Přehled dějin tance a baletu 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107PDTB1 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Zuzana RAFAJOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v dějinách tance probíraných období. Získá širšího povědomí o kulturním významu a funkci tance od nejstarších etap vývoje lidstva až do konce 16. století. Penzum všech získaných znalostí přímo souvisí s obsahem státní závěrečné zkoušky.

Forma studia

Přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Předmět obsahuje chronologický nástin vývoje tanečního umění v evropském (světovém) kontextu v základních obrysech, představuje jeho jednotlivé etapy a hlavní činitele (choreografické osobnosti, inscenační metody, choreografická díla, interpretační praxi) a věnuje se začlenění tanečního umění do kontextu vývoje ostatních uměleckých oborů.

Cílem studia je získání širšího povědomí o kulturním významu a funkci tance od nejstarších etap vývoje lidstva až do konce 16. stol. V semináři pak pochopit, jakým způsobem se stylové charakteristiky jednotlivých období odráží v tanečním projevu a dochovaném repertoáru.

Témata přednášek:

  1. Tanec jako součást obřadů pravěkých lidí. Druhy tanců podle jejich funkcí ve společnosti. Základní taneční formace, archeologické nálezy ve vztahu k tanci.
  2. Taneční kultura teokratických říší, společné rysy, instituce chrámových tanečníků. Prameny poznání. Odlišnosti jednotlivých kultur v Egyptě, Mezopotámii, Číně a Japonsku. Nejstarší pojednání o tanci, vztah tance a náboženského a světského divadla v těchto říších. Obliba tance v řecké společnosti, druhy tanců a jejich společenská funkce, ideál kalokagathie. Poznatky o tancích v tragédiích a komediích. Pantomimičtí tanečníci v Římě.
  3. Raný středověk, první zprávy o tancích v Evropě, estampida a první taneční melodie. Tanec v raně křesťanské bohoslužbě. Středověká scholastika a negativní reakce na tanec, gotické taneční projevy, choreománie, danse macabre jako forma morality v rámci středověkého církevního divadla. Basse danse jako první známá artificiální forma tance.
  4. Změna společenského vztahu k tanci v období renesance, cechy tanečních mistrů, první taneční traktáty. Druhy renesančních tanců, vznik taneční a zároveň hudební suity. Tance pro podívanou: balla a morisky. Vznik dvorského baletu, jeho struktura. Choreografické principy doby manýrismu, osobnosti, které vývoj dvorského baletu ovlivňovaly.
  5. Podoba dvorského baletu v období 1. pol. 17. století (rané baroko a období Ludvíka XIII.). Taneční kultura v období Ludvíka XIV. - vrchol a zánik dvorského baletu ve Francii. Vývoj jevištního tance v profesionálním divadle vrcholného baroka: comédie-ballet, tragédie lyrique, opéra-ballet, ballet-pantomime, commedia dell´arte.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BRODSKÁ, Božena - VAŠUT, Vladimír. Svět tance a baletu. Praha: AMU 2004. 80-7331-004-X.

BRODSKÁ, Božena. Vybrané kapitoly z dějin baletu, Praha: AMU 2017. ISBN 978-80-7331-106-3.

JŮZL, Miloš, a kol. Dějiny umělecké kultury, díl I. Praha: SPN, 1989. ISBN 80-04-22192-0

JŮZL, Miloš, a kol. Dějiny umělecké kultury, díl II. Praha: SPN Praha 1996. ISBN 80-04-22193-9.

KAZÁROVÁ, Helena. Ohlédnutí za vývojem klasického tance. In: Ozvěny tance, Praha: EC AMU 1998, s. 7-21. ISBN 80-85883-40-6.

KAZÁROVÁ Helena. Barokní balet ve střední Evropě, AMU 2008. ISBN 978-80-7331-130-8.

Kolektiv (ed. Gremlicová, D.). Tanec a společnost. Praha: AMU 2009. ISBN 978-80-7331-162-9.

KRÖSCHLOVÁ, Eva, Pavel JURKOVIČ a Jan ROKYTA. Dobové tance 16. až 19. století: skupinové formy ; odborná příručka pro učitele tanečních oborů lidových škol umění. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. Odborná literatura pro veřejnost.

LEXOVÁ, Irena. O staroegyptském tanci. Praha: Orientální ústav, 1930.

LÚKIANOS. O tanci. Praha: J. Remoiser, 1930.

MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie. Tanec v Mezopotámii. Praha: Nakladatelství AMU, c2002. ISBN 80-7331-912-8.

Doporučená literatura:

ARBEAU, Thoinot. Orchesography. New York: Dover Books, 1967. ISBN 9780486217451.

BRODSKÁ, Božena. Rokoko a klasicismus. In: Taneční listy 6/1999, s. 14.

BRODSKÁ, Božena. Zdivadelnění tance v renesanci a baroku. In: Taneční listy 4/1999, s. 12.

GARFINKEL, Yosef. Dancing at the Dawn of Agriculture, University of Texas Press, Austin, 2003 (vybrané kapitoly on-line:https://books.google.cz/books?id=50uCw0DcW_MC&printsec=frontcover&dq=inauthor:%22Yosef+Garfinkel%22&hl=cs&sa=X&ved=0ahUKEwj7je7hjvDdAhXQ-aQKHV6DB1oQ6AEIRTAE#v=onepage&q&f=false)

KAZÁROVÁ, Helena. Choreografie a choreograf. Styl a ornament. In: Taneční listy č. 5/2001, s. 16.

KAZÁROVÁ, Helena. Baroko plné tance. In: Taneční listy 5/1999, s.14.

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec při úsvitu lidského rodu. In: Taneční listy září 1998, s. 18.

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích I. In: Taneční listy říjen 1998, s. 18.

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve starověkých civilizacích II. In: Taneční listy listopad 1998. s. 18.

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec v antickém světě I. In: Taneční listy prosinec 1998, s. 18.

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec v antickém světě II. In: Taneční listy leden 1999, s. 18.

KAZÁROVÁ, Helena. Tanec ve středověké Evropě. Taneční listy, únor 1999, s.18.

KAZÁROVÁ, Helena. Taneční svět renesance. In: Taneční listy březen 1999, s. 14.

KIRSTEIN, Lincoln.Dance. A Short History of Classic Theatrical Dancing. Princeton, New Jersey 1994. ISBN 978-0871270191.

KIRSTEIN, Lincoln. Four Centuries of Ballet. Fifty Masterworks. New York: Dover Publications, 1984. ISBN 0-486-24631-0.

MATOUŠOVÁ-RAJMOVÁ, Marie. Magie a tanec v Mezopotámii. In: Taneční listy 9/2002, s. 16.

RAMEAU, Pierre. The Dancing Master. London: Dance Books Ltd., 1941 ISBN 978-1852730925.

WOOD, Melusine. Some Historical Dances 12th to 19th Century.London: Imperial Society of Teachers of Dancing, 1952.

ZÍBRT, Čeněk. Jak se kdy v Čechách tancovalo: dějiny tance v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a na Slovensku z věků nejstarších až do nové doby se zvláštním zřetelem k dějinám tance vůbec. Praha: 1960. Dostupné v pdf. Na: http://www.folklornet.cz/dokumenty/zibrt.pdf

E-learning: https://moodle.amu.cz/course/view.php?id=314

Hodnoticí metody a kritéria

absolvování průběžných testů

Další požadavky: docházka 80 %, aktivní účast na přednáškách a seminářích

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
RAFAJOVÁ Z.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Út
St
Čt
místnost H2025
učebna

(Hartigovský palác)
RAFAJOVÁ Z.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Zuzana RAFAJOVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1
Čt 09:00–10:30 Zuzana RAFAJOVÁ učebna
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů