Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MSE3 zápočet 5 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 121 až 146 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Lucie HAYASHI, Mahulena KŘENKOVÁ, Andrea OPAVSKÁ, Zuzana RAFAJOVÁ, Viktorie SCHMORANZOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ, Kristýna TÄUBELOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborná příprava a následná realizace odborného textu diplomové práce.

Pedagogové pomáhají při tvorbě odborného textu na zvolené téma.

Tematické okruhy:

  1. Intenzívní práce na tvorbě textu.
  2. Dodatečný výběr pramenů a literatury podle vývoje práce na daném tématu.
  3. Práce s vnitřními citacemi v textu.
  4. Zapracování připomínek do textu dle instrukcí vedoucího diplomové práce.

Výsledky učení

Výsledkem učení je tvořivý přístup a reflexe dosavadní teoretické i praktické práce studenta a pomoc při práci na tvorbě samotného odborného textu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Intenzívní práce na tvorbě odborného textu, pravidelné konzultace k jeho jednotlivým částem textu a kapitolám s vedoucím diplomové práce. Zapracovávání připomínek k jednotlivým částem a kapitolám dle jeho instrukcí.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt

místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
HAYASHI L.
GREMLICOVÁ D.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
14:15–15:45 Lucie HAYASHI
Dorota GREMLICOVÁ
učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů