Příprava bakalářské práce 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PBP2 Z 2 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět se týká práce na písemné a praktické choreografické bakalářské práci, uskutečňuje se na základě individuálních konzultací s vedoucím práce. Cílem je vytvoření obsahové a formální koncepce, zvládnutí metod práce a formálních náležitostí a konečné vytvoření bakalářské práce. Konkrétní zaměření závisí na oboru studia a individuálním zaměření každého studenta.

Forma studia

Náplní předmětu jsou individuální konzultace vedoucího bakalářské práce se studentem, v rámci kterých je diskutováno téma práce, pramenné zdroje, metodologické pojetí, analytické nástroje a konkrétní závěry práce.

Předpoklady a další požadavky

Předmět nemá specifické požadavky.

Obsah kurzu

V případě oborů pedagogika tance a taneční věda se předmět týká tvorby bakalářské písemné práce. V rámci předmětu se student formou individuálních konzultací s vedoucím práce zabývá sběrem materiálu (pramenů), jejich kritikou a analýzou, tvorbou koncepce práce a její metodologií, kocipováním vlastního textu včetně jeho jazykového/stylistického a formálního (bibliografické odkazy a poznámkový aparát) zpracování.

V případě oboru choreografie vzniká vedle písemné práce také vlastní choreografické dílo na zadané téma (fuga), v rámci předmětu probíhá práce na tomto tvůrčím úkolu jako je výběr hudby, koncepce obsahová a pohybová, koncepce ztvárnění tanečního prostoru a kostýmů, práce s interprety a celková realizace choreografického představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco, Umberto: Jak napsat diplomovou práci, Votobia 1997.

Fukač, Jiří; Poledňák Ivan: Úvod do studia hudební vědy, Olomouc 2005.

Stopy tance. Taneční prameny a jejich interpretace, AMU Praha 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

samostatné práce studenta na koncipování textu/choreografie; systematičnosti a soustavnosti práce; pravidelnosti konzultací

Během semestru se vyžaduje pravidelnost konzultací, připravenost studenta na konzultace, soustavná práce na textu/díle od přípravných prací (sběr pramenů, výchozí materiál pro choreografii) přes reflexi postupu práce po její završení. Hodnocení se skládá ze všech zmíněných položek.

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je vytvoření bakalářské písemné/choreografické práce splňující parametry pro takovou práci.

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů