Audiovizuální teorie 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
373AVTE2 zkouška 5 24 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 12 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 98 až 123 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět uvádí studenty a studentky do spektra přístupů k teoretickému a historickému uvažování o pohyblivém obrazu ve druhé polovině 20. a ve 21. století. Je strukturován s ohledem na aktuální témata mediální teorie (např. post-humanismus, kapitalismus platforem, archeologie médií, mediální ekologie, queer teorie, nový romantismus, post-kolonialismus, archivní obrat a další). Vybraná témata jsou diskutována v kontextu konkrétních historických a zejména soudobých praxí. Těžištěm výuky je pochopení kontextů a interpretačních postupů, zejména skrze samostatnou práci studentů a studentek. Předmět má během semestru modulární formu, v jejímž rámci jsou jednotlivá témata řešena během několika hodin skrze různou formu výuky – po úvodní výkladové části následuje část reflexivní (workshop, seminář) zakončená samostatně zpracovaným úkolem a diskusí nad ním. Předmět je vyučován více pedagogy, náplň jednotlivých bloků a jejich kontinuitu koordinuje garant/ka předmětu. Diskutovaná témata a způsob jejich řešení má přímou návaznost na otázky státní závěrečné zkoušky.

Výsledky učení

Studenti a studentky získají budou schopni definovat nejvýznamnější tendence v myšlení o pohyblivém obrazu a vztáhnout je k současné umělecké praxi, případně chápat jejich historická východiska. Zároveň si osvojí schopnost abstrahovat základní teze z teoretických textů a kriticky je interpretovat ve společenských a politických souvislostech. V neposlední řadě rozvinou formulační schopnosti při psaní odborného textu.

Předpoklady a další požadavky

žádné

Literatura

Fisher, Mark. Kapitalistický realismus. Rybka publishers Praha 2010.

Kittler, Friedrich A. Gramofon, film, typewriter. Překlad Tomáš Chudý. První české vydání. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2017.

Parikka, Jussi. Co je archeologie médií? NAMU, Praha 2022.

Christiane Erharter. „A Collection of Key Queer Moments 2006–2015“. Christiane Erharter et. al. (eds). Pink Labor on Golden Streets. Vienna: Sternberg Press, s. 20-29.

Srnicek, Nick. Platform Capitalism. Polity, 2016

Lorenz, Renate. Queer Art: A Freak Theory. Transcript, 2012.

Magid, Václav. O neuchopitelnosti: v čem (ne)spočívá romantismus současného umění. Art+Antiques, duben 2022.

Hodnoticí metody a kritéria

Účast 80 %, aktivní účast v diskusi a workshopech, zpracování jedné semestrální práce. Závěrečná ústní zkouška formou diskuse, v níž musí studenti a studentky prokázat znalost probíraných textů a schopnost kritického myšlení.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů