Praxe v audiovizi

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305PXAV zápočet 5 100 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 25 až 50 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Tereza CZESANY DVOŘÁKOVÁ

Obsah

Praxe musí být v délce alespoň 100 hodin a nesmí jít o placenou práci.

Konkrétní místo, kde bude praxe realizována, si vybírá student/ka. Praxe podléhá schválení pedagoga/pedagožky předmětu před jejím nástupem. Student/ka má možnost náplň praxe konzultovat s pedagogem/pedagožkou předmětu.

Nasazení praktikantů závisí na potřebách společnosti, která stáž poskytuje, ale nemělo by narušovat plnění další předmětů. Účast na praxi není důvodem pro uznání absence v jiném předmětu nad rámec kritérií.

Činnost prováděná na praxi bude zaznamenána ve Výkazu o praxi v audiovizi (formulář Výkazu je ke stažení z AMU mailu na https://amu365.sharepoint.com/:w:/r/sites/tym-famu-katedra-produkce/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B524401E2-32F3-4929-92AA-47500238347A%7D&file=Praxe%20v%20AV%20-%20V%C3%BDkaz%20praktikanta.docx&action=default&mobileredirect=true).

Po ukončení praxe společnost doplní krátké zhodnocení práce studenta/tky. Praktikant/ka svou praxi reflektuje v podrobnější Zprávě o stáži (2-4 normostrany), která je dalším důležitým výstupem předmětu.

Mezi společnosti, v nichž se lze o stáž ucházet, patří produkční firmy v oblasti audiovize, televizní vysílatelé, distribuční firmy, festivaly, fondy, asociace filmového průmyslu, mediální, ekonomické, právní a PR subjekty apod.

Výsledky učení

Posílení znalostí a sociálního kapitálu studentů a studentek KP směrem v audiovizuálnímu průmyslu.

Prohloubení profesní zkušenosti studijících KP.

Předpoklady a další požadavky

Praxe mohou absolvovat všichni studenti KP s výjimkou studentů 1. ročníku bakalářského studia. Student/ka je schopen/na stáž vykonávat tak, aby časově nenarušila plnění dalších předmětů.

Literatura

Dle konkrétní stáže.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení zápočtu student/ka odevzdá pedagogov(pedagožce předmětui:

1/ Výkaz o praxi v audiovizi včetně podpisu zástupce společnosti a jeho zhodnocení;

2/ Vlastní zprávu o stáži (délka 2-4 normostrany).

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů