Hudba pro tanec 20. a 21. století 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107HXX2 zkouška 2 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Obsahem předmětu Hudba pro tanec 20. a 21. století 2 je poskytnout základní informaci z oblasti vývoje hudby 20. a 21. století, získat základní přehled o vývoji a uměleckých tendencích soudobé hudby, základní orientaci v experimentálních hudebních formách a jejich využití v jiných uměleckých žánrech.

Témata přednášek postihují vývoj moderní hudby ve světě a pomáhají v celkové orientaci v problematice. Těžištěm výkladu jsou osobnosti světového významu v období 20. a 21. století, které významným způsobem zasáhly do vývoje kultury a současného umění, anebo které úžeji spolupracovaly s osobnostmi z oblasti tance. Získané poznatky by měly dostačovat jako základní zdroj a inspirace pro další rozvoj znalostí v ostatních předmětech studijního plánu.

Tematické okruhy:

  1. Hudba Východu a Západu

−politická a kulturní situace po 2. světové válce

−důvody a podoba rozdílného vývoje hudby na obou stranách železné opony

−A. Ždanov a jeho definice „správného uměleckého směřování a podoby umělecké tvorby“

−dosah politických represí a omezení tvorby významných autorů bývalého „východního bloku“ (D. Šostakovič)

−situace v Československu (J. Hanuš, M. Kabeláč, K. Slavický ad.)

  1. Hudba experimentu a alternativy

−J. Cage a M. Cunningham – aleatorika jako cesta

−M. Kagel, B. A. Zimmermann, L. Berio, I. Xenakis ad.

−nové pojetí hudebního času a tektoniky – minimalismus, serialita

−pojem nové zvukovosti, sonická hudba

−hudba jako prostředek nového mimohudebního sdělení

−vzájemná inspirace hudby a tance

  1. Hudba elektronická, elektroakustická, hudba s alternatnivní zvukovou podstatou

−poválečný vývoj této hudby (od Darmstadtu k soudobé tvorbě), hlavní principy této tvorby

−komparace hudby „východní a západní“

−situace elektronické hudby dnes

−elektronická hudba a tanec

  1. Současná hudba bývalého „Východu“

−estetická východiska a principy této hudby

−polystylovost, duchovní východiska a význam hudby

−Alfred Schnittke, A. Pärt

−W. Lutoslawski, K. Penderecki, H. Gorecki

−G. Ligeti ad.

  1. Reflexe o situaci současné hudby v Čechách (a na Slovensku)

−současná centra nové tvorby, komparace se světovými trendy

−možnosti tvorby a produkce nové tvorby

−vliv multimediálního přístupu ke spojení hudby a tance

−starší generace soudobých tvůrců (P. Eben, I. Hurník, ad.)

−mladší generace (soudobí tvůrci – od M. Kopelenta k L. Mrkvičkovi ad.)

Výsledky učení

Student se seznámí se základními vývojovými tendencemi soudobé hudby, získá dovednost chápat tyto vývojové tendence v souvislostech s vývojem dalších uměleckých disciplín, především tance.

Student se po absolvování předmětu orientuje v přehledu vývojových tendencí soudobé hudby od počátku 20. století do současnosti a dokáže aplikovat vědomosti do vlastní pedagogické i další umělecké praxe.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studijní literatura a studijní pomůcky

Povinná literatura:

HRČKOVÁ, Naďa a kol. Dějiny hudby V. a VI. Praha: Ikar, 2007. ISBN 978-80-249-0978-3.

Doporučená literatura:

SMOLKA, Jaroslav. Dějiny hudby. Praha: Togga, 2001. ISBN 80-902912-0-1.

SCHNIERER, Miloš. Hudba 20. Století. Brno: JAMU, 2014. ISBN 978-80-7460-069-2.

Audio a video nahrávky a další studijní opory budou poskytovány vyučujícím během přednášek a konzultací.

Přehledné materiály budou dostupné ve školním e-learningovém kurzu: www.moodle.cz/amu

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test: úspěšnost min. 70 %

Další požadavky: Docházka min. 80 %, doklad o návštěvě hudebního představení

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů