Autorské právo 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305APR2 ZK 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jiří ŠTAIDL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří ŠTAIDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem předmětu Autorské právo 2, který staví na základech znalostí nabytých absolvováním předmětu Autorské právo 1 a hodlá je rozvíjet, je zaměření se na práva výkonného umělce k uměleckému výkonu a na další práva související s právem autorským, tedy na právo výrobce zvukového záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele a právo nakladatele. I zde bude výuka zaměřena na získání přehledu o obsahu a trvání uvedených práv i na možnosti smluvního licencování. Studenti také získají povědomí o autorskoprávních aspektech produkcí filmových i jiných kulturních projektů, a dále o problematice kolektivní správy práv v České republice, resp. o podstatě fungování nejdůležitějších kolektivních správců práv. Vhled bude učiněn také do oblasti právních norem upravujících ochranu autorského práva a zmíněny budou nejdůležitější mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti autorského práva a práv souvisejících.

V rámci předmětu je záměrem studentům akcentovat přehledovou orientaci v problematice autorskoprávních právních vztahů vznikajících v rámci audiovizuální tvorby a klást důraz na schopnost analýzy reálných situací za účelem praktické aplikace znalostí v oboru, především tedy v rámci výroby audiovizuálních děl a při jejich následné exploataci. Snahou je současně studentům napomáhat v hledání cesty k využití výukou nabytých znalostí pro praxi tak, aby mohly být jejich vědomosti použity ve všech myslitelných fázích výroby či exploatace audiovizuálního díla, ale obdobně i při produkci v různých fázích realizace dalších uměleckých či kulturních projektů s využíváním audiovizuální tvorby (zejména hudba, filmové a hudební festivaly, reklama). Poznatky a strukturovaný přehled o právní úpravě oboru autorského práva a práv souvisejících by měly studentům přinést uvědomění si provázanosti jednotlivých institutů (která je u audiovizuálního díla zejména patrná), přičemž tento nadhled by jim v jejich budoucím působení měl umožnit lépe nalézat vhodná řešení konkrétních produkčních situací nejen ve smyslu aplikace práva, ale i ve smyslu komplexní efektivity produkčních činností. Takový nadhled také přinese zlepšení schopnosti správně hodnotit problémy s právním aspektem i rizika s nimi spojená a lépe rozpoznat hranici, kdy je již vhodné se s věcí obrátit na specializovaného advokáta s žádostí o právní pomoc namísto spolehnutí jen na využití svých znalostí.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

OBSAH PŘEDNÁŠEK

1)Práva výkonného umělce k uměleckému výkonu. Ostatní práva související s právem autorským – právo výrobce zvukového záznamu, právo výrobce zvukově obrazového záznamu, právo rozhlasového a televizního vysílatele, právo nakladatele.

2)Autorské právo v oblasti pořádání filmových a hudebních festivalů, v reklamě, na internetu a ve vztahu k průmyslovým právům (ochranné známky) – právní vztahy a praxe zejména z pohledu audiovize.

3)Ochrana autorského práva, civilní spor, předběžné opatření, mediace, správní a trestněprávní delikt v oblasti autorského práva a práv souvisejících.

4)Kolektivní správa práv, práva povinně kolektivně spravovaná: OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům hudebním, z.s., INTERGRAM, nezávislá společnost výkonných umělců a výrobců zvukových a zvukově obrazových záznamů z.s., DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura, z.s.

5)Autorská práva v oblasti archivních materiálů, nositelé práv (Státní fond kinematografie, Národní filmový archiv, KRÁTKÝ FILM PRAHA a.s.). Mezinárodní smlouvy a mezinárodní organizace v oblasti autorského práva a práv souvisejících.

6)Praktická aplikace autorského práva a práv souvisejících při smluvním zajištění výroby a exploatace audiovizuálního díla (nebo realizace jiného kulturního projektu). Nejčastěji užívané smluvní typy. Základní zásady jednání o autorskoprávních smlouvách, jejich revidování a připomínkování v praxi.

Doporučená nebo povinná literatura

Zákon číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Oddíl 5 zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SRSTKA, Jiří, Jan BARTÁK, Tomáš DOBŘICHOVSKÝ, et al. Autorské právo a práva související: vysokoškolská učebnice. Praha: Leges, 2017. Student (Leges). ISBN 978-80-7502-240-0.

TŮMA, Pavel. Smluvní licence v autorském právu. Praha: C.H. Beck, 2007. Beckova edice právní instituty. ISBN 978-80-7179-573-5.

Internetové stránky kolektivních správců práv: www.osa.cz, www.intergram.cz, www.dilia.cz

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou k připuštění ke zkoušce je min. docházka 75 %. V případě chybějící docházky musejí studenti vypracovat esej na zadané téma vztahující se k probírané látce.

Ústní zkouška pak ověřuje znalosti nabyté absolvováním předmětů Autorské právo 1 a Autorské právo 2.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 330
Učebna KP 330

(Lažanský palác)
ŠTAIDL J.
14:00–15:35
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:00–15:35 Jiří ŠTAIDL Učebna KP 330
Lažanský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů