Diplomní seminář I. 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DIS1 Z 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získává nové podněty a pohledy vedoucí zejména ke zpřesnění formulací. Dále je sám schopen kritické reflexe zkoumané problematiky.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět je povinný pro studenty, kteří v daném akademickém roce obhajují teoretickou součást diplomní práce. Je doporučen ostatním studentům, kteří se zabývají teoretickým výzkumem a zejména se chystají výsledky publikovat. Cílem je vytvořit platformu pro průběžnou kritickou reflexi teoretických výstupů studentů skladby.

Kritické reflexi jsou podrobeny zejména rozpracované texty s cílem dospět k novým pohledům na zkoumanou problematiku a ke zpřesnění formulací.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7 tabulky.

ŠIMEK, Dušan; KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce : jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc, Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002, ISBN 8024404354 9788024404356.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 396 s. ISBN 80-86429-40-7.

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky : [čtení a psaní odborných textů ve společenských a humanitních oborech]. Olomouc, Univerzita Palacké́ho v Olomouci, 2009, ISBN 9788024423142 8024423146.

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet a kredity jsou uděleny na základě docházky (min. 70 % vypsaných termínů), aktivity na semináři a vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované diplomní práce. Pro studenty, kteří v daném akademickém roce obhajují teoretickou součást diplomní práce je podmínkou zápočtu aktivní vystoupení během semestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů