Vizualizace psycho-akustického prostoru

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
309MVPAP zápočet 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Doplňující interaktivní cvičení, ve kterých si posluchač kurzu Synkretické vnímání hudby v Animovaném Filmu sám na sobě ověří rozdíly ve vnímání, vyjadřování a sdílení hudebních nápadů a podnětů.

Cvičení probíhá vždy na základě konkrétní situace, se kterou se režisér či animátor setkává:

0.Rozpouštění tenzí, dechová cvičení, společné prožívání základních pojmů, se kterými pracuje skladatel (rytmus, tempo, tón, barva tónu, téma, průběh melodie, refrén, dur-mollové cítění, budování napětí a jeho rozvádění, harmonizace a jejich vývoj (stupňování, kontrast, podobnost, imitace).

1.Styl a stylizace hudebního vjemu

2.Typické užití

3.Slovně-vizuální zpracování studentova podnětu

4.Výměna rolí - „dirigent“ a „sbor“.

5.Slova a zvuk, artikulace, solmizace, převzaté téma (lidová balad, současná píseň) a jejich tvůrčí obměny (změny tempa, tónorodu, synkopace, perzifláž). Variace a jejich užití v AF.

6.Vizualizace slyšeného, improvizované partitury.

7.Vizuální projev, inspirovaný probíranými hudebními postupy.

8.Hudební prezentace - základy vnímání prostoru, práce s ozvěnou a okolními reálnými zvuky.

Používané postupy:

Naladění (dechová cvičení, cviky na odstranění trémy, ukotvení, soustředění na výkon teď a tady).

Společné tleskání, solmizace, zpěv melicky nosných slov, gesticko-pohybové prožívání textu.

Zpětná vazba, sdílení pocitů z hudby, hledání slovního vyjádření hudebních pocitů.

Metody oslovení skladatele (zvuková schémata, dynamika průběhu, zvukové plány a jejich prolínání).

Návaznost:

Studenti si ozřejmí pojmy, které slyšeli během výuky, prožijí na vlastní kůži rozdíly ve vnímání a vyjadřování režiséra a skladatele.

Výsledky učení

Hudebně-dechové osahávání prostoru. Akustické signály, hudební archetypy na vlastní kůži. Zobrazit vlastní i cizí hudební podněty, prožít prvky pohybu na hudbu, zaznamenat je formou hravého storyboardu.

Předpoklady a další požadavky

Vlastní tělo, náznakový kostým, stylizované gesto, rekvizity sebrané v okolí. Oživení předmětů jako doprovod souběžně probíhajícího cvičení pixilace.

Literatura

V. Marek: Tajné dějiny hudby, J. Fujak: Slovenské hudební alternativy, časopisy Uni, Harmonie, webové stránky muzikantů, U-Tube.

Hodnoticí metody a kritéria

Společně probíráme silné stránky i slabiny, společně se dohodneme na doplňující práci.

Poznámka

Kurz využívá reálného prostředí, učí naslouchat a reagovat na přírodní zvuky okolí. Ozřejmuje tvůrčí zdroje hudebníka. Začíná předem připraveným úvodem. Končí společnou reflexí podnětů, vnesených studenty. Je tedy i zkušebním prostředím pedagoga, odstraňuje stereotypy výuky.

Webová stránka věnující se předmětu:

http://blog.baraka.cz/2009/10/destova-hul/

Vlastimil Marek

http://blog.baraka.cz

www.baraka.cz

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů