Animace kreslená 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309AKR2 Z 3 42 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 44 až 59 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Po absolvování předmětu studenti:

-Ovládají animaci obecné bipedické chůze, charakterové chůze a běhu

-Dokáží plánovat a realizovat humanoidní animovanou akci v iluzivním prosotru (3 osy)

-Umí realizovat animaci při panoramatickém pohybu kamery (horizontální i vertikální)

-Znají práci s animovanou typografií a grafickými prvky

Forma studia

Studium je tvořeno dílnami/semináři a individuální prací na praktickém cvičení. V dílně jsou studenti rámcově seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci dílen studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a snaží se vycházet vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Předpoklady a další požadavky

Rozvinutá kresebná dovednost. Schopnost výtvarného a dramatického vyjadřování. Schopnost animace základní mechaniky pevných a měkkých těles. Zvládnutý základ bipedické chůze. Znalost základních animačních technik a principů společně se základní odbornou terminologií.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem výuky je osvojení animace různých forem bipedické chůze / běhu, rozličného humanoidního pohybu, panoramatického pohybu kamery a základních animačních výrobních postupů. Nabyté dovednosti jsou cíleny na potřeby realizace semestrální práce.

Obsah výuky

Semináře plynule navazují na předešlé – Animace kreslená 1.

-V úvodu je kladen silný důraz na zvládnutí a osvojení obecné bipedické chůze, která následně slouží jako východisko pro její variace a běh. Zvláštní pozornost je věnována především tempu, rytmu a charakteru. Chůze i běh jsou realizovány přes obrazový formát i v panoramatickém pohybu kamery.

-Další část seminářů je věnována rozvoji širších možností humanoidního pohybu, tedy např. zaměření na sportovní pohyb, tanec či pracovních činnosti. V centru pozornosti stojí především práce s postavou v prostoru (3 osy), mechanika lidského těla, princip anticipace, těžiště, věrohodné vystižení charakteru studovaného pohybu a rozvoj předchozích znalostí a principů.

-Součástí předmětu je i cvičení animace volného pádu (svislá panorama), s důrazem na změnu dynamiky akce a přípravu krátkého díla.

-Dalším doplňkovým cvičením je výroba vlastního titulku, který je pojímán jako minimalistická forma autoportrétu s typografickými prvky. V závěru dílny je pozornost rovněž věnována přípravě semestrální práce.

Studium je tvořeno semináři (dílnami) a individuální prací na praktických cvičeních (cca 5–6hod./týd.). V rámci seminářů jsou studenti seznámeni s teorií a zadáním jednotlivých cvičení. Rovněž je v rámci seminářů studentům (po analýze výstupů daných cvičení) poskytnuta zpětná vazba a prostor pro diskusi nad danou problematikou. Přístup je do značené míry individuální a vychází vstříc požadavkům a specifikám jednotlivých studentů.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura povinná:

DOVNIKOVIĆ, Borivoj. Škola kresleného filmu. Vyd. 1. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze, 2007. 179 s. ISBN 978-80-7331-091-2 · il.

WILLIAMS, Richard. The animator´s survival kit : a manual of methods, principles and formulas. 2nd expanded ed. London: Faber & Faber, 2009. 382 s. ISBN 0-571-23834-7 · fot., obr. +

Literatura doporučená:

URC, Rudolf. Animovaný film. Martin: Osveta, 1984. 162 s. · fot.

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

HALAS, John OBE a Harold WHITAKER, 2009. Timing for Animation. 2nd vyd. B.m.: Focal Press. ISBN 978-0-240-52160-2.

HOOKS, Ed, 2017. Acting for Animators: 4th Edition. 2nd vyd. B.m.: Routledge. ISBN 1-138-66912-1.

MUYBRIDGE, Eadweard, 2000. The Human Figure in Motion. B.m.: Dover Publications. ISBN 0-486-20204-6.

Filmy:

Stěžejní animované filmy našich a zahraničních renomovaných tvůrců.

Přehlídka filmů z Annecy

Práce studentů FAMU

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na dílnáchAktivní účast na semináři. Průběžné plnění jednotlivých cvičení činících v průměru přibližně 5–6 hodin práce týdně. Hodnocení tohoto předmětu je součástí klauzurní zkoušky.

Poznámka

Bez poznámky

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů