Skladba 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA3 Z 5 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 107 až 132 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student (dle své předchozí dosažené úrovně a estetického zaměření) vykazuje prokazatelný pokrok v rozvoji svého kompozičníého myšlení. Je schopen lépe formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Rozvíjí se schopnost formulovat hudební představu formou notového zápisu, tvůrčí práce s moderní technikou v oblasti notografie i zvukové představivosti a schopnost tyto prostředky propojovat. Cílem je dosažení dovedností nutných pro profesionální uplatnění studenta prostředí současné hudební autonomní tvorby a rozvoj individuálních tvůrčích rysů.

Tematické okruhy:

Zadání kompozičních úkolů vychází z dosažené úrovně kompoziční techniky a potřeb jejího rozvoje, i z estetických preferencí studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem pro získání atestace je splnění zadaných kompozičních úkolů, které student prokáže při pravidelné semestrální kontrole a formou veřejné prezentace vlastních skladeb na koncertech katedry nebo jiném představení.

Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň přeložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených partitur.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních. Požaduje se soustavný zájem o dění v oblasti soudobé hudby a aktivní vyhledávání nových poznatků.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů