Skladba 7

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA7 zápočet 7 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 157 až 192 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Obsah

Cíl výuky:

Studium navazuje na výsledky dosažené v bakalářském stupni, splnění výstupních kritérií absolventa bakalářského studia skladby jsou podmínkou dalšího rozvoje skladatelské osobnosti na magisterském stupni. Studium je zaměřeno zejména na podporu utváření individuality studentů, formování osobitého uměleckého stylu a názorů. Důraz je položen na pochopení současné situace oboru a vlastního postavení v něm, na prohloubení kompozičně technických dovedností, orientace v oblasti soudobé hudby i v oblasti obecně kulturní. Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Tematické okruhy:

Student má v magisterském stupni již větší možnost sám ovlivňovat zaměření svého studia, přičemž důraz může být kladen na kompozici klasicky koncipovaných partitur, práci s moderní technikou i na získání dovedností a zkušeností v oboru filmové nebo scénické hudby. Možné a vítané jsou i kombinace a interdisciplinární přesahy. Student se zpravidla věnuje především tvorbě rozměrnějších či závažnějších skladeb. Přitom se předpokládá dle individuality studenta jasná artikulace kompozičních hledisek a přesvědčivé technicko-kompoziční ztvárnění. Důraz je kladen také na schopnosti studenta vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a na schopnost písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry.

Výsledky učení

Student (dle své předchozí dosažené úrovně a estetického zaměření) vykazuje prokazatelný pokrok v rozvoji svého kompozičního myšlení. Je schopen lépe formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Je schopen vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se splnění zadaných kompozičních úkolů, které student prokáže při pravidelné komisionální semestrální kontrole ve zkouškovém období zimního semestru.

Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň předložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených partitur a schopnost fundovaně svá díla prezentovat.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních. Soustavný zájem o dění v oblasti soudobé hudby a aktivní vyhledávání nových poznatků.

Požadovaná minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů