Dějiny tance a baletu v Čechách 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DBC1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Předmět Dějiny tance a baletu v Čechách 1 má podobu přehledové přednášky, zabývající se vývojem tance na českém území od nejstarších dokladů a zmínek do konce 18. století. Důraz je položen na charakteristiku vývoje taneční kultury na našem území a na formování divadelního tance, které je nahlíženo v kontextu ostatních podob tance a dalších uměleckých disciplín. Zvláštní pozornost je věnována utváření specificky české divadelní taneční kultury a jejím vazbám k evropskému tanečnímu dění a také vztahům mezi taneční kulturou a dalšími formami kultury v českém prostředí.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o místě taneční kultury ve spektru českého uměleckého dění, pomoci pochopit specifika historického vývoje tanečního umění, jejich příčiny a důsledky pro současnou situaci tance v Čechách.

Tematické okruhy:

-Periodizace dějin uměleckého tance v Čechách: vymezení základních fází vývoje, jejich charakteristika, výrazné rysy a hlavní představitelé; přehled a charakteristika pramenů pro studium tance v Čechách;

-Tanec v nejstarším období: zprávy o tanci v písemných památkách českého písemnictví (kroniky, náboženské a mravokárné texty, úřední dokumenty apod.) a možnosti jejich interpretace, nejstarší období v ikonografických dokladech (knižní malba, vyobrazení na užitkových předmětech, sochařství, nástěnná malba, kachle); taneční kultura vrcholného středověku;

-Taneční umění v raném novověku: taneční kultura jednotlivých společenských vrstev – taneční příležitosti, repertoár, vlivy; ohlasy renesančních a barokních aristokratických tanečních forem, speciálně ballet de cour (Phasma dionysiacum Pragense);

-Formování divadelní taneční kultury: tanec jako součást produkcí kočovných společností, aristokratická taneční kultura 17. století; zámecká divadla a tanec v jejich rámci, repertoár, osobnosti (Johann Baptista Danese); vzor vídeňské dvorní opery – představení Costanza e fortezza a Sub olea pacis 1723;

-Počátky divadelního tance ve veřejných divadlech: pražské divadelní scény 18. století - Šporkovo divadlo, Divadlo v Kotcích, Vlastenské divadlo, balet v rámci moravských divadel (Brno v období J. B. Bergopzooma); ohlasy ballet d´action na českých scénách, Anton Rössler, Vojtěch Morávek-Alberti;

-Balet v měšťanské divadelní kultuře – Nosticovo/Stavovské divadlo v Praze, baletní preromantismus – Martin Porst, Giacomo Brunetti.

Výsledky učení

Poznatky o vývoji taneční kultury v českém prostředí v souvislostech domácí kultury a mezinárodního tanečního dění, rozvíjení objemu vědomostí a schopnosti vřazovat jevy do souvislostí a kriticky o nich uvažovat, seznámení s českou odbornou tanečně historickou literaturou.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizita: Přehled dějin tance a baletu 1, 2

Literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena. Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945. Praha: AMU 2006. ISBN 80-7331-047-3.

BUREŠOVÁ, Lucie. Tanec v prostředí aristokratického rodu Schwarzenberků na přelomu 18. a 19. století. Svědectví krumlovských pramenů. In: KOL. Tanec a společnost. Praha: AMU, 2009, s. 108–117. ISBN 978-80-7331-162-9.

JAKUBCOVÁ, Alena. Starší divadlo v českých zemích do konce 18. století. Osobnosti a díla. Praha: Divadelní ústav; Academia, 2007. ISBN 978-80-7008-201-0.

KAZÁROVÁ, Helena. Barokní balet ve střední Evropě. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-130-8. (Speciálně s. 34–41; 97–109; 136–155).

PÁTKOVÁ, Hana. Tanec ve středověkých Čechách. Písemné prameny městské a církevní provenience. In: GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance: taneční prameny a jejich interpretace. Praha: AMU, 2008, s. 24–30. ISBN 978-80-7331-118-6.

SMUGALOVÁ, Zuzana; GREMLICOVÁ, Dorota; BUREŠOVÁ, Lucie. Mísa zvaná Hroznatova. Taneční motivy na dílech středověkého uměleckého řemesla. In: GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance: taneční prameny a jejich interpretace. Praha: AMU, 2008, s. 31–41. ISBN 978-80-7331-118-6.

STRATILOVÁ URVÁLKOVÁ, Eva; STRATIL, Petr. Neznámá známá Waldmädchen. Balet Pavla Vranického. In: KOL. Tanec a společnost. Praha: AMU, 2009, s. 49–67. ISBN 978-80-7331-162-9.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo. Praha: F. Šimáček 1895; Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960.

Doporučená literatura:

BŘEZAN, Václav. Životy posledních Rožmberků. Praha: Svoboda 1985.

GREMLICOVÁ, Dorota. Tanec jako předmět literární debaty v Čechách na přelomu 18. a 19. století. Nad spisem Ueber Anstand, Schönheit und Grazie im Tanz. Živá hudba, 5, 2014, s. 118-128. ISSN 0514-7735, ISBN 978-80-7331-334-0.

GREMLICOVÁ, Dorota ed. Stopy tance: taneční prameny a jejich interpretace. Praha: AMU, 2008. ISBN 978-80-7331-118-6.

Dějiny českého divadla, I-IV, Praha: Academia, 1968, 1969, 1977, 1983.

ČERNÝ, František. Divadlo v Kotcích. Praha: Panorama, 1992. ISBN 80-7038-210-4.

KAZÁROVÁ, Helena. Kdo byl Johann Baptista Danese. Taneční listy, 29, 1991, č. 1, s. 15; č. 2, s. 13. ISSN 0039-937X.

KAZÁROVÁ, Helena. Šlechtická divadla a tanec. Taneční listy, 31, 1993, č. 5, s. 14; č. 6, s. 14. ISSN 0039-937X.

KOL. Tanec a společnost. Praha: AMU, 2009. ISBN 978-80-7331-162-9.

LOMNICKÝ, Šimon z Budče. Tanec, anebo traktát skrowný o tancy. Wytisstěn w Starém Městě Pražském: v Giřijka Nygrina, [1597].

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích. I, II. Praha: Academia 2001. ISBN 80-200-0895-0.

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích. III. Praha: Academia 1998. ISBN 80-200-0629-X.

MACEK, Josef. Jagellonský věk v českých zemích. IV. Praha: Academia1999. ISBN 80-200-0699-0.

SCHERL, Adolf. Berufstheater in Prag 1680 – 1739. Wien: Verl. d. Österr. Akad. d. Wiss. 1999. ISBN 978-3-7001-2799-4.

SPECHT, Bernard. Ueber Anstand, Schönheit und Grazie im Tanz. Prag 1789.

e-learningové materiály: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=315

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet formou písemného testu

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, studium povinné literatury

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
RAFAJOVÁ Z.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ
Zuzana RAFAJOVÁ
učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů