Trénink moderního a současného tance 9

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TMST9 Z 2 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena ARENBERGEROVÁ, Lucie ŠIMŮNKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá praktickou zkušenost s pohybovými principy v jednoduchých vazbách a pohybových frází. Seznámí se s některými metodami užívanými v současném tanci.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah výuky předmětu Trénink moderního a současného tance 9 vede k postupnému osvojení si pohybových principů a metod technik současného tance, improvizace a dotykových technik, což zároveň přispívá k trénování pohybové paměti, vypracování svalového aparátu, posílení fyzické zdatnosti a technické úrovni pohybu. Primárně se ve výuce pracuje s představivostí. Studenti jsou soustavně vedeni k tomu, aby si uvědomovali metodickou návaznost cvičení.

Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně-vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných katedrou tance či jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu.

Cílem je získání základních pohybových kvalit a principů současného tance, nových dovedností, schopnost improvizace. Rozvíjí se kreativita studenta, poznání a uvědomování si maximálních pohybových možností svého vlastního těla, které vychází z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kinesiologie. Mezi další zásadní výstupy patří sebe-podpora studenta, respekt k vlastnímu tělu, naslouchání intuice, spoluzodpovědnost za proces (práce v týmu) a rozvoj umělecké osobnosti studenta.

Techniky současného tance představují otevřený systém tréninkových metod, který zdůrazňuje přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu.

Warm up začíná koncentrací mysli. Je zaměřen na uvědomění si základního postavení těla a vztahů mezi jeho jednotlivými částmi ve vertikální nebo horizontální poloze, jejich vzájemnou koordinaci, integraci periférií a centra těla. Pozvolně a citlivě aktivuje svalový a kloubní systém ve všech třech rovinách - spinální, laterální a kontralaterální. Následující pohybové vazby a hry v rámci floor work, changing levels, center work a work in space (skoky) využívají odlišné pohybové kvality v jejich čistotě a funkčnosti (ostrost, plynulost etc.) a rozvíjí základní pohybové principy - švih, pád těla ve vertikální ose i horizontální rovině, hledání okamžiku odrazu a suspence, zpracování impulsů a cítění spirál jako motivaci ke změnám polohy těla, posloupnost pohybu a jeho plasticita, uvědomění si váhy těla, její přenos a využití v pohybu, používání opěrných bodů a izolace různých částí těla, vnímání opozice, protitahů - nebo témata: chůze, běh, vnější a vnitřní prostor, zrychlování-zpomalování, čas, koordinace-izolace. Závěr hodiny cool down je věnován protažení nebo posílení nejvíce zatěžovaných částí těla a reintegraci.

V průběhu každé hodiny je opakovaně zdůrazňována opora dechu, která zajišťuje plynulost a provázanost jednotlivých pohybových sekvencí, udržení lehkosti a uvolnění i v rychlém a dynamickém pohybu. Na dech navazuje aktivace hlubokého stabilizačního systému, který přispívá k efektivní organizaci jakéhokoli pohybu. Pozornost je rovněž zaměřena na přesnou lokalizaci iniciace pohybu a způsob jeho následné artikulace, jež dávají pohybu čitelný tvar.

U každé pohybové sekvence se zdůrazňuje přesné určení prostorové orientace pohybu. Nepřímo s tím souvisí i následné rozšíření pozornosti z propriocepce na prostor, v němž se student pohybuje, jeho situovanost vůči kolegům a schopnost reagovat na různé vnější podněty a impulsy. Důraz je kladen rovněž na práci s energií a proměnlivou dynamiku, na muzikálnost.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo: súčasný prístup k pohybu. 1. časť. 1. vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. 117 s. ISBN 978-80-89439-39-3.

POLÁKOVÁ, Marta. Dynamické telo súčasný prístup k pohybu: 2. časť. 1.vyd Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-89439-63-8.

SEDLAČKOVÁ, Anna. Vývin v pohybu v systéme Body -Mind Centering: základné neurologické vzorce a ich využitie v procese tanečného vzdelávania. 1.vyd. Bratislava: Vysoká škola múzických umení v Bratislave, 2013. ISBN 978-80-89439-50-8.

Doporučená literatura a články:

CALAIS-GERMAIN, Blandine. Anatomy of Movement. Seattle: Eastland Press, 1991, ISBN 0-939616-17-3.

FRANKLIN, Eric N. Dynamic alignment through imagery. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics, c2012. ISBN 0736067892.

HAAS, Jacqui Greene. Dance anatomy. Champaign, IL: Human Kinetics, c2010. Anatomy series (Human Kinetics (Organization). ISBN 0736081933.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

BEDNÁŘOVÁ, Kateřina. Capoeira – brazilské bojové umění. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2003.

GAJEROVÁ, Vítězslava. Osobnost Wilfride Piollet. Základní principy metody flexibilních tyčí. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

GILOVÁ, Karolína. Základní pohybové vzorce a jejich využití v taneční pedagogice. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2015.

REINBERGROVÁ, Vendula. Taneční gymnastika z hlediska kineziologického. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2010.

RYŠLAVÁ, Jana. Zařazování prvků up side down do hodin současného tance. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2008.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

URBANOVÁ, Eva. Možnosti aplikácie Feldenraisovej metódv tanci. Bakalářská diplomová práce. Praha: AMU, Hudební a taneční fakulta, katedra tance, 2017.

http://www.idoportal.com/

https://www.contemporary-dance.org/

http://www.davidzambrano.org/?page_id=279 (Flying-Low Dance Technique)

http://www.axissyllabus.org/ (Axis Syllabus)

https://www.countertechnique.com/ (Countertechnique)

https://www.feldenkraisovametoda.cz/feldenkraisova-metoda/ (Feldenkraisova metoda)

https://www.bodymindcentering.com/ (Body-Mind Centering®)

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě praktické prověrky porozumění obsahu předmětu, absolvování workshopů pořádaných katedrou a jejich písemná reflexe (jejich metodicko-didaktické analýzy), recenze jednoho zhlédnuté představení současného tance v daném semestru.

Další požadavky: docházka 90 %, aktivita ve výuce, tvorba portfolia.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů