Autorské právo 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APR2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Seznámení s obsahem a užitím autorského zákona

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Autorské právo 1

Obsah kurzu

  1. Právo výkonného umělce.
  2. Ostatní práva související s právem autorským: právo výrobce zvukového záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele, právo nakladatele.
  3. Obecně o kolektivní správě práva autorského a práv souvisejících s právem autorským v České republice - podstata, účel, právní úprava a přehled kolektivních správců.
  4. OSA - Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním s textem i bez textu. Kolektivní správa v oblasti práv autorů hudebních děl a práv nakladatelů.
  5. INTERGRAM - kolektivní správa v oblasti práv výkonných umělců a výrobců zvukových resp. zvukově obrazových záznamů. Profesní sdružení výkonných umělců a výrobců zvukových resp. zvukově obrazových záznamů.
  6. DILIA - kolektivní správa v oblasti literárních, dramatických, hudebně dramatických, pantomimických, choreografických a audiovizuálních resp. audiovizuálně užitých děl. Profesní sdružení v oblasti audiovizuálních resp. audiovizuálně užitých děl.
  7. Autorská práva v oblasti audiovizuálních děl z pohledu vývoje právní úpravy na území České republiky. Kdo je nositelem práv k filmům vyrobeným v Československu a České republice do roku 1945, mezi lety 1945 a 1964, 1965 a 1991 atd.?
  8. Mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti autorského práva a práv souvisejících (Bernská úmluva, WIPO, Všeobecná úmluva o právu autorském, Římská úmluva aj.). Autorské právo v právu Evropských společenství - směrnice Rady ES. Přidružení České republiky k Evropským společenstvím a harmonizace právní úpravy.

Podmínkou atestace je úspěšné složení ústní zkoušky (též z Autorského práva I.) a alespoň 75% účast na přednáškách.

Doporučená nebo povinná literatura

Petr Ostrouchov: Autorské právo; AMU 2005

Jan Kříž, Irena Holcová, Jiří Kordač, Veronika Křesťanová: Autorský zákon a předpisy souvisící, 1. vydání, Linde 2001; 2. vydání, Linde 2004

Zákon č.121/2000 Sb., autorský zákon

Ivo Telec: Přehled práva duševního vlastnictví, díl 1. (lidskoprávní základy, licenční smlouva), 1. vydání; Nadkladatelství Doplněk, 2002

Internetové adresy kolektivních správců: www.osa.cz; www.dilia.cz; www.intergram.cz.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou atestace je úspěšné složení ústní zkoušky (též z Autorského práva I.) a alespoň 75% účast na přednáškách.

Poznámka

Začátek výuky: 21. 3. 2017

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů