Magisterský seminář - Příprava diplomové práce 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MSE4 zápočet 5 6 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 121 až 146 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Dorota GREMLICOVÁ, Václav JANEČEK, Helena KAZÁROVÁ, Mahulena KŘENKOVÁ, Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsahem předmětu je odborná příprava na tvorbu diplomové práce a její následná realizace.

Pedagogové pomáhají při stanovení vhodné metodiky sběru podkladů ke zvolenému tématu a konzultují případné další směry bádání. Posléze konzultují postup rozpracování tématu do jednotlivých kapitol a práci na jednotlivých částech textu a zejména práci na jeho dokončení. Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření diplomové písemné práce, splňující parametry pro takovou práci a její včasné odevzdání.

Tematické okruhy:

  1. Intenzivní práce na dokončení odborného textu, zapracování připomínek do textu
  2. Tvorba seznamů pramenů a literatury, kontrola vnitřních citací
  3. Vypracování obrazových příloh, tabulek a dalších doplňků práce, celková reflexe tématu
  4. Kontrola závěrečného textu, pravopis, stylistika
  5. Konzultace k předepsané úpravě diplomové práce a příprava na její odevzdání

Výsledky učení

Výsledkem učení je odpovědný přístup k tvorbě výsledného textu diplomové práce s využitím a prohloubením dosavadních teoretických i praktických dovedností studenta, které vede k odevzdání hodnotného odborného textu na dané téma, jež zcela vyhovuje nárokům kladeným na diplomovou práci v daném oboru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

ECO, Umberto. Jak napsat diplomovou práci. Olomouc: Votobia, 1997. 271 s. ISBN 80-7198-173-7.

FRANCÍREK, František. Bakalářská práce: co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit). Vyd. 1. Praha: Ingenio et Art, 2012. 61, 51 s. ISBN 978-80-905287-1-0 (brož.)

Doporučená literatura:

KATUŠČÁK, Dušan. Jak psát závěrečné a kvalifikační práce: jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty. 5. vyd., v českém jazyce 1. Nitra: Enigma, 2008. 161 s. ISBN 978-80-89132-70-6.

LIŠKA, Václav. Diplomová (seminární, bakalářská, absolventská) práce: zpracování a obhajoba. 2. vyd. Praha: Ivo Ulrych, 2003. 114 s. ISBN 80-86579-11-5.

MICHALÍK, Petr. Zpracování diplomové a bakalářské práce na počítači. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita, 2002. 67 s. ISBN 80-7082-921-4.

Nová citační norma ČSN ISO 690:2011 - Bibliografické citace.

ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát text ve společenských vědách: několik zásad pro začátečníky. Vyd. 1., dotisk. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2006. 209 s. ISBN 80-86429-40-7.

VANĚK, Miroslav. Naslouchat hlasům paměti : teoretické a praktické aspekty orální historie. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2007. 224 s. :. ISBN 978-80-7285-089-1

Internetové zdroje:

https://sites.google.com/site/novaiso690/

https://www.amu.cz/cs/studium/bakalarske-diplomove-a-disertacni-prace-vskp/

https://www.hamu.cz/cs/vse-o-fakulte/knihovna/jak-psat-vs-prace/

https://www.citace.com

Katalog diplomových prací knihovny AMU

Další literatura a prameny volená dle specifického tématu studentova textu.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelné konzultace k práci na textu odborného textu dle zvoleného tématu v jeho závěrečné fázi. Dokončovací práce na textu včetně tvorby příloh, slovníků, a podobně. Konzultace k poznámkovému aparátu a citacím. Zapracovávání připomínek dle instrukcí vedoucího pedagoga diplomové práce. Příprava k úkonům potřebným k odevzdání diplomové práce.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů