Přednášky hostů katedry skladby LS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101MPHLS zápočet 1 9 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

prof. PhDr. Július Fujak, PhD.

UKF Nitra

Priesvitné zvukové sochy v site-specific intermediálnej hudbe

Prednáška je v úvode zameraná na juxtapozíciu konceptuálnych diel Marcela Duchampa Sculpture Musicale a Johna Cagea 4´33´´ – obidve sa stali totiž východiskom autorovej tvorby akuzmatickej, komprovizovanej hudby zachytávajúcej/transformujúcej zvukové prostredia.

Výsledky učení

Prednáška je v úvode zameraná na juxtapozíciu konceptuálnych diel Marcela Duchampa Sculpture Musicale a Johna Cagea 4´33´´ – obidve sa stali totiž východiskom autorovej tvorby akuzmatickej, komprovizovanej hudby zachytávajúcej/transformujúcej zvukové prostredia. Zvuky špecifických environmentov (s ich spoločenským zvýznamňovaním), poňaté ako jedinečné hudobno-zvukové sochy sa stali súčasťou jeho hudobno-umeleckých projektov, ktorým je venovaná ťažisková, interpretačná časť prezentácie/prednášky:

Napríklad Animácia Ticha (v hudbe) bábok (2000) alebo Nitrianske Atlantídy (2013) venované sémantickým paralelám prehistórie a súčasnosti Nitry a jej okolia. Melancholy (2017), vytvorená v spolupráci s minimalistickým výtvarníkom S. Zombekom a básnikom P. Milčákom, zas pretvorila opustený kravín pri Levoči na site-specific galériu, resp. koncertnú sálu znejúcich zvukových udalostí. Zvuková socha sila (2018), inšpirovaná spomínanou Duchampovou ideou, sa realizovala v chátrajúcom cukrovare V Rimavskej Sobote ako site-specific sónicko-hudobné dielo, obdobne ako iné „priehľadné“ zvukové sochy – Švábení (2019) s intermediálnym brikolérom Petrom Niklom v Novej synagóge v Žiline, či dve diela La Mer (2021/2022) a ÚÚÚ-FFF-ÓÓÓ (2021), venované významným slovenským intermediálnym konceptualistom Milanovi Adamčiakovi a Júliusovi Kollerovi.

V závere sa autor venuje fenoménu tzv. sónickej fotografie nesúcej v sebe odtlačok kairos – vo vzťahu k myšlienkam Rolanda Barthesa z jeho práce La Chambre Claire (Svetlá komora, 1980) –, ktorá môže byť organickou súčasťou priesvitných zvukových sôch.

Prednáška je súčasťou riešenia vedeckej úlohy KEGA 041UKF-4/2022 Príprava učebných textov nosných predmetov študijného programu kulturológia.

Předpoklady a další požadavky

v přípravě

Literatura

v přípravě

Hodnoticí metody a kritéria

Student se pro získání 1 kreditu zúčastní alespoň tří přednášek. Přednášky jsou zpravidla v rozsahu 3 h. Student na konci semestru vypracuje reflexi (min. 1 normostrana) jednotlivých témat a zhodnotí přínos, jakož i podá případné podněty.

Poznámka

3. 4. 2023

učebna č. 1022

13:00 - 16:00

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů