Skladba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA2 ZK 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 104 až 129 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student (dle své předchozí dosažené úrovně a estetického zaměření) vykazuje prokazatelný pokrok v rozvoji svého kompozičního myšlení. Je schopen lépe formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Rozvíjí se schopnost kompoziční práce formou klasického notového zápisu i s moderní technikou, přihlíží se přitom k dosavadní zkušenosti a zaměření studenta.

Tematické okruhy:

Student se zpravidla věnuje co do rozsahu i obsazení drobnějším skladbám. Cílem je prohloubit technické dovednosti a tvůrčí osobitost studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se splnění zadaných kompozičních úkolů, které student prokáže při pravidelné komisionální semestrální kontrole ve zkouškovém období letního semestru.

Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň přeložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených partitur.

Zkušební komisi tvoří pedagogové katedry, známku na základě jednání komise navrhuje a uděluje vedoucí pedagog.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních a průkazný zájem o dění v oboru.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů