Trénink současného tance 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TST2 zápočet 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Techniky současného tance představují otevřený systém tréninkových metod, který zdůrazňuje přirozené pohybové vyjádření a efektivní fungování těla v pohybu.

Warm up začíná koncentrací mysli. Je zaměřen na uvědomění si základního postavení těla a vztahů mezi jeho jednotlivými částmi ve vertikální nebo horizontální poloze, jejich vzájemnou koordinaci, integraci periférií a centra těla. Pozvolně a citlivě aktivuje svalový a kloubní systém ve všech třech rovinách - spinální, laterální a kontralaterální. Následující pohybové vazby a hry v rámci floor work, center work a work in space (skoky) využívají odlišné pohybové kvality v jejich čistotě a funkčnosti (ostrost, plynulost etc.) a rozvíjí základní pohybové principy - švih, pád těla ve vertikální ose i horizontální rovině, hledání okamžiku odrazu a suspence, zpracování impulsů a cítění spirál jako motivaci ke změnám polohy těla, posloupnost pohybu a jeho plasticita, uvědomění si váhy těla, její přenos a využití v pohybu, používání opěrných bodů a izolace různých částí těla, vnímání opozice, protitahů - nebo témata: chůze, běh, vnější a vnitřní prostor, zrychlování-zpomalování, čas, koordinace-izolace. Závěr hodiny je věnován protažení nebo posílení nejvíce zatěžovaných částí těla a reintegraci.

V průběhu každé hodiny je opakovaně zdůrazňována opora dechu, která zajišťuje plynulost a provázanost jednotlivých pohybových sekvencí, udržení lehkosti a uvolnění i v rychlém a dynamickém pohybu. Na dech navazuje aktivace hlubokého stabilizačního systému, který přispívá k efektivní organizaci jakéhokoli pohybu. Pozornost je rovněž zaměřena na přesnou lokalizaci iniciace pohybu a způsob jeho následné artikulace, jež dávají pohybu čitelný tvar. U každé pohybové sekvence se zdůrazňuje přesné určení prostorové orientace pohybu. Nepřímo s tím souvisí i následné rozšíření pozornosti z propriocepce na prostor, v němž se student pohybuje, jeho situovanost vůči kolegům a schopnost reagovat na různé vnější podněty a impulsy. Důraz je kladen rovněž na práci s energií a proměnlivou dynamiku, na muzikálnost.

Pohybové principy se v průběhu obou semestrů soustavně opakují a postupně propojují, čímž dochází k uvědomění si a zvnitřnění jejich podstaty a praktickému využití. Objevují se jako součást různých i složitějších pohybových vazeb, což předpokládá určitou nutnost fyzické a psychické koncentrace ze strany studentů.

Studenti jsou soustavně vedeni k tomu, aby si uvědomovali metodickou návaznost cvičení.

Výsledky učení

Koncepce jednotlivých lekcí vede k postupnému osvojení si pohybových principů a metod technik současného tance, improvizace a dotykových technik, což zároveň přispívá k trénování pohybové paměti, vypracování svalového aparátu, posílení fyzické zdatnosti a technické úrovni pohybu. Primárně se pracuje s představivostí.Obecnější a důležitou nadstavbou je rozvoj kreativity studenta, poznání a uvědomování si maximálních pohybových možností jeho vlastního těla, které vychází z praktického výzkumu využívání fyzikálních zákonitostí a kinesiologie. Mezi další zásadní výstupy patří sebe-podpora studenta, respekt k vlastnímu tělu, naslouchání intuice, spoluzodpovědnost za proces (práce v týmu) a rozvoj umělecké osobnosti studenta.

Předpoklady a další požadavky

Předpokladem je otevřenost k získávání nových dovedností, základních pohybových kvalit a principů současného tance, schopnost improvizace, kreativita, zájem o teoretické informace, snaha o obeznámení se s aktuálním děním současného tance na poli pedagogickém a choreografickém u nás i v zahraničí. Doporučenou složkou je aktivní účast na tanečně - vzdělávacích seminářích a workshopech pořádaných jinými odbornými institucemi, sledování a srovnávání výukových metod různých pedagogů, neustálé doplňování nových informací prostřednictvím internetu. Zdůrazňuje se samostudium pomocí e-learningových a studijních materiálu a doporučené odborné literatury.

Literatura

Bartal L., Ne´eman N.: Movement awareness and creativity. UK: Dance Books Ltd.

Belej M.: Motorické učenie. Prešov: Prešovská univezita, 2001.

Bertherat, Bernstein: The body has its reasons: self-awareness through conscious movement. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Bloom K.: Moves: A Sourcebook of Ideas for Body Awareness and Creative Movement (Performing Arts Studies). Taylor&Francis, 1998.

Calais-Germain, B.: Anatomie der Bewegung (Technik und Funktion der Körpers). Wiesbaden, 2.Auflage, 1999.

Dowd, I.: Taking Root to Fly.USA: G&H SOHO, Inc., 1995

Feldenkrais M.: Feldenkraisova metoda. Pohybek k sebeuvědomění. Praha: Pragma, 1996.

Fitt S..: Dance Kinesiology. New York: Shirmer Books, 1988.

Franklin E.: Conditioning for Dance. Human Kinetics Publishers, 2003.

Franklin E.: Dynamic Alignement Through Imagery. USA: Human Kinetics, 1996. *

Hackney P.: Making Connections. Routledge, 2002

Hodgson J.: Mastering Movement. Routledge, 2001.

Howse J.: Dance Technique and Injury Prevention. Theater Arts Book, 2000.

Huwyler J.: The dancer´s body, a medical perspective on dance and dance training. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Johnson, Don Hanlon: Bone, breath and gesture. UK: Dance Books Ltd., 1995.

Jowitt Deborah: Not just any body, advancing health, well-being and excellence in dance and dancers. UK: Dance Books Ltd., 2001

Koniak M., Leško, M.: Biomechanika. Bratislava: Univerzita Komenského, 1984.

Lánik V.: Kineziológia. Martin: Osveta, 1992.

Laws H.: Fit to dance 2. UK: Dance Books Ltd., 2005.

Linc, R.: Náuka o pohybe. Martin: Osveta, 1993

Masters R., Houstonová J.: Naslouchejte svému tělu. Praha: Pragma,1993.

Matt Pamela: A Kinestetic Legasy. USA: CMT Press, AZ, 1993.

Newlove J., Dalby J.: Laban for all. Routledge, 2004.

Olsen.A.: Bodstories.New York: Station Hill Press, 1991.

McFarland & Company, Inc., Publishers, 2006.

Parková G.: Umění proměny. Praha: Alternativa, 1996.

Rolf I.: Rolfing a realita těla: Pracujte s přirozenou tělesnou gravitací. Praha: Pragma, 1999

Rolland, J.: Inside Motion, An Ideokinetic Basis For Movement Education. Rolland String Research Associates, 1984, 1987.

Solomon R., Solomon J., Minton S.: Preventing Dance Inhuries. Human Kinetics Publishers, 2005.

Sweigard, L.: Human movement potential. New York: Harper&Row Publishers, 1974..

Todd M.E.: The Thinking Body. New Yourk: Dance Horizons, 1937, 1968. *

Wildman F.: Feldenkrais a jeho metoda - cvičení pro každý den. Praha: Pragma, 1999.

Internet:

www.impulstanz.com - oficiální stránka festivalu současného tance ve Vídni

www.artychaud.com - oficiální stránka tanečníka a pedagoga Freye Fausta, který rozpracovává metodický systém Axis Syllabus

www.dancebooks.co.uk

moodle.amu.cz – e-learnig

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

a) 80% aktivní účasti v hodinách

b) písemná analýza workshopu současného nebo moderního tance, které student absolvoval v průběhu letního semestru

c) písemná reflexe představení současného tance, které student navštívil v letním semestru

Poznámka

Není žádná poznámka

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů