Zvuková tvorba a hudební režie (B0215A310031)

Od akademického roku 2022/2023.

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
bakalářský prezenční akademicky zaměřený 3 roky česky Katedra zvukové tvorby a hudební režie

Garant studijního programu

Ondřej URBAN

Cíle studia ve studijním programu

Bakalářský studijní program Zvuková tvorba a hudební režie zahrnuje dvě specializace:

Zvuková tvorba a Hudební režie.

Cíl studia programu Zvuková tvorba a hudební režie

Studijní plán obou specializací se shoduje v předmětech týkajících se zvukové tvorby, akustiky prostorů, základních postupů při nahrávání a postprodukci zvukového signálu. Tyto specificky koncipované znalostní cíle jsou součástí výuky zejména prvního a druhého ročníku, kdy je záměrem kompetence obou profesí co nejvíce propojit. Ve třetím ročníku dochází k výraznější diferenciaci a cíl studia se zaměřuje na znalosti potřebné pro jednotlivé specializace. Propojení výuky obou specializací reflektuje požadavky z praxe na obecné znalosti absolventa Zvukové tvorby a hudební režie, který musí mít přehled o technologických postupech i schopnost citlivého vnímání hudebních detailů a širších souvislostí hudebního díla. Společné studium obsahuje jak poznání historického a hudebního kontextu, tak i konfrontaci s novými technologiemi v oblasti záznamu hudby a jeho zpracování. Originální umělecký přístup studenta je rozvíjen v oblastech autonomní zvukové tvorby, zejména pak při záznamu hudby, realizaci elektronického zvuku, zvukové postprodukci, zvukové dramaturgii autonomních zvukových děl a scénického zvuku. Vedle tvůrčího přístupu k nahrávkám je podporováno i umělecké a vědecké výzkumné zaměření studenta na problematiku v oblasti akustiky a blízkých oborů, které připravuje na případné navazující magisterské a doktorské studium.

Profil absolventa studijního programu

Profil absolventa bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie

Odborné znalosti

Absolvent tříletého bakalářského studijního programu Zvuková tvorba a hudební režie ovládá široké teoretické i praktické znalosti jednotlivých fází nahrávacího procesu při záznamu i postprodukci hudebního díla. Jeho hudebně teoretická průprava mu dovoluje všestranné porozumění hudební kompozici po zvukové stránce a rovněž porozumění technickým parametrům a možnostem záznamu zvuku. Absolvent vykazuje kromě teoretických znalostí z oblasti hudebně a technicky zaměřených předmětů také přehled v základních oblastech akustiky, estetiky, psychologie a komunikace. Ovládá anglický jazyk pro odborné účely na požadované úrovni. Používá historicky ověřené postupy při nahrávání a chápe jejich vliv na výsledný zvukový snímek, posuzování umělecké i technické kvality, použitelnost zaznamenané hudby a možnosti postprodukce.

Odborné dovednosti

Absolvent studijního programu využívá teoretických poznatků k volbě způsobu provedení nahrávky, od přípravy až po postprodukci s ohledem na její účel. Absolvent dokáže aktivně vytvořit strategii nahrávání a spolupracovat na přípravě a rozvržení jednotlivých fází tvůrčích a technologických etap v nahrávacím procesu. Zná osvědčené postupy studiového a live nahrávání, o kterých dovede v praxi odborně diskutovat a obhájit jejich volbu. Ovládá práci s přístrojovým vybavením a obsluhu software pro profesionální zpracování zvuku, jeho záznam a postprodukci. Je schopen řešit náročné situace v praxi, např. vyvolané selháním záznamové techniky.

Obecné způsobilosti

Absolvent je schopen tvůrčí sebereflexe, objevování nových způsobů uchopení zvukového materiálu. Vnímá důležitost a uplatnění komunikačních a sociologických vazeb při spolupráci v týmu a s interprety. Dokáže se samostatně orientovat a vzdělávat, průběžně si doplňovat odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti jak na základě vyhodnocování vlastních zkušeností, tak samostudiem teoretických i praktických poznatků v oboru.

Znalosti dovede uplatnit také v uměleckém výzkumu nebo umělecko-vědeckých souvislostech. Je schopen sebemotivace i sebekázně vzhledem k náročnosti úkolů. Je si vědom vlastní odpovědnosti za výsledek při týmové práci. Respektuje etické hranice oboru související s kvalitou zaznamenávané interpretace a úrovní zpracování. Orientuje se v možnostech užití médií k prezentaci i propagaci vlastní i týmové práce při realizaci projektů různých žánrů, zejména se zaměřením na vážnou hudbu, jazz, případně filmovou hudbu.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace.Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje jednu skupinu povinně volitelných předmětů: Hudební dramaturgie 1–2, Hudební kritika a popularizace hudby 1–2, Česká hudba 1918–1989 1–2, Dějiny hudby po roce 1950. Studenti specializace Hudební režie mají tuto skupinu rozšířenou o předmět Matematicko-fyzikální minimum. Studenti musí z této skupiny získat během celého bakalářského studia minimálně 8 kreditů.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie, Didaktika/Vyučovatelská praxe zvukové tvorby, Autorské právo, Dějiny populární hudby, Teorie interpretace a další volitelné předměty z nabídky AMU. Studenti specializace Hudební režie musí během celého bakalářského studia získat z volitelných předmětů minimálně 15 kreditů, studenti specializace Zvuková tvorba minimálně 18 kreditů.

Specializace: Studijní plán obsahuje specializace Hudební režie a Zvuková tvorba. Student se do specializace přímo hlásí.

Obecné informace o přijímacím řízení

Pro každou specializaci jsou pro každý akademický rok vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek. Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Podmínky přijímacího řízení jsou obecně popsány u jednotlivých specializací.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského programu Zvuková tvorba a hudební režie mají možnost se přihlásit do navazujícího magisterského programu Zvuková tvorba a hudební režie na HAMU v Praze nebo do jiných příbuzných programů na školách v České republice i v zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Součásti SZZ a jejich obsah jsou popsány u jednotlivých specializací.

Další studijní povinnosti

Účast na nahráváních zajišťovaných Zvukovým studiem HAMU, účast při možnosti náslechu profesionálních projektů i mimo fakultu, zájem o nové informace v oboru v České republice i v zahraničí. Snaha se zapojit aktivně i mimo rámec studijních povinností v oblasti teorie i praxe – účast na mezioborových seminářích, workshopech, koncertech apod.

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Profesně se může uplatnit jako mistr zvuku (zvukový režisér), při rozhlasovém či televizním natáčení a vysílání, při natáčení snímků pro hudební nosiče (CD, DVD, streaming či elektronická distribuce apod.), při rekonstrukci a remasteringu hudebních nahrávek atd.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
26. 3. 2021 26. 3. 2031

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu