Zvuková tvorba a hudební režie (B0215A310888)

Od akademického roku 2022/2023.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra zvukové tvorby

Garant studijního programu

Ondřej URBAN

Cíle studia ve studijním programu

Bakalářský studijní program Zvuková tvorba a hudební režie zahrnuje dvě specializace:

Zvuková tvorba a Hudební režie.

Cíl studia programu Zvuková tvorba a hudební režie

Studijní plán obou specializací se shoduje v předmětech týkajících se zvukové tvorby, akustiky prostorů, základních postupů při nahrávání a postprodukci zvukového signálu. Tyto specificky koncipované znalostní cíle jsou součástí výuky zejména prvního a druhého ročníku, kdy je záměrem kompetence obou profesí co nejvíce propojit. Ve třetím ročníku dochází k výraznější diferenciaci a cíl studia se zaměřuje na znalosti potřebné pro jednotlivé specializace. Propojení výuky obou specializací reflektuje požadavky z praxe na obecné znalosti absolventa Zvukové tvorby a hudební režie, který musí mít přehled o technologických postupech i schopnost citlivého vnímání hudebních detailů a širších souvislostí hudebního díla. Společné studium obsahuje jak poznání historického a hudebního kontextu, tak i konfrontaci s novými technologiemi v oblasti záznamu hudby a jeho zpracování. Originální umělecký přístup studenta je rozvíjen v oblastech autonomní zvukové tvorby, zejména pak při záznamu hudby, realizaci elektronického zvuku, zvukové postprodukci, zvukové dramaturgii autonomních zvukových děl a scénického zvuku. Vedle tvůrčího přístupu k nahrávkám je podporováno i umělecké a vědecké výzkumné zaměření studenta na problematiku v oblasti akustiky a blízkých oborů, které připravuje na případné navazující magisterské a doktorské studium.

Cíl studia specializace Hudební režie

Cílem studia je vychovat odborníky schopné se aktivně podílet a spolupracovat na realizaci hudební nahrávky po hudební, estetické i technické stránce.

Hudební režisér nebo režisérka se má stát uměleckou osobností s přehledem o současném hudebním umění, dění v oboru hudební režie, respektive zvukové tvorby, s vlastním názorem na interpretaci hudby, estetiku ztvárnění zvukového obrazu, schopnou komunikovat v různě psychologicky náročných situacích v nahrávacím týmu i s hudebními umělci.

Jedním z hlavních požadavků při práci v týmu s mistrem zvuku je odpovědnost za přípravu nahrávání. V rámci realizace nahrávky pak odpovědnost za úplný záznam hudební partitury v dané interpretaci a následný střih v postprodukci.

K výše uvedeným cílům patří znalost historicky ověřených postupů a metod provedení hudební režie a základních způsobů realizace zvukového záznamu včetně postprodukce. Vedle teoretického studia hudební literatury a hudebních nahrávek je kladen velký důraz na uplatnění praktických dovedností při nahrávání.

Cíl studia specializace Zvuková tvorba

Cílem studia je vychovat odborníky s potřebným technickým a hudebně-teoretickým základem znalostí, kteří jsou schopni samostatné či týmové tvůrčí umělecké činnosti v oblasti práce se zvukem, zejména při záznamu hudby.

Vzdělávání specializace je zaměřeno na rozvoj schopností absolventa: komplexně analyzovat hudební zvuk v časových, frekvenčních, spektrálních i prostorových vztazích; sluchově rozeznávat barevné, hlasitostní a tónové odlišnosti; při tvorbě nahrávky dokonale ovládat všechny použité přístroje a zařízení; zvolit odpovídající metody záznamu zvuku s ohledem na akustiku prostoru a rozlišení užitečného a neužitečného signálu; na úrovni umělecké stylizace cíleně upravovat zvukový materiál jak při procesu záznamu, tak při zpracování nahrávky.

Jedním z hlavních předpokladů naplnění cílů studia je aktivní zapojení studentů do procesu přípravy a realizace nahrávek, do získávání znalosti ze všech postupů použití studiové techniky a zpracování nahrávky a do jejího poslechového a estetického hodnocení v souladu s požadovanou technickou úrovní a zadáním konkrétních technických parametrů.

Profil absolventa studijního programu

Profil absolventa bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie

Odborné znalosti

Absolvent tříletého bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie ovládá široké teoretické i praktické znalosti jednotlivých fází nahrávacího procesu při záznamu i postprodukci hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje všestranné porozumění hudební kompozici po zvukové stránce a rovněž porozumění technickým parametrům a možnostem záznamu zvuku. Absolvent vykazuje kromě teoretických znalostí z oblasti hudebně a technicky zaměřených předmětů také přehled v základních oblastech akustiky, estetiky, psychologie a komunikace. Ovládá anglický jazyk pro odborné účely na požadované úrovni. Používá historicky ověřené postupy při nahrávání a chápe jejich vliv na výsledný zvukový snímek, posuzování umělecké i technické kvality, použitelnost zaznamenané hudby a možnosti postprodukce.

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu využívá teoretických poznatků k volbě způsobu provedení nahrávky, od přípravy až po postprodukci s ohledem na její účel. Absolvent dokáže aktivně vytvořit strategii nahrávání a spolupracovat na přípravě a rozvržení jednotlivých fází tvůrčích a technologických etap v nahrávacím procesu. Zná osvědčené postupy studiového a live nahrávání, o kterých dovede v praxi odborně diskutovat a obhájit jejich volbu. Ovládá práci s přístrojovým vybavením a obsluhu software pro profesionální zpracování zvuku, jeho záznam a postprodukci. Je schopen řešit náročné situace v praxi, např. vyvolané selháním záznamové techniky.

Obecné způsobilosti

Absolvent je schopen tvůrčí sebereflexe, objevování nových způsobů uchopení zvukového materiálu. Vnímá důležitost a uplatnění komunikačních a sociologických vazeb při spolupráci v týmu a s interprety. Dokáže se samostatně orientovat a vzdělávat, průběžně si doplňovat odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti jak na základě vyhodnocování vlastních zkušeností, tak samostudiem teoretických i praktických poznatků v oboru.

Znalosti dovede uplatnit také v uměleckém výzkumu nebo umělecko-vědeckých souvislostech. Je schopen sebemotivace i sebekázně vzhledem k náročnosti úkolů. Je si vědom vlastní odpovědnosti za výsledek při týmové práci. Respektuje etické hranice oboru související s kvalitou zaznamenávané interpretace a úrovní zpracování. Orientuje se v možnostech užití médií k prezentaci i propagaci vlastní i týmové práce při realizaci projektů různých žánrů, zejména se zaměřením na vážnou hudbu, jazz, případně filmovou hudbu.

Profil absolventa specializace Hudební režie

Odborné znalosti

Absolvent teoreticky ovládá jednotlivé fáze nahrávacího procesu spojené s profesí hudební režie včetně znalosti vybraných konceptů a metod nahrávání v historickém kontextu i současné době. Dokáže využít teoretických poznatků v nahrávací praxi dle stanoveného zadání.

Z oblasti psychologie a komunikace uplatňuje potřebné znalosti při spolupráci s umělci a v navazujících oborech.

Odborné dovednosti

Absolvent specializace Hudební režie dokáže využít teoretických poznatků při realizaci nahrávacího procesu a řešení zadaného úkolu vzhledem k účelu nahrávky. Jeho dovednosti jsou zaměřeny na aktivní přípravu, vedení zadaného projektu a spolupráci při postprodukci. Při nahrávání dokáže usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku. Umí pohotově řešit chyby v partituře i nepřesnosti provedení nové, současné i filmové hudby i historicky poučené interpretace hudby starších stylových období.

Ve své profesi se dokáže vhodným způsobem vyjadřovat, používat hudební terminologie i uplatnit správný úsudek a rychlé rozhodování v oblasti sluchové analýzy. Zná terminologii z prostředí nahrávání v cizích jazycích s důrazem na angličtinu.

Ovládá vybrané, dlouhodobě ověřené postupy studiového a live nahrávání, standardní funkce software pro zpracování zvuku a dokáže je používat.

Obecné způsobilosti

Absolvent reflektuje aktuální poznatky v uměleckém i technickém zpracování zvukového signálu a je schopen průběžně sledovat stav vývoje v oblasti interpretace, hudební estetiky i hudební akustiky.

Profesně je připraven na uplatnění jako hudební režisér při rozhlasovém či televizním natáčení, při natáčení snímků pro hudební nosiče, včetně formátů uplatňovaných v prostředí internetu, jako hudební redaktor, dramaturg či kritik (např. v rozhlasových stanicích apod.).

V případě, že si absolvent zvolil státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, dokáže spolupracovat v oblasti vzdělávání nebo vzdělávat studenty ve vlastním oboru i v oborech využívajících hudební režii.

Profil absolventa specializace Zvuková tvorba

Odborné znalosti

Absolvent ovládá teoreticky jednotlivé fáze nahrávacího procesu spojené s oborem zvuková tvorba (zvuková režie) včetně konceptů a metod nahrávání v historickém kontextu i současné době. Dokáže využít teoretických poznatků v nahrávací praxi při zadání předem stanovených postupů.

Odborné dovednosti

Absolvent je schopen aktivní tvůrčí práce během nahrávacího procesu, zejména v oblasti estetiky zvuku a jeho zpracování, obsluhy elektroakustických zařízení a přístrojů, finalizace nahrávky dle profesionálních kritérií atd.

Je schopen analyzovat kvalitu zvukového signálu, možnosti jeho tvůrčího zpracování, vnímat možnosti i limity záznamové technologie a tvořit tvůrčí tým složený ze zvukového mistra a hudebního režiséra.

Obecné způsobilosti

Absolvent reflektuje aktuální poznatky v uměleckém i technickém zpracování zvukového signálu a je odborně připraven průběžně sledovat stav vývoje v oblastech profesionální zvukové techniky, hudební elektroniky, akustiky a výpočetní techniky. Profesně je připraven na uplatnění jako mistr zvuku při rozhlasovém či televizním natáčení a vysílání, při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD, streaming či elektronická distribuce apod.), při rekonstrukci a remasteringu hudebních nahrávek atd.

V případě, že si absolvent zvolil státní zkoušku z pedagogické způsobilosti, dokáže spolupracovat v oblasti vzdělávání nebo vzdělávat studenty ve vlastním oboru i v oborech využívajících zvukovou tvorbu.

Studenti mají možnost vykonat Státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie/zvukové tvorby.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace.Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů: Hudební dramaturgie 1–2, Hudební kritika a popularizace hudby 1–2, Česká hudba 1918–1989 1–2, Dějiny hudby po roce 1950. Studenti specializace Hudební režie mají tuto skupinu rozšířenou o předmět Matematicko-fyzikální minimum. Studenti musí z této skupiny získat během celého bakalářského studia minimálně 8 kreditů.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie, Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby, Autorské právo, Dějiny populární hudby, Teorie interpretace a další volitelné předměty z nabídky AMU. Studenti specializace Hudební režie musí během celého bakalářského studia získat z volitelných předmětů minimálně 15 kreditů, studenti specializace Zvuková tvorba minimálně 18 kreditů.

Specializace: Studijní plán obsahuje specializace Hudební režie a Zvuková tvorba. Student se do specializace přímo hlásí.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Bakalářské studium specializace Hudební režie je koncipováno pro zájemce s vynikajícími vrozenými sluchovými schopnostmi, hudebně teoretickými i technickými znalostmi a dovednostmi na úrovni absolventa střední školy typu konzervatoře, gymnázia nebo průmyslové školy.

 1. kolo – teoretická zkouška – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví stanovený počet náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné splnit stanovený počet správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 1. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

Praktická část:

a) Sluchový test:

Jsou požadovány znalosti odpovídající vyučované látce na konzervatořích.

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:

Teoretická část:

Znalosti hudebně teoretických disciplín odpovídají rozsahu osnov oborů skladba a dirigování na konzervatořích.

Přijímací komise hodnotí uchazeče souhrnným bodovým hodnocením. Do třetího kola přijímací zkoušky postupují uchazeči, kteří dosáhli hodnocení požadovaného počtu bodů. Pokud uchazeč/ka tohoto počtu nedosáhne, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

Pokud uchazeč/ka nedosáhne stanovený počet bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

 1. kolo – ústní pohovor

- navazuje na některé body písemného testu, jejichž znalost může být dále přezkoušena.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/uchazečku 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou s předem stanoveným počtem bodů.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, rámcová orientace v oboru hudební režie, hodnotí se všeobecný přehled o historii oboru u nás i v zahraničí i případná praxe.

Uchazeči, navržení k přijetí, budou vyzváni ke zkoušce ze hry na klavír (ve výjimečných případech i na jiný nástroj)

- hra na klavír nebo jiný nástroj (přednesová skladba vlastního výběru)

- hra z listu na klavír (klavírní výtah vícehlasé partitury – úryvek).

Úroveň odpovídající absolvování povinného předmětu na konzervatoři v oborech skladba či dirigování. Zkouška nemá přímý vliv na návrh k přijetí.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/uchazeček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty, kteří/které se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo stanovený počet bodů.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Bakalářské studium specializace Zvuková tvorba je koncipováno pro zájemce s vynikajícími vrozenými sluchovými schopnostmi, odpovídající požadavkům na profesi mistra zvuku – vnímání prostoru a vyváženosti složek zvukového záznamu, dále s hudebně teoretickými i technickými znalostmi a dovednostmi na úrovni absolventa střední školy typu gymnázia nebo průmyslové školy a konzervatoře.

 1. kolo – teoretická zkouška – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví stanovený počet náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné splnit stanovený počet správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 1. kolo – poslechový test:
 2. Písemná prověrka technických znalostí základů akustiky, elektroniky a zvukové techniky na úrovni znalostí středoškolské fyziky.
 3. Sluchový test, zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby.
 4. Audiometrické vyšetření sluchu – provádí se jako kontrolní doplňkový test pro odhalení příp. patologických odchylek od tzv. normálního sluchu.

Přijímací komise hodnotí uchazeče souhrnným bodovým hodnocením. Do 3. kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/která dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů.

Pokud uchazeč/ka nedosáhne stanovený počet bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

 1. kolo – talentová zkouška:
 2. Praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole.
 3. Praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění. max. délka mixu cca 2 minuty, digitální režijní stůl.
 4. Zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír.
 5. Ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce.

Přijímací komise hodnotí uchazeče ve všech čtyřech bodech 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměru bodových hodnot jednotlivých uchazečů/uchazeček ve 3. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/uchazečky, kteří/Které se umístili/y do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro studijní program Zvuková tvorba a hudební režie, specializace Zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo stanovený počet bodů.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského programu Zvuková tvorba a hudební režie mají možnost se přihlásit do navazujícího magisterského programu Zvuková tvorba a hudební režie na HAMU v Praze nebo do jiných příbuzných programů na školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Specializace Hudební režie:

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – realizace hudební režie autonomního zvukového díla zaznamenávajícího významnou hudební kompozici v pozoruhodné interpretaci v rozsahu minimálně 20 minut (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby, Seminář hudební režie, Avid ProTools)
 2. Písemná práce – rozsah minimálně 20 NS - se zaměřením na témata spojená s profesí hudební režie v historickém kontextu i současnosti, zahrnující analýzy nahrávek hudebních děl různých interpretací a ztvárnění zvukového obrazu, zohledňující různá kritéria uměleckého případně vědeckého výzkumu (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie hudební režie, Seminář zvukové tvorby, Seminář hudební režie, Avid ProTools, Proseminář kvalifikační práce)

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby, Seminář hudební režie, Avid ProTools)

Hodnocena je umělecká a technická kvalita výsledného snímku. Zohledněny jsou i postupy a provedení všech fází nahrávacího procesu, včetně dokumentace projektu a schopnosti o dané problematice hovořit, diskutovat i polemizovat.

 1. Obhajoba písemné práce (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie hudební režie, Seminář zvukové tvorby, Seminář hudební režie, Proseminář kvalifikační práce, Avid ProTools)

Hodnotí se volba tématu, kvalita výběru pramenů, písemný projev i zpracování odborné literatury, jakož i použité metody uměleckého výzkumu a jeho výsledky, včetně schopnosti o tématu hovořit, obhajovat vlastní názory i diskutovat.

 1. Teoretická ústní zkouška (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie hudební režie a souhrn znalostí z předmětů: Úvod do akustiky pro hudebníky, Hudební akustika, Úvod do psychoakustických měření, Akustika hudebních nástrojů)

Tematické okruhy teoretické části ústní zkoušky

1.TEORIE HUDEBNÍ REŽIE

Vývoj profese a funkce hudební režie v procesu nahrávání

Zvuk hudební nahrávky

Příprava, nahrávání a postprodukce

Hudební nahrávka a média

Psychologie v profesi hudební režie a komunikace při nahrávání

 1. HUDEBNÍ AKUSTIKA

Fyzikální akustika

Hudební signál

Prostorová akustika

Akustika zdrojů hudebního zvuku

Psychoakustika

Specializace Zvuková tvorba:

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – realizace autonomního zvukového díla v rozsahu minimálně 20 minut (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby, Avid ProTools, Elektronický zvuk, Hudební elektronika)
 2. Písemná práce – rozsah minimálně 20 NS

Umělecký, nebo vědecký výzkum z oblasti zvukové tvorby nebo akustiky

(příslušné předměty profilujícího základu: Teorie zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby, Avid ProTools, Elektronický zvuk, Hudební elektronika, Proseminář kvalifikační práce)

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu (příslušné předměty profilujícího základu: Praxe zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby, Avid ProTools, Elektronický zvuk, Hudební elektronika)

Hodnotí se kvalita koncepce i provedení zvukového snímku, explikace řešení, vyjadřovací schopnosti, schopnost fundovaně diskutovat i polemizovat.

 1. Obhajoba písemné práce (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie zvukové tvorby, Seminář zvukové tvorby, Avid ProTools, Elektronický zvuk, Hudební elektronika, Proseminář kvalifikační práce)

Hodnoceny jsou výběr tématu, kvalita výběru pramenů a odborné literatury, zpracování textu, volba výzkumu ať už uměleckého nebo vědeckého, použitá metoda i způsob zpracování dokumentace. Schopnost diskuze nad výsledky práce, včetně obhajoby a polemiky.

 1. Teoretická ústní zkouška (příslušné předměty profilujícího základu: Teorie zvukové tvorby, Úvod do akustiky pro hudebníky, Hudební akustika, Úvod do psychoakustických měření, Akustika hudebních nástrojů, Akustika)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky

1.TEORIE ZVUKOVÉ TVORBY

Zvuk jako obecný fyzikální jev

Zvuk jako prostředek praktické i umělecké komunikace

Praktické aspekty práce se zvukem

Umělecký přístup při tvorbě zvukového díla

 1. HUDEBNÍ AKUSTIKA

Fyzikální akustika

Hudební signál

Prostorová akustika

Akustika zdrojů hudebního zvuku

Psychoakustika

Další studijní povinnosti

Účast na nahráváních zajišťovaných Zvukovým studiem HAMU, účast při možnosti náslechu profesionálních projektů i mimo fakultu, zájem o nové informace v oboru v České republice i v zahraničí. Snaha se zapojit aktivně i mimo rámec studijních povinností v oblasti teorie i praxe – účast na mezioborových seminářích, workshopech, koncertech apod.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Profesně se může uplatnit jako mistr zvuku (zvukový režisér), při rozhlasovém či televizním natáčení a vysílání, při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD, streaming či elektronická distribuce apod.), při rekonstrukci a remasteringu hudebních nahrávek atd.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
26. 3. 2021 26. 3. 2026

Výčet oborů/specializací