Skladba 8

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101SKLA8 zkouška 7 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 154 až 189 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Hanuš BARTOŇ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Hanuš BARTOŇ, Jan DUŠEK, Slavomír HOŘÍNKA, Ivan KURZ, Luboš MRKVIČKA, Michal NEJTEK, Michal RATAJ, Jan TROJAN

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student (dle své předchozí dosažené úrovně a estetického zaměření) vykazuje prokazatelný pokrok v rozvoji svého kompozičního myšlení. Je schopen lépe formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru. Je schopen vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studium je zaměřeno zejména na podporu utváření individuality studentů, formování osobitého uměleckého stylu a názorů. Důraz je položen na pochopení současné situace oboru a vlastního postavení v něm, na prohloubení kompozičně technických dovedností, orientace v oblasti soudobé hudby i v oblasti obecně kulturní. Předmět rozvíjí schopnost samostatného a koncepčně jasného hudebně kompozičního myšlení a učí formulovat vlastní hudební představy do interpretačně srozumitelného zápisu a zvukového tvaru.

Tematické okruhy:

Student má v magisterském stupni již větší možnost sám ovlivňovat zaměření svého studia, přičemž důraz může být kladen na kompozici klasicky koncipovaných partitur, práci s moderní technikou i na získání dovedností a zkušeností v oboru filmové nebo scénické hudby. Možné a vítané jsou i kombinace a interdisciplinární přesahy. Student se zpravidla věnuje především tvorbě rozměrnějších či závažnějších skladeb. Přitom se předpokládá dle individuality studenta jasná artikulace kompozičních hledisek a přesvědčivé technicko-kompoziční ztvárnění. Důraz je kladen také na schopnosti studenta vyjadřovat se fundovaně k odborným otázkám a na schopnost písemně i ústně formulovat svou tvůrčí estetiku a teoreticko-kompoziční závěry.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury a nahrávky současných hudebních děl, zejména dostupných novinek.

Studium partitur a nahrávek významných děl 20. a 21. století.

Aktuální stati a recenze vztahující se k současné kompoziční problematice, k aktuálním premiérám a významným provedením současné hudby.

Hodnoticí metody a kritéria

Posuzuje se splnění kompozičních úkolů.

Hlavním kritériem je umělecká a kompozičně technická úroveň předložených skladeb. Doplňujícím kritériem je grafická a informačně sdělovací úroveň předložených partitur a schopnost fundovaně svá díla prezentovat.

Zkušební komisi tvoří pedagogové katedry, známku na základě jednání komise navrhuje a uděluje vedoucí pedagog.

Další požadavky: Účast na akcích pořádaných katedrou, zejména na koncertech a dalších vystoupeních a průkazný zájem o dění v oboru jsou podmínkou připuštění ke zkoušce.

Požadovaná minimální docházka není stanovena.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů