Trénink moderního a současného tance 10

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TMST0 zápočet 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Obsah

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Trénink moderního a současného tance 10 vede k postupnému osvojení si pohybových principů a metod technik současného tance, improvizace a dotykových technik, což zároveň přispívá k trénování pohybové paměti, vypracování svalového aparátu, posílení fyzické zdatnosti a technické úrovni pohybu. Primárně se ve výuce pracuje s představivostí. Studenti jsou soustavně vedeni k tomu, aby si uvědomovali metodickou návaznost cvičení.

Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně-vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných katedrou tance či jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu.

Cílem je získání základních pohybových kvalit a principů současného tance, nových dovedností, schopnost improvizace. Rozvíjí se kreativita studenta, poznání a uvědomování si maximálních pohybových možností svého vlastního těla, které vychází z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kinesiologie. Mezi další zásadní výstupy patří sebe-podpora studenta, respekt k vlastnímu tělu, naslouchání intuice, spoluzodpovědnost za proces (práce v týmu) a rozvoj umělecké osobnosti studenta.

Techniky současného tance představují otevřený systém tréninkových metod, který zdůrazňuje přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu.

Warm up začíná koncentrací mysli. Je zaměřen na uvědomění si základního postavení těla a vztahů mezi jeho jednotlivými částmi ve vertikální nebo horizontální poloze, jejich vzájemnou koordinaci, integraci periférií a centra těla. Pozvolně a citlivě aktivuje svalový a kloubní systém ve všech třech rovinách - spinální, laterální a kontralaterální. Následující pohybové vazby a hry v rámci floor work, changing levels, center work a work in space (skoky) využívají odlišné pohybové kvality v jejich čistotě a funkčnosti (ostrost, plynulost etc.) a rozvíjí základní pohybové principy - švih, pád těla ve vertikální ose i horizontální rovině, hledání okamžiku odrazu a suspence, zpracování impulsů a cítění spirál jako motivaci ke změnám polohy těla, posloupnost pohybu a jeho plasticita, uvědomění si váhy těla, její přenos a využití v pohybu, používání opěrných bodů a izolace různých částí těla, vnímání opozice, protitahů - nebo témata: chůze, běh, vnější a vnitřní prostor, zrychlování-zpomalování, čas, koordinace-izolace. Závěr hodiny cool down je věnován protažení nebo posílení nejvíce zatěžovaných částí těla a reintegraci.

V průběhu každé hodiny je opakovaně zdůrazňována opora dechu, která zajišťuje plynulost a provázanost jednotlivých pohybových sekvencí, udržení lehkosti a uvolnění i v rychlém a dynamickém pohybu. Na dech navazuje aktivace hlubokého stabilizačního systému, který přispívá k efektivní organizaci jakéhokoli pohybu. Pozornost je rovněž zaměřena na přesnou lokalizaci iniciace pohybu a způsob jeho následné artikulace, jež dávají pohybu čitelný tvar.

U každé pohybové sekvence se zdůrazňuje přesné určení prostorové orientace pohybu. Nepřímo s tím souvisí i následné rozšíření pozornosti z propriocepce na prostor, v němž se student pohybuje, jeho situovanost vůči kolegům a schopnost reagovat na různé vnější podněty a impulsy. Důraz je kladen rovněž na práci s energií a proměnlivou dynamiku, na muzikálnost.

Výsledky učení

Pohybové principy z prvního semestru se v průběhu druhého soustavně opakují ve složitějších a postupně propojují, čímž dochází k uvědomění si a zvnitřnění jejich podstaty a praktickému využití. Objevují se jako součást různých i složitějších pohybových vazeb, což předpokládá určitou nutnost fyzické a psychické koncentrace ze strany studentů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Povinná literatura:

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin v pohybu v systéme Body -Mind Centering. Základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. ISBN

Doporučená literatura a články:

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of Movement. Seattle: Eastland Press, 1991, ISBN 0-939616-17-3.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 0736067892.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

BEDNÁŘOVÁ, Kateřina. Capoeira – brazilské bojové umění. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

GILOVÁ, Karolína. Základní pohybové vzorce a jejich využití v taneční pedagogice. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenraisovej metódv tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

http://www.idoportal.com/

https://www.contemporary-dance.org/

http://www.davidzambrano.org/?page_id=279 (Flying-Low Dance Technique)

http://www.axissyllabus.org/ (Axis Syllabus)

https://www.countertechnique.com/ (Countertechnique)

https://www.feldenkraisovametoda.cz/feldenkraisova-metoda/ (Feldenkraisova metoda)

https://www.bodymindcentering.com/ (Body-Mind Centering®)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, absolvování workshopů pořádaných katedrou a jejich písemná reflexe (jejich metodicko-didaktické analýzy), recenze jednoho zhlédnuté představení současného tance v daném semestru.

Další požadavky: docházka 90 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost H1041
černý sál

(Hartigovský palác)
OPAVSKÁ A.
09:00–10:30
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:00–10:30 Andrea OPAVSKÁ černý sál
Hartigovský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů