Dějiny umění pro taneční obory 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DU1 Z 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Získání poznatků, propojení historických informací a teoretických koncepcí, rozvíjení kritického myšlení a čtení.

Forma studia

Přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět má podobu přehledové přednášky, zabývající se souvislostmi umění a kultury a vývojem umění v jednotlivých obdobích. Neusiluje o vyčerpávající faktografické postižení tematiky, důraz je položen na koncepty, teoretické/myšlenkové souvislosti, charakteristické rysy. V prvním bloku převažují obecnější témata, zaměřená na otázky kultury, genezi umění.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o místě umění v lidské/evropské kultuře, jeho společenských souvislostech, přehled o proměnách jeho konceptualizace, vzájemných souvislostech mezi jednotlivými druhy umění.

Tematické okruhy:

-Kultura a společnost (základní pojmy);

-Člověk a jeho vývoj;

-Umění jako součást lidské kultury; druhy, žánry;

-Původ umění – obřad, struktura rituálu, příklad tanečního rituálu – căluş. Diskuse o programu ochrany nehmotného kulturního dědictví UNESCO;

-Umění v pravěku, výtvarné umění a jeho interpretace;

-Neolitické město Çatalhöyük a náboženská symbolika jeho architektury a výtvarné výzdoby;

-Starověké umění a jeho podoby;

-Mýtus a epos, Máhábharata jako symbolizace náboženských koncepcí, její umělecké divadelní ztvárnění (P. Brook).

-Umění antického Řecka a Říma, kánon krásy a jeho reflexe v evropském umění („renesance“), výklad antického umění a jeho hodnoty;

-Kultura a umění středověku. Symbolika architektury klášterního kostela a katedrály;

-Kultura a umění středověku: smíchová kultura – karneval a umění;

-Umění renesance – umělec jako individualita, obnova divadla.

Doporučená nebo povinná literatura

Soubor prezentací k jednotlivým přednáškám s odkazy na obrazový a video materiál

Povinná literatura:

ARISTOTELES. Poetika. Praha: OIKOYMENH, 2008. ISBN 978-80-7298-131-1.

BACHTIN, Michail. Francois Rabelais a lidová kultura středověku a renesance. Praha: Argo, 2007. ISBN 978-80-7203-776-6.

BURKE, Peter. Italská renesance: kultura a společnost v Itálii. Praha: Mladá fronta 1996. ISBN 80-204-0589-5.

GARIN, Eugenio. Renesanční člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-653-0.

GIARDINA, Andrea. Římský člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-072-5.

GIURCHESCU, Anca. Přežití rituálu v současných společenských kontextech. Căluş – mezi rituálem a národním symbolem. Národopisná revue 2010, XX, č. 4, s. 244-259. ISSN 0862-8351.

GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-143-0.

LE GOFF, Jacques. Kultura středověké Evropy. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-808-8.

LE GOFF, Jacques. Středověký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 1999. ISBN 80-7021-274-8.

VERNANT, Jean-Pierre. Řecký člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2005. ISBN 80-7021-731-6.

Doporučená literatura:

Bhagavadgíta. Praha: Odeon, 1976.

DUBY, Georges. Věk katedrál. Umění a společnost 980-1420. Praha: Argo, 2002. ISBN 80-7203-418-9.

DUMÉZIL, Georges. Mýtus a epos I. Trojfunkční ideologie v eposech indoevropských národů. Praha: Oikoymenh, 2001. ISBN 80-7298-034-3.

ELIADE, Mircea. Mýtus a skutečnost. Praha: OIKOYMENH, 2011. ISBN 978-80-7298-462-6.

ELIADE, Mircea. Mýtus o věčném návratu: archetypy a opakování. Praha: OIKOYMENH, 2009. ISBN 978-80-7298-353-7.

ELIADE, Mircea. Mýty, sny a mystéria. Praha: OIKOYMENH, 1998. ISBN 80-86005-63-1.

GENNEP, Arnold van. Přechodové rituály. Systematické studium rituálů. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1374-1.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Kalich, 1948.

LE ROY LADURIE, Emmanuele. Masopust v Romansu: Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580 . Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-329-8.

LEWIS-WILLIAMS, David; PEARCE, David. Uvnitř neolitické mysli. Vědomí, vesmír a říše bohů. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1644-7.

MITHEN, Steven. Konec doby ledové. Dějiny lidstva od r. 20000 do r. 5000 př. K. Praha: BB/art, 2006. ISBN 80-7341-768-5.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet - vypracování písemného úkolu na základě četby jednoho vybraného mytologického nebo hrdinského eposu v rozsahu 3-5 stran; Studium povinné literatury – předložení vypracovaných poznámek k textům.

Další požadavky: Docházka 75 %, aktivita v hodinách

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
14:15–15:45
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 14:15–15:45 Dorota GREMLICOVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů