Osvětlování 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304OSVT1 Z 2 3 hodiny výuky týdně (45 minut), 23 až 33 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Klaus FUXJÄGER

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Klaus FUXJÄGER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět je určen k seznámení s teorií i praxí osvětlování ve filmu a televizi. Výchozím bodem studia je poznání a rozbor denních i mimodenních světelných situací daných přírodními zdroji. Výklad pokračuje seznamováním s vlastnostmi osvětlovacích prostředků s hlediska jejich využitelnosti k nápodobě zdrojů přírodních i umělých.

Výuka je provázena demonstracemi způsobů konstrukcí osvětlení jak v reálných prostředích, tak i v atelierech a to s objekty základního významu (lidská tvář, postava).

Specifikum výuky je osvětlování s vazbou na vlastnosti záznamového media, čímž je od počátku věnována pozornost praktické exponometrii.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Znalost kultury vizuálního zobrazování v dějinném kontextu.

Fyzika a zejména optika na patřičné středoškolské úrovni

Základní zkušenosti jako kameraman, schopnost zvládnout základní filmové úkoly

Digitální i analogovy fotoaparát s všemi manuálními funkcemi

Luxmetr a spotmetr

Obsah kurzu

Funkce užití světla na natáčení:

 1. Světlo jako základní technický předpoklad vzniku optického zobrazení.
 2. Světlo z pohledu informace o vlastnostech předmětů scénické reality, jejich textuře a odrazivosti (reflektanci).
 3. Světlo jako prostředek umělecké stylizace optického zobrazení.
 4. Kontinuita

Světlo:

Světlo a jeho expoziční účinek jsou z kameramanského hlediska hodnotitelné ze tří aspektů:

 1. Kvalita

a) kvalita daná jeho spektrálním složením,

b) kvalita daná charakterem světelného zdroje (bodový, difuzní).

 1. Směr

a) podpora nebo potlačování vjemu prostoru zobrazením

b) podporování či popírání vjemu skutečných tvarů a objemů zobrazovaných objektů.

 1. Intenzita

a) intenzita jediného zdroje a modifikace jeho vzdáleností

b) skladba intenzit více zdrojů: světlo hlavní, doplňkové a pomocné.

Praktická exponometrie:

 1. Analýza poměrů osvětlení scény měřením luxmetrem
 2. Analýza osvětlení scény z hlediska její jasové struktury - bodová exponometrie

Zdroje světla a svítidla:

 1. Prostředky ke změně spektrálního složení světla umělých zdrojů
 2. Prostředky ke změně charakteru světla zdrojů (difuzory, gridy).
 3. Regulace povahy svazku emitovaných paprsků toku - konvergence vs. divergence

Základní osvětlovací pojmy:

Faktor odrazivosti plochy (reflektance), expoziční účin, expoziční osvětlení, světelný poměr

Metodika konstrukce osvětlení scénického prostoru:

 1. Styl imitované primární světelné skutečnosti
 2. Styl profesionální konvence - odklon od striktní logiky osvětlení
 3. Aktivita osvětlování ve službách podpory významových gest v rámci dramatického účinku včetně tvůrčího uplatnění jak estetických hodnot, tak i rázu neobvyklosti

Praktické cvičení: (víc ve: „návod k cvičení OSV 1+2“ + „sylabus portrét u okna“)

A.“tvář a světlo” - fotky č/b digitál

osvětlení lidské tváře; základní pojmy osvětlení, rámování a komponovaní; poměry světla. 3 bodové osvětlení; světlo jako dramatický nástroj; interakce objektu a pozadí

B.“portrét u okna” - fotky č/b na negativ 5222

vztah exteriér/ interiér. Záměrná před-/ podexpozice. (polo-)silueta

Doporučená nebo povinná literatura

Ján Šmok - Umělé světlo ve fotografii: SNTL 1978, 232 stran, ISBN: 04-503-78

Ilja Bojanovský: Základní principy osvětlování

Ilja Bojanovský: Filmovým objektivem roč. 1961 č. 1-12, roč. 1962 č. 1-9

Anatolij Golovňa - Umění kameramana: 1951, Signatura: GD 3547

Ludvík Baran - Portrét ve fotografii: Orbis, 1969, 278 stran

Ján Šmok - Úvod do teorie skladby kinematografického obrazu: 173 stran

Kris Malkiewicz - Film Lighting - Talks with HOlywood´s Cinematographers and gaffers: Touchstone, 1986, 198 stran

David Samuelson - Motion picture, camera and lighting equipment: 2. vydání 1980, ISBN-10: 0240512618

american cinematographer’s manual

Firemní katalogy s přehledem o světelných zdrojích

Hodnoticí metody a kritéria

Povinná účast na seminářích 80%

Aktivní účast v semináři, přesnost a kvalita praktických cvičení jsou předpoklady pro udělení hodnocení.

Webová stránka předmětu

https://lightingseminar.com

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 221
Učebna osvětlování č. 221

(Lažanský palác)
FUXJÄGER K.
16:30–18:55
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 16:30–18:55 Klaus FUXJÄGER Učebna osvětlování č. 221
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů