Úvod do hudební kompozice 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101UDHK1 Z 1 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zbyněk MATĚJŮ, Tomáš REINDL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student prohloubil, zdokonalil a rozvinul praktické kompoziční dovednosti při práci s hudebním materiálem.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cvičení v kompozičních technikách pro neskladatele.

Studenti jsou postupně seznamováni se základy kompozičních technik. Pro každý přednesený a osvětlený problém zadá pedagog studentům vytvoření drobných cvičení – etud, a to podle konkrétního zadání a podle individuálního stupně vyspělosti jednotlivých posluchačů.

Tematické okruhy:

Postupně budou probírány nejprve zcela obecně aplikovatelné metody:

-tektonická cvičení, základní instrumentační cvičení,

-organizace tónového materiálu v rámci dodekafonických cvičení,

-horizontální a vertikální tónová organizace,

-cvičení v novodobé modalitě,

-metrorytmická cvičení,

-vytváření tektonických struktur ad.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KVĚCH, Otomar. Základy klasické hudební kompozice: poznámky pro budoucí skladatele. Praha: Togga, 2013. ISBN 978-80-7476-023-5.

RYCHLÍK, Jan. Moderní instrumentace: vyšší orchestrační technika jednotlivých hudebních nástrojů. Praha: Panton, 1959.

SVOBODA, Milan. Praktická jazzová harmonie. Netolice: Jc-Audio, 2013. ISBN 978-80-87132-25-8.

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. Praha: Nakladatelství Akademie múzických umění, 2011. ISBN 978-80-7331-199-5.

Doporučená literatura:

HŮLA, Zdeněk. Nauka o harmonii. Praha: SNKLU, 1956.

HŮLA, Zdeněk. Nauka o kontrapunktu. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1965.

IŠTVAN, Miloslav. Montáž izolovaných prvků v hudbě. Praha: Panton, 1973.

JANEČEK, Karel. Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.

JANEČEK, Karel. Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

LOUDOVÁ, Ivana. Moderní notace a její interpretace. Praha: Nakladatelství AMU, 1998. ISBN 80-85883-31-7.

Orchestrace jako otevřený proces: (sborník studií). Praha: Triga pro Akademii múzických umění v Praze, 2009. ISBN 978-80-904266-8-9.

TICHÝ, Vladimír. Úvod do studia hudební kinetiky. Praha, HAMU 1992, ISBN 8073318970.

Hodnoticí metody a kritéria

Od studenta je očekávána aktivní účast v hodinách a písemné vypracování kompozičních etud podle zadání pedagoga.

Kredity jsou uděleny na základě aktivity studenta a na výsledcích vypracovaných etud zadávaných pedagogem.

Povinná účast studenta na hodinách min. 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů