Autorské právo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APR1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTAIDL

Obsah

V rámci předmětu je záměrem studentům akcentovat přehledovou orientaci v problematice autorskoprávních právních vztahů vznikajících v rámci audiovizuální tvorby a klást důraz na schopnost analýzy reálných situací za účelem praktické aplikace znalostí v oboru, především tedy v rámci výroby audiovizuálních děl a při jejich následné exploataci. Snahou je současně studentům napomáhat v hledání cesty k využití výukou nabytých znalostí pro praxi tak, aby mohly být jejich vědomosti použity ve všech myslitelných fázích výroby či exploatace audiovizuálního díla, ale obdobně i při produkci v různých fázích realizace dalších uměleckých či kulturních projektů s využíváním audiovizuální tvorby (zejména hudba, filmové a hudební festivaly, reklama). Poznatky a strukturovaný přehled o právní úpravě oboru autorského práva a práv souvisejících by měly studentům přinést uvědomění si provázanosti jednotlivých institutů (která je u audiovizuálního díla zejména patrná), přičemž tento nadhled by jim v jejich budoucím působení měl umožnit lépe nalézat vhodná řešení konkrétních produkčních situací nejen ve smyslu aplikace práva, ale i ve smyslu komplexní efektivity produkčních činností. Takový nadhled také přinese zlepšení schopnosti správně hodnotit problémy s právním aspektem i rizika s nimi spojená a lépe rozpoznat hranici, kdy je již vhodné se s věcí obrátit na specializovaného advokáta s žádostí o právní pomoc namísto spolehnutí jen na využití svých znalostí.

OBSAH PŘEDNÁŠEK

1)Autorské právo jako součást práv k duševnímu vlastnictví, obecný úvod do problematiky autorské práva a práv souvisejících, právní úprava v autorském zákoně a v občanském zákoníku, případně dalších právních předpisech vztahujících se k oboru audiovize.

2)Autorské dílo, vznik a obsah autorského práva. Autorství – autor a spoluautoři. Osobnostní a majetková práv autora.

3)Doba trvání majetkových práv autora, dědění v oblasti autorských práv. Volná užití díla, citace, užití díla umístěného na veřejném prostranství, úřední a zpravodajská licence.

4)Licenční smlouvy (smluvní licencování).

5)Audiovizuální dílo, díla audiovizuálně užitá, právní vztahy v rámci výroby a užití audiovizuálního díla – přípravné práce, výroba, dokončovací práce, užití a propagace (smluvní zajištění scénář, režie, herci, štáb, lokace, distribuce, partneři atd.).

6)Zaměstnanecké dílo, dílo vytvořené na objednávku, zakázková výroba audiovizuálního díla, výroba audiovizuálního díla v koprodukci.

Výsledky učení

Výchozím cílem předmětu Autorské právo 1 je, aby si studenti osvojili obecnou znalost základů z oblasti autorských práv, jakožto práv k duševnímu vlastnictví – včetně pochopení jejich abstraktní povahy. Aby dokázali autorské dílo, jeho vznik a autora definovat, rozlišovat osobnostní práva autora i majetková práva autora a znali obsah těchto práv. Dále aby měli přehled o době trvání majetkových práv i věděli o nejdůležitější výjimkách a omezeních práva autorského, a také se orientovali v problematice díla vytvořeného na objednávku a zaměstnaneckého díla. Zvláštní pozornost bude věnována nabytí znalostí týkajících se zejména právní úpravy audiovizuálního díla, děl audiovizuálně užitých a licenční smlouvy (smluvního licencování obecně). Vše uvedené bude v rámci výuky současně vedeno k získání praktických dovedností práce s autorským zákonem jako takovým a s příslušnými částmi občanského zákoníku, jakožto s klíčovými prameny práva pro daný obor.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Oddíl 5 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-573-5.

Internetové stránky kolektivních správců práv: www.osa.cz, www.intergram.cz, www.dilia.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou k udělení zápočtu je min. docházka 75 %. V případě chybějící docházky musejí studenti vypracovat esej na zadané téma vztahující se k probrané látce.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠTAIDL J.
15:40–17:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 15:40–17:15 Jiří ŠTAIDL Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů