vlastních režijních metod a tvůrčích postupů v kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Představují se možné formy spolupráce s producentem a specifická úskalí koprodukcí v domácím i zahraničním kontextu. Pracuje se s konkrétními dramaturgickými tématy vztaženými k aktuálně rozpracovanému absolventskému filmu a tematizuje se i problém různých verzí a délek filmu v závislosti na potřebách filmových festivalů a koproducentů.

Tematické okruhy:

1.Specifika absolventského filmu se středometrážní nebo celovečerní stopáží

2.Podoba synopse a logline v aktuálním kontextu non-fiction film industry

3.Podoba treatmentu v aktuálním kontextu non-fiction film industry

4.Podoba autorské explikace v aktuálním kontextu non-fiction film industry

5.Podoba textu „vizuální koncepce“ v aktuálním kontextu non-fiction film industry

6.Práce s kolektivní postavou, problémy s více postavami v dokumentu

7.Reflexe vlastního autorského rukopisu

Výsledky učení

Absolvent semináře dokáže analyticky uchopit, reflektovat a funkčně komunikovat vlastní tvůrčí postupy a záměry, rozvíjet koncepční přemýšlení o tématu filmu v širším kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Je schopen dramaturgické analýzy vlastního filmu ale i filmů ostatních studentů v rámci skupiny, a to v různých fázích jejich rozpracování (od fáze vývoje po střih a zvukovou dramaturgii). Je schopen vypracovat textové materiály relevantní v současném systému dokumentárních institucí u nás i v zahraničí (zejména podklady pro Fond kinematografie či programovou radu ČT nebo zahraniční platformy typu East Doc Platform, Creative Europe ad.) Je schopen funkčně využívat dramaturgickou analýzu pro potřeby vlastního absolventského (často celovečerního) filmu.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 - 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre” in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

+ individuální literatura v závislosti na specifikách aktuálně zpracovávaného tématu filmu

+ práce s ukázkami z AV děl současného dokumentu (čerpáno např. z webu https://dafilms.com/) a s konkrétními rozpracovanými materiály studentských filmů (námět, moodboard, storyboard, treatment, scénář).

Hodnoticí metody a kritéria

V prvním semestru dramaturgického semináře pro absolventský ročník se hlavní pozornost soustřeďuje na práci s podklady absolventského, často již celovečerního filmu (synopse, treatment, scénář, autorská explikace tvůrčího záměru, vizuální koncepce apod.). Studenti se učí materiály zpracovat tak, aby odrážely tvůrčí záměry autora a zároveň měly formu odpovídající aktuálním potřebám dokumentárních institucí a film industry (IDF, ČT, Fond kinematografie, Creative Europe, festivaly, workshopy). Seminář otevírá také větší prostor pro analýzu cross-žánrových přístupů, tematizuje se současné stírání žánrů

a dramaturgické problémy související s hybridizací v oblasti non-fiction. Rozvíjí se analýza filmů s celovečerní stopáží s důrazem na aktuální potřeby, které studenti ve svých filmech řeší. Prohlubuje se schopnost reflexe vlastních režijních metod a tvůrčích postupů v kontextu současného vývoje v oblasti non-fiction tvorby. Představují se možné formy spolupráce s producentem a specifická úskalí koprodukcí v domácím i zahraničním kontextu. Pracuje se s konkrétními dramaturgickými tématy vztaženými k aktuálně rozpracovanému absolventskému filmu a tematizuje se i problém různých verzí a délek filmu v závislosti na potřebách filmových festivalů a koproducentů.

Tematické okruhy:

1.Specifika absolventského filmu se středometrážní nebo celovečerní stopáží

2.Podoba synopse a logline v aktuálním kontextu non-fiction film industry

3.Podoba treatmentu v aktuálním kontextu non-fiction film industry

4.Podoba autorské explikace v aktuálním kontextu non-fiction film industry

5.Podoba textu „vizuální koncepce“ v aktuálním kontextu non-fiction film industry

6.Práce s kolektivní postavou, problémy s více postavami v dokumentu

7.Reflexe vlastního autorského rukopisu

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů