Trénink současného tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TST2 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Koncepce jednotlivých lekcí vede k postupnému osvojení si pohybových principů a metod technik současného tance, improvizace a dotykových technik, což zároveň přispívá k trénování pohybové paměti, vypracování svalového aparátu, posílení fyzické zdatnosti a technické úrovni pohybu. Primárně se pracuje s představivostí.Obecnější a důležitou nadstavbou je rozvoj kreativity studenta, poznání a uvědomování si maximálních pohybových možností jeho vlastního těla, které vychází z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kinesiologie. Mezi další zásadní výstupy patří sebe-podpora studenta, respekt k vlastnímu tělu, naslouchání intuice, spoluzodpovědnost za proces (práce v týmu) a rozvoj umělecké osobnosti studenta.

Forma studia

Jde o praktická cvičení vycházející z aktivního zapojení teoretických znalostí.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je otevřenost k získávání nových dovedností, základních pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Obsah kurzu

Techniky současného tance představují otevřený systém tréninkových metod, který zdůrazňuje přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu.

Warm up začíná koncentrací mysli. Je zaměřen na uvědomění si základního postavení těla a vztahů mezi jeho jednotlivými částmi ve vertikální nebo horizontální poloze, jejich vzájemnou koordinaci, integraci periférií a centra těla. Pozvolně a citlivě aktivuje svalový a kloubní systém ve všech třech rovinách - spinální, laterální a kontralaterální. Následující pohybové vazby a hry v rámci floor work, center work a work in space (skoky) využívají odlišné pohybové kvality v jejich čistotě a funkčnosti (ostrost, plynulost etc.) a rozvíjí základní pohybové principy - švih, pád těla ve vertikální ose i horizontální rovině, hledání okamžiku odrazu a suspence, zpracování impulsů a cítění spirál jako motivaci ke změnám polohy těla, posloupnost pohybu a jeho plasticita, uvědomění si váhy těla, její přenos a využití v pohybu, používání opěrných bodů a izolace různých částí těla, vnímání opozice, protitahů - nebo témata: chůze, běh, vnější a vnitřní prostor, zrychlování-zpomalování, čas, koordinace-izolace. Závěr hodiny je věnován protažení nebo posílení nejvíce zatěžovaných částí těla a reintegraci.

V průběhu každé hodiny je opakovaně zdůrazňována opora dechu, která zajišťuje plynulost a provázanost jednotlivých pohybových sekvencí, udržení lehkosti a uvolnění i v rychlém a dynamickém pohybu. Na dech navazuje aktivace hlubokého stabilizačního systému, který přispívá k efektivní organizaci jakéhokoli pohybu. Pozornost je rovněž zaměřena na přesnou lokalizaci iniciace pohybu a způsob jeho následné artikulace, jež dávají pohybu čitelný tvar. U každé pohybové sekvence se zdůrazňuje přesné určení prostorové orientace pohybu. Nepřímo s tím souvisí i následné rozšíření pozornosti z propriocepce na prostor, v němž se student pohybuje, jeho situovanost vůči kolegům a schopnost reagovat na různé vnější podněty a impulsy. Důraz je kladen rovněž na práci s energií a proměnlivou dynamiku, na muzikálnost.

Pohybové principy se v průběhu obou semestrů soustavně opakují a postupně propojují, čímž dochází k uvědomění si a zvnitřnění jejich podstaty a praktickému využití. Objevují se jako součást různých i složitějších pohybových vazeb, což předpokládá určitou nutnost fyzické a psychické koncentrace ze strany studentů.

Studenti jsou soustavně vedeni k tomu, aby si uvědomovali metodickou návaznost cvičení.

Doporučená nebo povinná literatura

Bartal L., Ne´eman N.: Movement awareness and creativity. UK: Dance Books Ltd.

Belej M.: Motorické učenie. Prešov: Prešovská univezita, 2001.

Bertherat, Bernstein: The body has its reasons: self-awareness through conscious movement. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Bloom K.: Moves: A Sourcebook of Ideas for Body Awareness and Creative Movement (Performing Arts Studies). Taylor&Francis, 1998.

Calais-Germain, B.: Anatomie der Bewegung (Technik und Funktion der Körpers). Wiesbaden, 2.Auflage, 1999.

Dowd, I.: Taking Root to Fly.USA: G&H SOHO, Inc., 1995

Feldenkrais M.: Feldenkraisova metoda. Pohybek k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

Fitt S..: Dance Kinesiology. New York: Shirmer Books, 1988.

Franklin E.: Conditioning for Dance. Human Kinetics Publishers, 2003.

Franklin E.: Dynamic Alignement Through Imagery. USA: Human Kinetics, 1996. *

Hackney P.: Making Connections. Routledge, 2002

Hodgson J.: Mastering Movement. Routledge, 2001.

Howse J.: Dance Technique and Injury Prevention. Theater Arts Book, 2000.

Huwyler J.: The dancer´s body, a medical perspective on dance and dance training. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Johnson, Don Hanlon: Bone, breath and gesture. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Jowitt Deborah: Not just any body, advancing health, well-being and excellence in dance and dancers. UK: Dance Books Ltd., 2001

Koniak M., Leško, M.: Biomechanika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984.

Lánik V.: Kineziológia. Martin: Osveta, 1992.

Laws H.: Fit to dance 2. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Linc, R.: Náuka o pohybe. Martin: Osveta, 1993

Masters R., Houstonová J.: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma,1993.

Matt Pamela: A Kinestetic Legasy. USA: CMT Press, AZ, 1993.

Newlove J., Dalby J.: Laban for all. Routledge, 2004.

Olsen.A.: Bodstories.New York: Station Hill Press, 1991.

McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006.

Parková G.: Umění proměny. Praha: Alternativa, 1996.

Rolf I.: Rolfing a realita těla: Pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. Praha: Pragma, 1999

Rolland, J.: Inside Motion, An Ideokinetic Basis For Movement Education. Rolland String Research Associates, 1984, 1987.

Solomon R., Solomon J., Minton S.: Preventing Dance Inhuries. Human Kinetics Publishers, 2005.

Sweigard, L.: Human movement potential. New York: Harper&Row Publishers, 1974..

Todd M.E.: The Thinking Body. New Yourk: Dance Horizons, 1937, 1968. *

Wildman F.: Feldenkrais a jeho metoda - cvičení pro každý den. Praha: Pragma, 1999.

Internet:

www.impulstanz.com - oficiální stránka festivalu současného tance ve Vídni

www.artychaud.com - oficiální stránka tanečníka a pedagoga Freye Fausta, který rozpracovává metodický systém Axis Syllabus

www.dancebooks.co.uk

moodle.amu.cz – e-learnig

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a) 80% aktivní účasti v hodinách

b) písemná analýza workshopu současného nebo moderního tance, které student absolvoval v průběhu letního semestru

c) písemná reflexe představení současného tance, které student navštívil v letním semestru

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů