Přehled dějin baletu v Čechách 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDB1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Přednáška má poskytnout přehled o vývoji taneční kultury na českém území a vytvořit paralely mezi dějinami tance v Čechách a v celoevropském kontextu.

Forma studia

výklad, analýza textů a pramenů, práce s ikonografickým materiálem, četba související literatury

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování přednášky Přehled dějin tance a baletu.

Obsah kurzu

V prvním semestru se výklad vývoje uměelckého tance v českém prostředí týká nejstaršího období do konce 18. století.

Periodizace dějin uměleckého tance v Čechách: vymezení základních fází vývoje, jejich charakteristika, výrazné rysy a hlavní představitelé; vývoj české taneční historiografie, hlavní osobnosti;

Přehled a charakteristika pramenů pro studium tance v Čechách: charakteristika jednotlivých typů pramenů s důrazem na prameny písemné a ikonografické, proměny pramenů v závislosti na čase, příklady nejvýznamnjěších tanečních pramenů na našem území v jednotlivých údobích;

Tanec v nejstraším období: zprávy o tanci v nejstraších písemných památkách českého písemnictví (kroniky, náboženské a mravokárné texty, úřední dokumenty apod.) a možnosti jejich interpretace, nejstarší období v ikonografických dokladech (knižní malba, vyobrazení na užitkových předmětech, sochařství, nástěnná malba, kachle);

Taneční umění v raném novověku: počátky teatralizovaných tanečních forem, ohlasy renesančních a barokních aristokratických tanečních forem, speciálně ballet de cour (Phasma dionysiacum Pragense);

První divadelní taneční představení: tanec jako součást produkcí kočovných společností, zámecká divadla a tanec v jejich rámci, repertoár, osobnosti (Johann Baptista Danese);

Počátky divadleního tance ve veřejných divadlech: pražské divadelní scény 18. století (Šporkovo divadlo, Divadlo v Kotcích, Stavovské divadlo, Vlastenské divadlo, balet v rámci moravských divadel (Brno v období J. B. Bergopzooma).

Doporučená nebo povinná literatura

Český taneční slovník, Divadelní ústav, Praha 2001.

Divadlo v Kotcích 1739-1783, Praha 1992.

Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, v tisku (vydání 2006).

Dějiny českého divadla, I, II, Praha 1968, 1969.

Hilmera, Jiří: Costanza e Fortezza. In: Divadlo, č. 9, 1958.

Hilmera, Jiří: Phasma Dionysiacum a další divadelní představení roku 1617. FHB 17, 1994, s. 133-141.

Kazárová, Helena: Kdo byl Johann Baptista Danese. Taneční listy, č. 1, 1991, s. 15-16, č. 2, 1991, s. 13-15.

Kazárová, Helena: Šlechtická divadla a tanec. Taneční listy, 1993, č. 3, s. 14-16; č. 6, s. 14-15.

Menčík, Ferdinand: Něco z dějin baletu. Národní listy, 1. 9. 1895.

Scherl, Adolf: Berufstheater in Prag 1680-1737, Wien 1999.

Waldau, Alfred: Geschichte des böhmischen Nationaltanzes, Prag 1861.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1895.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity sjou uděleny na základě:

aktivity při přednáškách

četba související literatury

zápočtového písemného testu

Během semestru se vyžaduje četba související literatury, aktivní účast na přednáškách. Zápočtový test písemný, tvoří 90% hodnocení.

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, četba související literatury, splnění zápočtového testu s nadpolovičním počtem bodů.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=315

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
GREMLICOVÁ D.
RAFAJOVÁ Z.

10:45–12:15
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 10:45–12:15 Dorota GREMLICOVÁ
Zuzana RAFAJOVÁ
učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů