Hudba v animovaném filmu 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309HAFN2 ZK 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky výuky

Student:

-Nahlédne do filosofických úvah o hudbě i do postupu práce v hudebních programech,

-Interaktivní kurz ho neformálně vede k dalšímu studiu hudebních forem,

-získá vhled do společensko-estetických souvislostí hudebních žánrů,

-Prakticky i teoreticky pracuje s hudebně-zvukovou krajinou filmu jako autonomní součástí filmového výrazu,

-Orientuje se v hudební terminologii, dramaturgii, psychoakustice a technologií záznamu,

-Je připraven erudovaně diskutovat o hudbě v mezinárodní spolupráci,

-Ověří si možnosti hudební inspirace a jejího zásadního vlivu na vizualitu filmu,

-Uvědomí si souvislost hudby s rétorikou, gestem, maskou a pohybem.

Forma studia

Cílem výuky je dosáhnout hlubších znalostí a dobré orientace v problematice hudby pro animovaný film.

Předpoklady a další požadavky

Kurz nevyžaduje hudební vzdělání. Spoléhá na otevřenost, kolektivní podporu. (dechová a rytmická cvičení, zpěv). Papír A4, křídy či měkká tužka.

Obsah kurzu

Cíl výuky

Cílem výuky je dosáhnout hlubších znalostí a dobré orientace v problematice hudby pro animovaný film.

Obsah výuky

Projektová výuka prolíná téma přednášky a ad hoc komentáře, plynoucí z individuálních graficko-hudebních úkolů. Hudební jazyk zpřístupňuje nehudebníkům metoda asociací, zcitlivění smyslů, tělesného prožití pojmů. Práce s dechem a zpěvem odstraní ostych, uvolní emoce, inspiruje propojení charakterů postav s jejich vizuální podobou. Hudební scénář slouží k ukotvení dramatických situací.

Seminář názorně ukáže melické inspirační prvky, ovlivňující vizualitu.

Osnova:

-Vnitřní obraz: zvukový koncept filmu.

-Melicko-vizuální cvičení: aktivní spoluprožívání emocí. Spojení hudby, slova, pohybu.

-Hlasový výraz: sdílený hudebně-pohybový zážitek.

-Hudba těla. Sdílení neverbálních emocí, nácvik dovedností, usnadňujících komunikaci s hudebníkem

-Dílna DIY – průvodce nahrávacím procesem, mícháním, postprodukcí

-Psychologické aspekty vnímání hudby

-Hudební paralely ve výtvarném umění, architektuře, poezii.

Doporučená nebo povinná literatura

HOLZKNECHT, Václav a POŠ, Vladimír. Kniha o hudbě. 2., dopln. vyd. Praha: Orbis, 1964. 540, [1] s. Malá moderní encyklopedie; Sv. 32.

POLEDŇÁK, Ivan. ABC: stručný slovník hudební psychologie. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1984. 459 s. ABC.

VIKLICKÝ Emil, Dialog mezi hudebním skladatelem a režisérem při komponování hudby pro film, 1. Vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010.

HINDLEY, Geoffrey.. The Larousse Encyclopedia of Music. B.m.: Crescent Books, 1987. ISBN 978-0-517-62404-3.

LEXMANN, Juraj. Teória filmovej hudby. Bratislava: Slovenská akadémia vied, 1981. 229 s.

BUCK, Percy C., 1975. Psychology for Musicians. London: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-311914-7.

MERTA, Vladimír. Zpívaná poezie : úvaha vzniklá za pochodu v letech 1982-84. 1. vyd. Praha: Panton, 1990. 141 s. · kresby

MERTA, Vladimír. Slyšet neviděné/vidět neslyšené : folkové eseje o filmové hudbě aneb desetkrát deseti způsoby totéž. Praha: Galén, [2017] ©2017. 393 stran. ISBN 978-80-7492-299-2.

WEISS, Tomáš, ed. Beaty, bigbeaty, breakbeaty: [průvodce moderní hudbou 90. let]. Vyd. 1. Praha: Maťa, 1998. 321 s. Nové trendy; sv. 3. ISBN 80-85905-37-X.

MAREK, Vlastimil. Tajné dějiny hudby : zvuk a ticho jako stav vědomí. Praha: Eminent, 2000. 214 s. ISBN 0-7281-037-5 (Eminent) · foto., obr., tab.

VON SCHMIDT, Eric a ROONEY, Jim. Baby, let me follow you down: the illustrated story of the Cambridge folk years. 2nd ed. Amherst: University of Massachusetts Press, [1994], ©1979. 314 s. ISBN 0-87023-925-2.

ÚLEHLA, Vladimír. Živá píseň. 1. vydání. Praha: Borový, 1949. 832 stran · fotografie, noty

VOLEK, Tomislav, ed. a JAREŠ, Stanislav, ed. Dějiny české hudby v obrazech: od nejstarších památek do vybudování Národního divadla = Geschichte der tschechischen Musik in Bildern = The history of Czech music in pictures. 1. vyd. Praha: Editio Supraphon, 1977. 457 s.

Časopisy:

ZVUK - časopis pro kulturu a společenské dění (Zlín, Kroměříž, U. Hradiště)

Early Music - Londýn, odborný časopis sledující otázky autentické interpretace

The World of Music - Berlín

O hudbě v širších souvislostech:

DORŮŽKA, Petr. Hudba na pomezí : [sborník]. 1. vyd. Praha: Panton, 1991. 294 s. ISBN 80-7039-125-1 (brož.) · fotogr., noty

FERGUSON, George. Signs & symbols in christian art. New York: Galaxy Book, 1966. 192 s.

FRIEDMAN, Richard Elliott. Mizení Boha. Překlad Jiří Rambousek. Vyd. 1. Praha: Argo, 1999. 332 s. ISBN 80-7203-302-6.

MESSADIÉ, Gerald. Obecné dějiny ďábla. Překlad Danuše Navrátilová. Vyd. 1. Praha: Odeon, 1996. 572 s. ISBN 80-207-0513-9.

Hodnoticí metody a kritéria

Písemná práce na libovolné téma, ve které studenti použijí odborné termíny, se kterými se seznámili.

Aktivní obhajoba této práce, reakce na dotazy ostatních studentů.

Každá známka podléhá zdůvodnění a diskuzi.

Poznámka

Kurz je pokaždé jiný, sbližuje studenty, odstraňuje kostrbatost a učí studenty mluvit volně o svých pocitech z hudby, prohlubují její vnímání.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů