Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MSE2 Z 2 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 46 až 56 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledkem učení je odpovědný přístup k tvorbě výsledného textu diplomové práce s využitím a prohloubením dosavadních teoretických i praktických dovedností studenta a pomoc při hledání vhodných zdrojů, výběru a ovládnutí metodiky zpracování a konečně s realizaci konečného textu diplomové práce.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu diplomové práce.

Pedagogové pomáhají při stanovení vhodné metodiky sběru podkladů ke zvolenému tématu a konzultují případné další směry bádání. Posléze konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu.

Tematické okruhy:

  1. Práce na sběru materiálu pro zvolené téma
  2. Rozpracování osnovy diplomové práce, tvorba konkrétních kapitol.
  3. Ovládnutí citačních norem a jejich uplatnění v odborném textu.
  4. Postupná tvorba seznamu pramenů a literatury.
  5. Zapracování připomínek do textu

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace ke sběru podkladů ke zvolenému tématu, postupné předkládání jeho výsledků a posléze částí odborného textu, který student samostatně vypracoval, vedoucímu diplomové práce, zapracovávání připomínek dle jeho instrukcí.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů