Skladba 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA5 Z 10 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 223 až 273 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen samostatného kompozičního myšlení, tvorby vlastních tvůrčích a teoretických koncepcí a tyto výsledky aplikovat při práci na kompoziční i písemné části diplomního úkolu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Rozvíjí se schopnost formulovat hudební představu formou notového zápisu, tvůrčí práce s moderní technikou v oblasti notografie i zvukové představivosti a schopnost tyto prostředky propojovat. Cílem je dosažení standardních dovedností nutných pro profesionální uplatnění v prostředí současné autonomní hudební tvorby a rozvoj individuálních tvůrčích rysů.

Tematické okruhy:

Student pracuje především na bakalářské kompozici, která svou náročností a rozsahem (orientačně 10–15 minut) odpovídá závažné skladbě pro komorní orchestr. Může však jít i o jiné obsazení, např. závažná komorní nebo vokální skladba, dílo podporované digitální technikou apod. Konkrétní zadání, skladebná technika, obsazení a další specifika stanovuje katedra individuálně s přihlédnutím k zaměření studenta. Student pracuje na teoretické práci, která tvoří nedílný a důležitý doplněk bakalářského kompozičního zadání a zpravidla s ním obsahově souvisí.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Literatura vztahující se písemné části diplomního úkolu.

Hodnoticí metody a kritéria

Předpokladem je splnění zadaných kompozičních úkolů, které student prokáže při pravidelné semestrální kontrole a formou veřejné prezentace vlastních skladeb na koncertech katedry nebo jiném představení.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních a průkazný zájem o dění v oboru.

Minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů