Dějiny umění pro taneční obory 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DU2 zápočet 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Předmět má podobu přehledové přednášky, zabývající se souvislostmi umění a kultury a vývojem umění v jednotlivých obdobích. Neusiluje o vyčerpávající faktografické postižení tematiky, důraz je položen na koncepty, teoretické/myšlenkové souvislosti, charakteristické rysy. V druhém bloku postupuje výklad jednotlivými obdobími novověku a sleduje vybraná témata spojující sféru umění s obecnějšími společenskými a kulturními jevy.

Cílem studia je poskytnout studentům vědomosti o místě umění v lidské/evropské kultuře, jeho společenských souvislostech, přehled o proměnách jeho konceptualizace, vzájemných souvislostech mezi jednotlivými druhy umění.

Tematické okruhy:

-Umění reformace a protireformace, baroko ve výtvarném umění a architektuře, nizozemské malířství; Nicolas Poussin: Rinaldo a Armida a Rembrant van Rijn: Usmíření krále Davida s hříšným synem Absolonem – srovnání uměleckých koncepcí a prostředků;

-Umění mezi náboženstvím a vědou: racionalismus 18. století, osvícenství, encyklopedismus; klasicismus, sentimentalismus a preromantismus; umělecká literatura 18. století a její témata; Goethe, Johann Wolfgang: Utrpení mladého Werthera;

-Umění a společnost 19. století; kosmopolitismus a rasismus, divoši a Evropané – umění divochů v očích Evropanů, evolucionismus a umění;

-Umění moderny – aura a technická reprodukovatelnost, lidská masa; formování moderny v 19. století, filosofická a duchovní východiska (Nietzsche, Bergson, Husserl, Spengler, Worringer aj.), umělec a umění kontra všední život, umělecké utopie, umění – civilizace – příroda; umělecké směry modernismu;

-Zodpovědnost umění a druhá světová válka – Adorno. Začátek konce moderního konceptu umění – existencialismus, aleatorika aj. Postmoderní umění. Umberto Eco a Jméno růže. Tendence současného umění.

Výsledky učení

Získání poznatků, propojení historických informací a teoretických koncepcí, rozvíjení kritického myšlení a čtení.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Soubor prezentací k jednotlivým přednáškám s odkazy na obrazový a video materiál

Povinná literatura:

BENJAMIN, Walter. Umělecké dílo ve věku své technické reprodukovatelnosti. In: BENJAMIN, Walter: Výbor z díla I. Literárněvědné studie. Praha: Oikoymenh 2009, s. 299–326. ISBN 978-80-7298-278-3.

GOMBRICH, Ernst Hans. Příběh umění. Praha: Argo, 2006. ISBN 80-7203-143-0.

HILSKÝ, Martin. Modernisté. Praha: Torst, 1995. ISBN 80-85639-40-8. (zvláště kapitola Postmoderní postskriptum)

KRACAUER, Siegfried: Ornament masy. In: KRACAUER, Siegfried. Ornament masy. Praha: Academia, 2008, s. 66-76. ISBN 978-80-200-1633-1.

Doporučená literatura:

ECO, Umberto. Skeptikové a těšitelé. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. ISBN 80-205-0472-9.

FURET, François. Člověk romantismu a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2010. ISBN 978-80-7021-818-1.

KOMENSKÝ, Jan Amos. Labyrint světa a ráj srdce. Praha: Kalich, 1948.

LE ROY LADURIE, Emmanuele. Masopust v Romansu: Od Hromnic po Popeleční středu 1579-1580 . Praha: Argo, 2001. ISBN 80-7203-329-8.

NIETZSCHE, Friedrich. Zrození tragédie. Praha: Vyšehrad, 2014. ISBN 978-80-7429-434-1.

VILLARI, Rosario. Barokní člověk a jeho svět. Praha: Vyšehrad, 2004. ISBN 80-7021-683-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočtový test zahrnuje látku přednášek Dějiny umění pro taneční obory 1 a 2 (odpovědi vlastními formulacemi), pro úspěšné zvládnutí nutné dosažení 66 % z maximálního počtu bodů

Další požadavky: docházka 75 %

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů