Oborová didaktika a pedagogické dovednosti pro výuku na VŠ

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
380ODPD zkouška 3 12 hodin (60 minut) praxe nebo samostatné práce ve škole za semestr, 63 až 78 hodin domácí příprava česky akademický rok

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Oborové didaktiky jsou vědními disciplínami zaměřenými na oborově specifickou dimenzi vyučování a učení ve škole i mimo ni. Jejich agenda v oblasti teorie, praxe a výzkumu sahá od vymezování a zdůvodňování cílů oborového vyučování a učení přes výběr, legitimizaci a didaktickou transformaci obsahů až k metodické strukturaci učebních procesů při zohledňování psychických, sociálních a dalších předpokladů na straně žáků i učitelů. Cílem kurzu je formou přednášky podat přehled o teoretických východiscích pedagogiky a didaktiky. Hlavní pozornost bude věnována otázkám výuky na vysoké škole. V závěru kurzu budou studenti aplikovat teoretické poznatky na přípravu vlastního kurzu, realizovaného na FAMU, včetně přípravy podkladů pro výuku (anotace, pedagogické cíle, metodologie apod.).

Tematická struktura jednotlivých přednášek:

  1. Význam a obsah didaktiky (pedagogika a její obsahová náplň, pedagogická věda, teorie vzdělávání a vyučování)
  2. Vyučovací proces (pojem a podstata vyučovacího procesu, činnost učitele a činnost žáků/studentů ve vyučovacím procesu, teoretické základy vyučovacího procesu)
  3. Osobnost vyučujícího a základy komunikace se studenty, jak řešit konfliktní či problematické situace
  4. Vyučovací metody používané v e-learningové a kombinované formě výuky (Teams, Moodle, aj.) I
  5. Didaktická technika a učební pomůcky používané při výuce, rétorické a řečové dovednosti
  6. Debata nad připravovanými kurzy studentů zahrnující metodickou pomoc

Výsledky učení

Absolvent předmětu reflektuje pojmy a představy o učení a vzdělanosti v oblasti audiovize a má jasnou představu o různých pedagogických přístupech. Zároveň disponuje teoretickým základem z oblasti didaktiky pro vlastní pedagogickou činnost v oblasti audiovize v prostředí vysoké školy. Student po absolvování předmětu umí samostatně připravit a vyučovat odborný předmět na vysoké škole.

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Brockmeyerová-Fenclová, J., Čapek, V., & Kotásek, J. (2000). Oborové didaktiky jako samostatné vědecké disciplíny.

Pedagogika, 50(1), 23–37.

Cirbes, M. Didaktika dospělých. Bratislava: Vydavatelstvo Obzor, 1989.

ČAPEK, V. Metodologické otázky didaktik vědních, uměleckých a technických oborů. In Speciální didaktiky jako vědní obory a jako studijní předměty. Sb. z konf. Praha : UK.

Gundem, B., & Hopmann, S. (Eds). (1995). Didaktik and/or curriculum. An international dialogue. New York: Peter

Lang.

Hník, O., & Klumparová, Š. (2012). European framework for literary education on lower and upper secondary

school (LIFT-2 Project). AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research, 1(2), 32–35.

Horák, F. a kol. Didaktika základní a střední školy. Olomouc: UP, 1985.

Howard-Jones, P. (2010). Introducing neuroeducational research. London: Routledge.

Hudson, B., & Meyer, M. A. (Eds.). (2011). Beyond fragmentation: Didactics, learning and teaching in Europe. Opladen:

Verlag Barbara Budrich & Farmington Hills.

Janík, T. (2004). Význam Shulmanovy teorie pedagogických znalostí pro oborové didaktiky a pro vzdělávání učitelů.

Pedagogika, 54(3), 243–250.

Janík, T. (2009). Didaktické znalosti obsahu a jejich význam pro oborové didaktiky, tvorbu kurikula a učitelské vzdělávání. Brno: Paido

Janík. T.; Stuchlíková I. (2016). Oborové didaktiky – vývoj, stav, perspektivy. Masarykova univerzity.

Jůva, V.sen.& jun. Úvod do pedagogiky. Brno, Paido 1995.

ŠVEC, V. (ed.) (2000). Monitorování a rozvoj pedagogických dovedností. Brno : Paido.

Hodnoticí metody a kritéria

Formou ústní zkoušky nad tematickými okruhy dle anotace předmětu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů