Přehled dějin baletu v Čechách 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDB2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Zuzana RAFAJOVÁ

Obsah

Výklad navazuje na Přehled dějin tance v Čechách, pokračuje od období počátku 19. století.

Balet v Čechách v období romantismu a postromantismu: výklad sleduje vývoj baletu na pražských scénách (Stavovskédivadlo), pronikání a ohlas zahraničního baletního dění (hostování představitelů romantického stylu na českých scénách), vazby mezi hnutím národního obrození a tanečním a baletním děním (vlastenecké bály, fenomén národních tanců typu polky, přenos národních tanců na scénu v tvorbě Johanna Raaba a dalších tvůrců); formování českého divadelního tance v rámci Prozatímního divadla;

Balet v poslední třetině 19. století: nové podmínky vývoje baletu v Národním divadle, reakce českého prostředí na tendence baletu na konci století, vliv italské školy v Čechách (Excelsior), vývoj česko-německých kulturních vztahů, balet v rámci Neues deutsches Theater v Praze, teoretická reflexe baletního dění, proměny hodnocení baletní feérie, snahy o ryze český baletní repertoár ve vztahu k Národopisné výstavě;

Období počátku 20. století jako přechodné období ve vývoji uměleckého tance: hledání nových uměleckých postupů - činnost Achille Viscusihov ND v Praze, pronikání prvních projevů taneční moderny do českého prostředí (hostování I. Duncan, R. ST.Denis, Les Ballets Russes S. Ďagileva, založení Spolku Jaques-Dalcroze v období před 1. světovou válkou);

Umělecký tanec v meziválečném období: formování baletních souborů nově zakládaných českých divadel, projevy taneční moderny v Čechách, zahraniční vlivy, taneční umění v rámci avantgardních a kamenných divadel, hlavní osobnosti, Joe jenčík

Proměny uměleckého tance po 2. světové válce: formování státního školství, sovětský vliv, generace 60. let, hlavní osobnosti, vývoj repertoáru.

Výsledky učení

Přednáška má poskytnout přehled o vývoji taneční kultury na českém území a vytvořit paralely mezi dějinami tance v Čechách a v celoevropském kontextu.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování přednášky Přehled dějin tance a baletu. Nápln navazuje na Přehled dějin baletu v Čechách 1.

Literatura

Český tanení slovník, Praha 2001.

Brodská, Božena: Dějiny baletu v Čechách a na Moravě do roku 1945, v tisku (vydání 2006).

Dějiny české hudební kultury I, Praha 1972.

Dějiny českého divadla, III, IV, Praha 1983.

Gabzdyl, Emerich; Vašut, Vladimír: V hlavní roli Emerich Gabzdyl, Ostrava 1988.

Hájek, Ladislav: Paměti Augustina Bergra, Praha 1940.

Jenčík, Joe: Taneční letopisy, Praha 1940.

Kröschlová, Jarmila: Výrazový tanec, Praha 1964.

Rey, Jan: tanec jako divadlo, Praha 1938.

Siblík, Emanuel: Tanec mimo nás i v nás, Praha 1937.

Vašut, Vladimír: Saša Machov, Praha 1986.

Vašut, Vladimír: Pavel Šmok na přeskáčku, Praha 1999.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity sjou uděleny na základě:

aktivity při přednáškách

četba související literatury

zápočtového písemného testu

ústní zkoušky za oba semestry

Během semestru se vyžaduje četba související literatury, aktivní účast na přednáškách. Zápočtový test písemný je podmínkou pro ústní zkoušení. Ústní zkouška. Zápočtové testy s nadpolovičním počtem bodů jsou podmínkou pro získání zápočtu, ústní zkouška pro hodnocení známkou, kredity jsou uděleny na základě splnění všech podmínek.

Podmínky pro úspěšné ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, četba související literatury, splnění zápočtového testu s nadpolovičním počtem bodů, absolvování ústní zkoušky.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=315

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů