Movement within Methodology 4

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
205XPSM4 Z 2 8S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

To get to know one's body as a means of communication and desire to enter into conversation with that body in a space so the body becomes the source of communication.

Mode of study

Contact instruction, analyis of media recorded examples, group work.

Prerequisites and co-requisites

Course contents

Anatomy in movment:

Based on theory knowledge and subsequent partner manipulations research of the human body as a system of joints and bones. Knowledge of anatomy and neurology become conscious information based on experience, used in uncovering new movement material which can be effectively used in dance. This helps to understand one's body, get to know it, use it properly, save energy and avoid injury and overloading.

Quality of internal mass:

Working with internal space; its quality, with state, density, viscosity, changing qualities of internal mass. Based on changes in the physical characteristics of mass of an internal space we discover change in quality of movement of one's body, change in emotion and subsequently changes in communication in a conversation.

Surface, touch:

Working with intimate spaces of the human body; sensation of the skin surface, sensing touch. Touch as a bearer of information in various qualities, for example; touch dragging across the skin surface, resisting touch by internal mass, trusting one's weight to touch. Subsequent research in potential which those qualities bring to the conversation.

Sensing, communication:

working with external space; building sensitivity to a space, to a partner, to the environment. Fascination with the movement of one's body, movement of a partner, movement of the space, movement in a space. Finding conscious movement. Working with time and gravity. Sensing a narrative writtien in space and time.

Composition:

Fundamental principles and communicaton of the stage space in European culture. Working on movement material, space structure and subsequent transfer of a spontaneous composition to the conscious level. Builiding a narrative, relationship, emotion.

Recommended or required reading

BATTĚKOVÁ, Ludmila; JURKOVIČ Pavel. Bude zima, bude mráz – podzimní a zimní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

BATTĚKOVÁ, Ludmila; JURKOVIČ Pavel. Neseme, neseme májíček – jarní a letní písně v hudbě a pohybu. Praha: Muzikservis, 2000.

BATTĚKOVÁ, Ludmila; JURKOVIČ Pavel. Co slabika, to muzika v pohybu. Praha: Muzikservis, 2001.

BLAHUTKOVÁ, Marie; MIKULCOVÁ, Eliška. Využití říkadel v hudebně pohybové výchově na I. stupni ZŠ. Brno: PF MU, 1995.

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb – rytmus – výraz. Brno: Spolek Vesna, 1928.

*BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí: dodatek ke knize téže autorky Tělesná výchova rytmikou dětí školních i předškolních: 100 veršů a říkadel i s návodem k provedení. Brno: [s. n., 1933. 60, [IV] s. ISBN (brož.).

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: Univerzita Karlova v Praze-pedagogický fakulta, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4 (brož.).

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Didaktika a metodika taneční výchovy. 2.vyd. Praha: Konzervatoř Duncan Centre, 2005.

DUNCANOVÁ, Isadora. Tanec. Praha: Družstvo Dílo, 1947.

FIŠER, Václav; EBEN, Petr. Elce – pelce – kotrmelce. Praha: Supraphon, 1985.

*JEŘÁBKOVÁ, Jarmila; RUML, Jiří. Dva tance: tanec s míčem a tanec se švihadlem pro děti ve věku 9–10 let. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 42 s. ISBN (brož.).

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila; LAZAROVÁ, Jasna; RUML, Jiří. Od jara do zimy (dětské taneční hry). Praha: Orbis, 1963.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila; LAZAROVÁ, Jasna; RUML, Jiří. Od jara do zimy (doplněno kazetou s nahrávkou klavírního doprovodu a dětského pěveckého sboru). Praha: ROTAG, 2002.

*JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: SPN, 1979..

*JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 163 s. ISBN 80-7068-181-0 (brož.).

*KRÖSCHLOVÁ, Eva. Přízemní technika amerického moderního tance. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1968.

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964. 261 s. ISBN (váz.)

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec: taneční tvorba. 1. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu. Praha: SPN, 1975.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Základy pohybové průpravy tanečníka a herce. Praha: Orbis, 1956. 228 s. ISBN (brož.).

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Novodobý tanec v ČSR: metodický list Ústředního domu lidové tvořivosti, taneční odd. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1959. ISBN (brož.).

*KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Movement theory and practice. Sydney: Currency Press, 2000. ISBN 0-86819-577-4 (brož.).

KURKOVÁ, Libuše. Hudebně pohybové hry v mateřské škole. Praha: SPN, 1989.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: SPN, 1981.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: KPÚ, 1968.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN Petr. V trávě – 15 dětských tanečních her. Praha: ORBIS, 1963.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN Petr. Hudebně pohybová výchova. Praha: SPN, 1988.

KURKOVÁ, Libuše; LUKÁŠ, Zdeněk. Od jara do zimy. Praha: IPOS-ARTAMA, 1999.

*LANDA, Otakar. Základy tanečního umění. Praha: vl. nákl., 1937. ISBN (váz.).

*LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti: rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6–9 let). Praha: Česká obec sokolská, 1996. ISBN (brož.).

*LÖSSL, Jiří. Rytmická a pohybová výchova pro mladší žactvo (děti ve věku 6–9 let: Metodika výuky pro zájmovou činnost tělovýchovných jednot a základních uměleckých škol.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva – deset lekcí pro začínající pedagogy. 2.vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2012. ISBN 978-80-7068-266-1 (brož.).

MIŠURCOVÁ, Věra. Hry se zpěvem. Praha: SPN, 1958.

MIŠURCOVÁ, Věra. Hry se zpěvem. 2.vyd. Praha: SNP, 1964.

MIŠURCOVÁ, Věra. Hudebně pohybová výchova dětí předškolního věku. Praha: SPN, 1965.

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. ISBN 80-7068-068-7.

*RELLICHOVÁ, Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. 1. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1 (brož.).

SMÍTKOVÁ, Zdena. Estetika v pohybové výchově dětí - svazek 1-4. Praha: Obvodní pedagogické středisko Praha 5, 1981-1983.

SMUGALOVÁ, Zuzana. Taneční výchova a kulturní kapitál. Praha: NIPOS, 2008.

ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, 1998.

*ŠIMSOVÁ, Josefa. Pohybová průprava v tanečních kroužcích. Praha: Středočeské krajské kulturní středisko, 1981.

*ŠIMSOVÁ, Josefa. 20 lekcí pohybové a taneční výchovy pro soubory a kroužky lidové tvořivosti, lekce 1–8. Praha: Ústřední dům lidové umělecké tvořivosti, 1961.

*ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. 2. vyd. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2009. ISBN 978-80-7068-234-0 (brož.).

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem: 17+1 tvořivých her pro děti nižšího školního věku. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2011. 22 s. text + 37 s. noty + CD. ISBN 978-80-7068-261-6 Volné listy.

*THULIN, J. G. Tělovýchova malých dětí: pro nižší stupeň škol národních a školy mateřské i pro výchovu v rodině upravil Jan Pivoňka. Praha: Státní nakladatelství, 1933.

VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie. Praha: Portál, 2000.

VISKUPOVÁ, Božena. Hudba a pohyb. Praha: Supraphon, 1972.

*ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1980.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2002.

*)this marks the items as available int he Dance Section of the Department Library of HAMU.

Assessment methods and criteria

Attendance in class and workshops, written reviews.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans