Seminář kameramanské tvorby 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304SK2 Z 1 3 hodiny výuky týdně (45 minut), -7 až -2 hodin domácí příprava!!! česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Vytvořit základ znalostí kameramanské problematiky, které vytvoří základ pro následující praktická cvičení.

Forma studia

Cílem semináře je najít cestu k pochopení a způsobu realizace předepsaných

cvičení. Po pedagogickém zdůvodnění jejich obsahu, následují volné diskuse a

projekce cvičení minulých let.

Příprava k realizaci cvičení je ukončena odevzdáním scénáře, jehož podoba je

předepsaná a dává z hlediska výuky svůj smysl. Teprve po tomto přípravném

procesu dostane posluchač povolení k natočení cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Stoprocentní účast na seminářích je důležitá vzhledem k praktickým návaznostem jednotlivých cvičení.

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Seminář probíhá na úrovni prvního i druhého ročníku a na základě připravených a empiricky vyzkoušených praktických cvičení.

Návody ke cvičením jsou podrobně rozpravovány ve skriptu ?Návody k oborovým cvičením? a jsou posluchačům volně k dispozici. Je povinností pedagoga dbát na

přesném dodržování jejich zadání.

Teoretická část předmětu se podrobně zabývá principy tvorby filmového obrazu se všemi atributy, které s tím souvisí. Výtvarná a technická kvalita výsledku je samozřejmostí. K dosažení kvalitního výsledku zrealizovaného cvičení je třeba vést posluchače od samého počátku. Seminář je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení. Všechny tyto výrazové prostředky musí přesně souviset s tématem a dramaturgickou koncepcí zadaného cvičení. Vysvětluje se i pohybová technika obrazu a její funkce pro emocionální účin filmu. Principem jednotlivých cvičení je výchova posluchače k práci v oblasti hraného i dokumentárního filmu a televize. Výsledkem by měla být profesionální schopnost se zodpovědně postavit ke všem svěřeným úkolům, které ho očekávají v samotné praxi. Považuje se za důležité připravit kameramana k pozitivní komunikaci ve štábu a jeho výrazná fyzická připravenost pro složité podmínky, které během natáčení mohou nastat.

Úkoly:

Všechna předepsaná cvičení, která předmět obsahuje /1. i 2. ročník/ jsou cvičení ode samého počátku zcela autorská. Pedagog vyžaduje dokonalou scenaristickou přípravu a vypracování přesného obrazového scénáře, který slouží jako návod k natočení cvičení. Dodržení termínu samotné přípravy k cvičení až po realizaci je pedagogem sledováno a je součástí výsledného hodnocení.

Obsah semináře:

1)seznámit posluchače se smyslem a zadáním jednotlivých praktických cvičení.

2)Zadání a příprava scénáře.

3)Exponometrická zkouška spolupráve s laboratoří a její praktické vyhodnocení.

4)Konzultace hotového scénáře, grafické vyjádření jednotlivých záběru, jejich funkce ve smyslu velikosti, kompozice a eventuelní pohybu pro zadaný úkol.

5)Rozbory stylu filmového obrazu a jejich uplatnění na základě projekce cvičení posluchačů minulých ročníků.

6)Na základě projekcí vybraných filmů vést posluchače k pochopení služby obrazové tvorby v souvislosti s tématem a využití všech výrazových prostředků, které má kameraman k dispozici k umocnění emocionálního působení díla.

7)Uplatnění těchto prostředků v rámci zadaného cvičení

8)Projekce denních prací, jejich technické vyhodnocení a příprava hrubého materiálu k samotnému střihu.

9)Střihová skladba, návaznosti a rytmus vhodný pro dané cvičení. Dodržení zadané délky.

Seznam cvičení 1. ročník

1)S m ě r y, scénář je zadán v návodu ke cvičením. Odevzdání 4.2.

2)P o s t u p p r á c e, odevzdání scénáře 31.1. Odevzdání cvičení 7.3.

3)D o k u m e n t á r n í s t u d i e, odevzdání scénáře 20.2.. Odevzdání cvičení 25.4.

4)S e z n á m e n í, odevzdání scénáře 30.5. Odevzdání cvičení 15.6.

Seminář navazuje na výuku v zimním semestru. Je zaměřen na prohlubování znalostí v oblasti techniky obrazu, jeho exponometrie, kompozice a osvětlení. Principem a cílem jednotlivých cvičení je výchova posluchače k práci v oblasti hraného i dokumentárního filmu a televize.

Doporučená nebo povinná literatura

Veškerá dostupná literatura z oblasti techniky a teorie filmu, odborné i populární časopisy.

Školní projekce a systematické sledování distribuce zahraničních i českých filmů.

Názory na shlédnuté filmy a jejich rozbor je samozřejmou součástí semináře.

Hodnoticí metody a kritéria

Výsledkem cvičení je zápočet, nebo známka udělená postupovou komisí. Samotné

realizaci cvičení předchází pečlivá příprava jejímž produktem je scénář,

který obsahuje graficky znázorněné rozzáběrování, fotostudie snímaného

prostředí, světelný rozbor a analýzu smyslu provedení. Součástí zápočtu je

též kázeň, dochvilnost a spolehlivost. Stoprocentní účast v seminářích jako

samozřejmost.

Poznámka

Stoprocentní účast na seminářích je důležitá vzhledem k praktickým návaznostem jednotlivých cvičení.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů