Autorské právo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APR2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTAIDL

Obsah

OBSAH PŘEDNÁŠEK

1)Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu. Ostatní práva související s právem autorským – právo výrobce zvukového záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele, právo nakladatele.

2)Autorské právo v oblasti pořádání filmových a hudebních festivalů, v reklamě, na internetu a ve vztahu k průmyslovým právům (ochranné známky) – právní vztahy a praxe zejména z pohledu audiovize.

3)Ochrana autorského práva, civilní spor, předběžné opatření, mediace, správní a trestněprávní delikt v oblasti autorského práva a práv souvisejících.

4)Kolektivní správa práv, práva povinně kolektivně spravovaná: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.

5)Autorská práva v oblasti archivních materiálů, nositelé práv (Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv, KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.). Mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti autorského práva a práv souvisejících.

6)Praktická aplikace autorského práva a práv souvisejících při smluvním zajištění výroby a exploatace audiovizuálního díla (nebo realizace jiného kulturního projektu). Nejčastěji užívané smluvní typy. Základní zásady jednání o autorskoprávních smlouvách, jejich revidování a připomínkování v praxi.

Výsledky učení

Cílem předmětu Autorské právo 2, který staví na základech znalostí nabytých absolvováním předmětu Autorské právo 1 a hodlá je rozvíjet, je zaměření se na práva výkonného umělce k uměleckému výkonu a na další práva související s právem autorským, tedy na právo výrobce zvukového záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele a právo nakladatele. I zde bude výuka zaměřena na získání přehledu o obsahu a trvání uvedených práv i na možnosti smluvního licencování. Studenti také získají povědomí o autorskoprávních aspektech produkcí filmových i jiných kulturních projektů, a dále o problematice kolektivní správy práv v České republice, resp. o podstatě fungování nejdůležitějších kolektivních správců práv. Vhled bude učiněn také do oblasti právních norem upravujících ochranu autorského práva a zmíněny budou nejdůležitější mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti autorského práva a práv souvisejících.

V rámci předmětu je záměrem studentům akcentovat přehledovou orientaci v problematice autorskoprávních právních vztahů vznikajících v rámci audiovizuální tvorby a klást důraz na schopnost analýzy reálných situací za účelem praktické aplikace znalostí v oboru, především tedy v rámci výroby audiovizuálních děl a při jejich následné exploataci. Snahou je současně studentům napomáhat v hledání cesty k využití výukou nabytých znalostí pro praxi tak, aby mohly být jejich vědomosti použity ve všech myslitelných fázích výroby či exploatace audiovizuálního díla, ale obdobně i při produkci v různých fázích realizace dalších uměleckých či kulturních projektů s využíváním audiovizuální tvorby (zejména hudba, filmové a hudební festivaly, reklama). Poznatky a strukturovaný přehled o právní úpravě oboru autorského práva a práv souvisejících by měly studentům přinést uvědomění si provázanosti jednotlivých institutů (která je u audiovizuálního díla zejména patrná), přičemž tento nadhled by jim v jejich budoucím působení měl umožnit lépe nalézat vhodná řešení konkrétních produkčních situací nejen ve smyslu aplikace práva, ale i ve smyslu komplexní efektivity produkčních činností. Takový nadhled také přinese zlepšení schopnosti správně hodnotit problémy s právním aspektem i rizika s nimi spojená a lépe rozpoznat hranici, kdy je již vhodné se s věcí obrátit na specializovaného advokáta s žádostí o právní pomoc namísto spolehnutí jen na využití svých znalostí.

Předpoklady a další požadavky

Literatura

Zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Oddíl 5 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-573-5.

Internetové stránky kolektivních správců práv: www.osa.cz, www.intergram.cz, www.dilia.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou k připuštění ke zkoušce je min. docházka 75 %. V případě chybějící docházky musejí studenti vypracovat esej na zadané téma vztahující se k probírané látce.

Ústní zkouška pak ověřuje znalosti nabyté absolvováním předmětů Autorské právo 1 a Autorské právo 2.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠTAIDL J.
13:10–14:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:10–14:45 Jiří ŠTAIDL Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů