Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MSE1 zápočet 2 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Viktorie SCHMORANZOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při výběru vhodné metodiky sběru materiálu pro zvolené téma, sestavení časového plánu zpracování diplomové práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu diplomové práce.

Pedagogové pomáhají při výběru pramenů, literatury, způsobů zpracování získaných materiálů a jejich třídění na základě domluvy s vedoucím práce studenta. Pomáhají při výběru metodiky sběru dat a následně při práci na budoucím textu.

Tematické okruhy:

  1. Zvolení vhodné metodiky sběru podkladů k vybranému tématu.
  2. Výběr vhodné odborné literatury.
  3. Studium této literatury a dalších pramenů.
  4. Příprava některé specifické formy sběru dat (příprava rozhovorů pro orální historii a jejich sběr, tvorba dotazníků, tipování vhodných respondentů)
  5. Tvorba osnovy pro diplomovou práci.
  6. Seznámení se s vnitřními předpisy školy pro tvorbu diplomových prací, s citačními normami a jejich aplikace.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace ke sběru podkladů ke zvolenému tématu, tvorba osnovy diplomové práce, postupné předkládání částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
HAYASHI L.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:15–15:45 Dorota GREMLICOVÁ
Lucie HAYASHI
bílý sál
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů