Ateliér klasické fotografie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307AKLF2 ZK 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Posluchač prohlubuje své znalosti a dovednosti formou společných cvičení s teoretickým základem a praktickou demonstrací. Pracuje bezpečně a samostatně ve studiu a ve fotokomoře, používá digitální technologie. Koncepční záměry je schopen realizovat dle svých záměrů, učí se využívat chyby a omyly v rozvoji své práce. Je schopen práce v týmu a aktivně se podílí na společných cvičeních, je schopen vést konstruktivní kritický dialog se svými spolustudenty.

Forma studia

prezenční

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Cíle předmětu, tedy dvě tři věty o tom, čeho se má v předmětu dosáhnout, co je jeho obsahem

Ateliér klasické fotografie se zaměřuje na technologické postupy a procesy vzniku fotografie. Jeho náplň vychází z předpokladu, že student musí zvládnout určité konkrétní úkoly technického charakteru, které mu teprve otevřou cestu k realizaci svých tvůrčích záměrů. Se studenty jsou v rámci ateliéru analyzovány postupy vedoucí k předem stanoveným cílům. Součástí výuky je i konfrontace různých technologií a vymezení jejich specifik, které se často mohou stát jediným nositelem realizace zvoleného záměru.

Ateliér se věnuje práci s klasickou analogovou fotografií od kinofilmu po velkoformátovou fotografií. Studenti mají možnost pracovat s negativem až do velikosti 30x40 cm a následně pořídit kontakt či zvětšeninu na barytový papír metrových rozměrů. Kromě černobíle fotografie se studenti seznamují také s klasickou barevnou fotografií a zpracováním barevných inverzních materiálů.

Hledání možností realizace tvůrčích záměrů v závislosti na zvolené technologii je mimo jiné procesem diskuzí v rámci ateliéru.

Předmět Ateliér 2 prohlubuje a rozšiřuje znalosti nabyté v dalších odborných praktických předmětech.

Hlavní témata

1 – 2/ Úvod – přehled používaných fotografických postupů – srovnání výhod, nevýhod a vhodných postupů k

2 – 3/ Záměr pro ateliérové cvičení a výstavní projekt – konzultace – určení vhodného postupu, procesu a zpracování

3 – 4/ příprava na barevný negativ a realizace

5/ technické cvičení ve studiu - velkoformátový negativ

6/ Technické cvičení ve fotokomoře – zvětšování na barytový papír

7/ Cvičení – nestandardní techniky

8 - 9/ Práce v plenéru – ateliérový studijní zájezd.

10/ konzultace výsledků přípravy na závěrečný klauzurní projekt + ateliérový výjezd

11/ vyhodnocení práce na ateliérovém cvičení – korektura

12/ společná prezentace dosažených výsledků, korektura, způsoby adjustace

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Waldack, Charles. Pojednání o fotografii. NAMU, Praha, 2021

Volitelná:

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Scheufler, Mikš, Růžek, Spevák, Stýblo, Jiráček, Opočenský. Technické základy fotografie 2002

Jan Pohrybný: Kreativní světlo ve fotografii 2011

Kelby Scot: Digitální fotografie 1-4

Alberro, Alexander - Norvell, Patricia (ed.): Recording Conceptual Art, Berkeley,

Los Angeles a London: University of California Press, 2001

Alberro, Alexander, Sabeth Buchmann: Art After ConceptualArt, MIT Press,

Cambridge and London, 2006

Fried Michael: Why Photography Matters as Art as Never Before, Yale University

Press, New Haven 2008

Bourriaud, Nicolas: Postprodukce, Praha: Tranzit, 2004

Bourriaud, Nicolas: Relational Aesthetics, Dijon: Les presses du réel, 2002

Cotton Charlotte: The Photography as Contemporary Art, London, Thames

Hudson, 2004

Císař, Karel (ed): Co je to fotografie? Herrmann a synové, Praha 2004

Foster, Hal (ed): Postmodern Culture, London: Pluto Press, 1990

Foster, Hal; Krauss, Rosalind; Bois, Yves-Alain; Buchloh, Benjamin H.D.: Art

since 1900, London: Thames & Hudson, 2004

Michel Frizot: Nouvelle Histoire de la Photographie, Larousse-Bordas, Paris,

1996

Grygar Štěpán, Konceptuální umění a fotografie, Praha, AMU, 2004

Petříček Miroslav: Myšlení obrazem, Herrmann a synové, Praha 2009

Silverio, Robert: Postmoderní fotografie, Praha: AMU, 2007

Liz Wells. The Photography Reader, Routledge, London, 2003

Wall, Jeff: Selected Essays and Interviews, New York: The Museum of Modern

Art, 2007

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast, plnění průběžných úkolů, realizace individuálního výstavního projektu, realizace ateliérové úkolu na zadané téma společné pro všechny posluchače

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů