Didaktika taneční výchovy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DTV1 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jiří LÖSSL

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LÖSSL

Výsledky učení dané vzdělávací složky

 1. student chápe, co je cílem, obsahem a funkcí vzdělávání.
 2. student získal zručnost při volbě a uspořádání učiva v pedagogických dokumentech.
 3. student rozumí organizaci procesu učení, umí volit správné výukové metody a formy vyučování.
 4. student chápe podstatu vyučovacího procesu.
 5. student umí sestavit vlastní metodickou cestu - umí navrhnout výukovou metodu a formu vyučování.
 6. student rozumí práci s učebními dokumenty tanečních oborů a umí navrhnout vzdělávací program.

Forma studia

Praktický seminář, diskuze, dialog, analýza... Kurz se zaměřuje především na praktickou aplikaci pojmů, cílů, obsahů učebních programů, vedení žáka k učení a k aktivní účasti ve výukovém procesu formou výběru výukových metod a forem vyučování taneční a pohybové výchovy. Výchovy, která je jednou z psychosomatických disciplin, kde centrem pozornosti je tělo; uvědomování si jeho částí, jejich celkové souhry a následný vztah člověka a prostoru, pohybu a hudby; rozvoj přirozeného pohybu a muzikanty. To vše s respektem k věkovému specifiku žáka.

Předpoklady a další požadavky

 1. obecná znalost anatomie člověka
 2. schopnost analýzy, reflexe a autoreflexe
 3. kreativní předpoklady

Obsah kurzu

Jednotlivá témata:

 1. Dotek/cesta k doteku / hranice / plynutí / integrace;
 2. Tělové vrstvy / kvalita / pohyb / pozornost;
 3. Spirála jako cesta / mobilita / komunikace s prostorem;
 4. Chodidla-opora pro vertikálu / opora, podpora, rovnováha / chůze;
 5. Patní-sedací kosti / opora / vertikalita / plynutí;

Doporučená nebo povinná literatura

BERTRAND, Y. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935.

BLAHUTKOVÁ, Marie. Psychomotorika. Brno: Masarykova univerzita, 2003. ISBN 80-210-3067-4.

BLAHUTKOVÁ, Marie; JONÁŠOVÁ, Daniela. Využití hudebně pohybové výchovy v rytmické gymnastice. Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-4838-6.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. ISBN 80-7290-166-4

GRECMANOVÁ, H., URBANOVSKÁ, E., NOVOTNÝ, P. Podporujeme aktivní myšlení a samostatné učení žáků. Olomouc: Hanex, 2000. ISBN 80-85783-28-2

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. ISBN 80-7068-181-0

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1979.

KALHOUS, Z.; OBST, O. Školní didaktika. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-253-X

KASÍKOVÁ, H. Kooperativní učení a vyučování. Teoretické a praktické problémy. Praha: Karolinum, 2001. ISBN 80-246-0192-3

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Jevištní pohyb: Herecká pohybová výchova. 2., dopl. vyd. Praha: AMU, Divadelní fakulta, katedra autorské tvorby a pedagogiky, 1998. ISBN 80-85883-32-5.

KRÖSCHLOVÁ, Eva. Ladění: Psychosomatická příprava k výuce herectví. Praha: DAMU, 1998. ISBN 80-85883-38-4

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Nauka o pohybu: Odborný učební text pro pedagogy tance. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1974.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila. Výrazový tanec. Praha: Orbis, 1964.

KRÖSCHLOVÁ, Jarmila; KRÖSCHLOVÁ, Eva. Výrazový tanec: Taneční tvorba. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-106-3.

KURKOVÁ, Libuše aj. Hudebně pohybové hry v mateřské škole: Učebnice pro 3. ročník studia oboru Učitelství pro mateřské školy na středních pedagogických školách. Praha: SPN, 1989.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971.

KURKOVÁ, Libuše; EBEN, Petr. Hudebně pohybová výchova šestiletých až osmiletých dětí: Učební text pro 3. roč. pedagogických škol, obor vychovatelství a odborný text pro učitele lidových škol umění. Praha: SPN, 1975.

KYRIACOU, CH. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. I. díl: Rytmická a pohybová výchova mladšího žactva (děti ve věku 6-9 let. Praha: Česká obec sokolská - ústřední škola, 1996.

LÖSSL, Jiří. Estetický pohyb jako zdroj dětské radosti. II. díl: Pohybová průprava mladšího žactva v hodinách rytmické a pohybové výchovy. Praha: Česká obec sokolská - ústřední škola, 1999.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2007, 1.vydání. ISBN 978-80-7068-214-2. 2. vydání 2012. ISBN 978-80-7068-266-1.

MAREŠ, J. Styly učení žáků a studentů. Praha : Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7

MAREŠ, J., KŘIVOHLAVÝ, J. Komunikace ve škole. Brno: MU, 1995, ISBN 80-210-1070-3. Národní program rozvoje vzdělávání. Praha: ÚIV, 2001. ISBN 80-211-0372-8

MUŽÍK, J. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3

PASCH, M. a kol. Od vzdělávacího programu k vyučovací hodině. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-127-4

POLZEROVÁ, Eva. Pohybová průprava jako součást dramatické výchovy: (Průprava dětí mladšího školního věku). Praha: ARTAMA-IPOS, 1995. ISBN 80-7068-068-7.

PRŮCHA, J.; WALTEROVÁ, E.; MAREŠ, J. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-579-2

RELLICHOVÁ,Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 1. vydání 2009. ISBN 978-80-7068-237-1. 2. vydání 2015. ISBN 978-80-7068-291-3.

SKALKOVÁ, J. Obecná didaktika. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1821-7

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 1 vydání 2007.ISBN 978-80-7068-210-0. 2. vydání 2009. ISBN 978-80-7068-234-0. 3. vydání 2015. ISBN 978-80-7068-290-6.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-261-6

VALIŠOVÁ, A., KASÍKOVÁ, H. a kol.: Pedagogika pro učitele. Praha: Grada, 2007. ISBN 978-80-247-1736-0

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Taneční gymnastika. 2., přeprac. vyd. Praha: IPOS-ARTAMA, 2002. ISBN 80-7068-167-5.

ZÁDĚROVÁ-KYTÝŘOVÁ, Markéta. Základy taneční gymnastiky. Praha: SPN, 1980.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Během semestru se vyžaduje samostatná aplikace získaných dovedností a zkušeností v samostatném vyučovacím procesu studenta, která je podmínkou k účasti na zkoušce. Zkouška písemná, a to formou ročníkové seminární práce. Celkové hodnocení se skládá z 50% z hodnocení aktivity na seminářích, 30% z písemné části zkoušky a 20% z aktivní účasti na oborové Celostátní přehlídce dětí a písemného výstupu z ní.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na seminářích, zpracování a prezentace seminární práce, absolvování oborové Celostátní přehlídky dětí a její písemné reflexe.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů