Diplomní seminář II. 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101DISE2 Z 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získává nové podněty a pohledy vedoucí zejména ke zpřesnění formulací. Dále je sám schopen kritické reflexe zkoumané problematiky a vlastních pohledů a řešení.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět je povinný pro studenty, kteří v daném akademickém roce obhajují teoretickou součást diplomní práce. Je doporučen všem ostatním studentům, kteří se zabývají teoretickým výzkumem a zejména se chystají výsledky publikovat. Náplní je prezentace vlastního teoretického výzkumu vztahujícího se zejména k teoretickým diplomovým pracím a následná diskuse. Předmět je platformou pro průběžnou kritickou reflexi teoretických výstupů studentů skladby. Kritické reflexi jsou podrobeny zejména rozpracované texty s cílem dospět k novým pohledům na zkoumanou problematiku a ke zpřesnění formulací.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

ŠIMEK, Dušan – KUBÁTOVÁ, Helena. Od abstraktu do závěrečné práce: jak psát (a možná i napsat) závěrečnou práci ve společenskovědních oborech. Olomouc: Univerzita Palackého, Filozofická fakulta, 2002. ISBN 9788024404356.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 396 s. ISBN 80-86429-40-7.

KUBÁTOVÁ, Helena. Rukověť autora diplomky : [čtení a psaní odborných textů ve společenských a humanitních oborech]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. ISBN 9788024423142. https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/tvorba-a-odevzdani-vskp/

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě docházky (min. 70 % vypsaných termínů), aktivity na semináři a vypracování a prezentace dílčích výstupů připravované diplomní práce. Pro studenty, kteří v daném akademickém roce obhajují teoretickou součást diplomní práce, je podmínkou zápočtu aktivní vystoupení během semestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů