Methodology of Teaching Classroom Drama 1

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205QMSD1 Z 2 20S Czech winter

Subject guarantor

Radek MARUŠÁK

Name of lecturer(s)

Radek MARUŠÁK

Learning outcomes of the course unit

 1. To introduce various types and styles of drama training lessons.
 2. Provide students with a knowledge of important figures of contemporary drama training.
 3. Guide students to demonstrating the ability to justify various manners of working with an understanding of basic values and prinicples and incorporate this into a context of contemporary neo-reform education.
 4. Guide students to demonstrating the ability to find drama training methods corresponding to various content and topics and to be able to consider appropriate strategies and types of lessons with consideration of the aim, content, group experience and age.

Mode of study

Participation in workshops, discussions, lesson analyses, and media recorded examples.

Prerequisites and co-requisites

 1. Completion of Drama Training Practical and Drama Training Didactics.
 2. Analytical and interpretation skills.
 3. Experience in teaching a drama training lesson with various groups of children and youth.
 4. Completion of „Children's Stage“.

Course contents

This course introduces students to various styles of working and leads to their review. This course covers the potential application of drama-training in various areas of school curricula, in the conception of projects, and a cross-section of topics.

 1. Drama training at ZUŠ and SŠ.
 2. Drama training as an independent course at ZŠ and SŠ.
 3. Applied drama training and its potential.
 4. Types of lessons.
 5. Drama training as a part of projects.

Recommended or required reading

BLÁHOVÁ, Krista; VACEK, Pavel; ULRYCHOVÁ, Irina; PROVAZNÍK, Jaroslav. Uvedení do systému školní dramatiky: Dramatická výchova pro učitele obecné, základní a národní školy. Praha: IPOS-ARTAMA; Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1996. 84 s. ISBN 80-7068-070-9.

BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů: Kartotéka pro loutkáře i neloutkáře, kteří si umějí hrát s dětmi. 7., uprav. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2008 [1984]. 28, 16, 218 s. ISBN 978-80-7068-217-3.

CEJPEK, Václav; HRUBÁ, Jana; HULÁK, Jakub; MACKOVÁ, Silva; PELÁN, Jiří; PROVAZNÍK, Jaroslav; SVOZILOVÁ, Petra; ULRYCHOVÁ, Irina; VALENTA, Josef aj. Dramatická výchova. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2. Viz též: www.drama.cz/osnovyaprogramy/rvp2002.html.

CEJPEK, Václav; HRUBÁ, Jana; HULÁK, Jakub; MACKOVÁ, Silva; PELÁN, Jiří; PROVAZNÍK, Jaroslav; SVOZILOVÁ, Petra; ULRYCHOVÁ, Irina; VALENTA, Josef aj. Dramatický obor. Tvořivá dramatika. 2002, roč. XIII, č. 2. Viz též: www.drama.cz/osnovyaprogramy/rvp_gymn.html.

KONÝVKOVÁ, Irena. Kroky a hledání při práci s dětským divadelním souborem. Tvořivá dramatika. 1998, roč. IX, č. 2-3, s. 18-23. ISSN 1211-8001.

KOŤÁTKOVÁ, Soňa; PROVAZNÍK, Jaroslav; BLÁHOVÁ, Krista; SVOBODOVÁ, Radka; TOMKOVÁ; Anna. Vybrané kapitoly z dramatické výchovy. Praha: Karolinum, 1998. 224 s. ISBN 80-7184-756-9.

MACHKOVÁ, Eva. Jak se učí dramatická výchova: didaktika dramatické výchovy. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2004. ISBN 80-7331-021-X.

MARUŠÁK, Radek, KRÁLOVÁ, Olga, RODRIGUEZOVÁ, Veronika. Dramatická výchova v kurikulu současné školy: Využití metod a technik. Praha: Portál, 2008. 128 s. ISBN 978-80-7367472-4.

MLEJNEK, Josef. Dětská tvořivá hra. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA; Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997. 152 s. ISBN 80-7068-104-7.

MORGAN(OVÁ), Norah; SAXTON(OVÁ), Juliana. Vyučování dramatu: hlava plná nápadů. Přel. Helena Zymonová a Jaroslav Provazník. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2001. 252 s. Přel. z Teaching drama : a mind of many wonders [1987]. ISBN 80-901660-2-4.

PALARČÍKOVÁ, Alena. Tygr v oku aneb O tvorbě inscenace s dětmi a mládeží. Praha: STD; Společnost Amatérské divadlo a svět, 2001. 144 s. ISBN 80-901660-5-9.

PASCH, Marvin; GARDNER, Trevor G.; SPARKS-LANGER(OVÁ), Georgea; STARK(OVÁ), Alane J.; MOODY(OVÁ), Christella D. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Přel. Milan Koldinský, Praha: Portál, 1998. 424 s. Přel. z: Teaching as Decision Making [1991, 1995]. ISBN 80-7178-127-4.

SVOZILOVÁ, Dana. Analýza strukturované dramatické hry v kontextu dramatické výchovy. Brno JAMU, 2005. 194 s. ed. Výběrová řada doktorských prací. ISBN 80-86928-10-1.

ULRYCHOVÁ, Irina. Drama a příběh: tvorba scénáře příběhového dramatu v dramatické výchově. Praha: Akademie múzických umění, Divadelní fakulta, katedra výchovné dramatiky, 2007. 104 s. ISBN 978-80-7331-096-7.

WAY, Brian. Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Přel. Eva Machsková. Praha: ISV nakladatelství, 1996. 220 s. Přel. z: Development Through Drama. ISBN 80-85866-16-1.

ZÁMEČNÍKOVÁ, Emilie. Cesta k přednesu aneb Průvodce pro pedagogy a mladé recitátory. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. 144 s. ISBN 978-80-7068-236-4.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on:

During the semester independent trade literature study and participation in class discussions are required.

Schedule for winter semester 2019/2020:

Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
12.10.2019 09:00–13:00 Radek MARUŠÁK
parallel1
23.11.2019 09:00–13:00 Radek MARUŠÁK
parallel1
14.12.2019 09:00–13:00 Radek MARUŠÁK
parallel1
11.01.2020 09:00–13:00 Radek MARUŠÁK
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans