Přehled dějin baletu v Čechách 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDB1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

V prvním semestru se výklad vývoje uměelckého tance v českém prostředí týká nejstaršího období do konce 18. století.

Periodizace dějin uměleckého tance v Čechách: vymezení základních fází vývoje, jejich charakteristika, výrazné rysy a hlavní představitelé; vývoj české taneční historiografie, hlavní osobnosti;

Přehled a charakteristika pramenů pro studium tance v Čechách: charakteristika jednotlivých typů pramenů s důrazem na prameny písemné a ikonografické, proměny pramenů v závislosti na čase, příklady nejvýznamnjěších tanečních pramenů na našem území v jednotlivých údobích;

Tanec v nejstraším období: zprávy o tanci v nejstraších písemných památkách českého písemnictví (kroniky, náboženské a mravokárné texty, úřední dokumenty apod.) a možnosti jejich interpretace, nejstarší období v ikonografických dokladech (knižní malba, vyobrazení na užitkových předmětech, sochařství, nástěnná malba, kachle);

Taneční umění v raném novověku: počátky teatralizovaných tanečních forem, ohlasy renesančních a barokních aristokratických tanečních forem, speciálně ballet de cour (Phasma dionysiacum Pragense);

První divadelní taneční představení: tanec jako součást produkcí kočovných společností, zámecká divadla a tanec v jejich rámci, repertoár, osobnosti (Johann Baptista Danese);

Počátky divadleního tance ve veřejných divadlech: pražské divadelní scény 18. století (Šporkovo divadlo, Divadlo v Kotcích, Stavovské divadlo, Vlastenské divadlo, balet v rámci moravských divadel (Brno v období J. B. Bergopzooma).

Výsledky učení

Přednáška má poskytnout přehled o vývoji taneční kultury na českém území a vytvořit paralely mezi dějinami tance v Čechách a v celoevropském kontextu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování přednášky Přehled dějin tance a baletu.

Literatura

Český taneční slovník, Divadelní ústav, Praha 2001.

Divadlo v Kotcích 1739-1783, Praha 1992.

Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, v tisku (vydání 2006).

Dějiny českého divadla, I, II, Praha 1968, 1969.

Hilmera, Jiří: Costanza e Fortezza. In: Divadlo, č. 9, 1958.

Hilmera, Jiří: Phasma Dionysiacum a další divadelní představení roku 1617. FHB 17, 1994, s. 133-141.

Kazárová, Helena: Kdo byl Johann Baptista Danese. Taneční listy, č. 1, 1991, s. 15-16, č. 2, 1991, s. 13-15.

Kazárová, Helena: Šlechtická divadla a tanec. Taneční listy, 1993, č. 3, s. 14-16; č. 6, s. 14-15.

Menčík, Ferdinand: Něco z dějin baletu. Národní listy, 1. 9. 1895.

Scherl, Adolf: Berufstheater in Prag 1680-1737, Wien 1999.

Waldau, Alfred: Geschichte des böhmischen Nationaltanzes, Prag 1861.

Zíbrt, Čeněk: Jak se kdy v Čechách tancovalo, Praha 1895.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity sjou uděleny na základě:

aktivity při přednáškách

četba související literatury

zápočtového písemného testu

Během semestru se vyžaduje četba související literatury, aktivní účast na přednáškách. Zápočtový test písemný, tvoří 90% hodnocení.

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, četba související literatury, splnění zápočtového testu s nadpolovičním počtem bodů.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=315

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů