Taneční výchova dětí 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TVD1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Bohumíra ELIÁŠOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Renata BÁRTOVÁ, Bohumíra ELIÁŠOVÁ, Lucie HLAVÁČKOVÁ

Obsah

Obsah výuky Taneční výchova dětí 1 směřuje k teoretickému seznámení se s vyučovacími formami. Je kladen důraz na osvojení si tvůrčího pedagogického myšlení, samostatné uvažování a schopnosti reflektovat. V zimním semestru je pak praktická část výuky kombinovaná s absolvováním observace v různých základních uměleckých školách a tanečních studií, kde z každé takové observace student vypracuje zprávu.

Cílem předmětu je seznámení se s vyučovací formou zejména prostřednictvím hry, technického cvičení a vedené improvizace. Student se seznamuje s tvůrčím pedagogickým myšlením a s uvažováním skrze teoretické analýzy a evaluace formou diskuse, umožňující uchopit a zpracovat dané téma z různých pohledů, zkušeností a možností.

Povinnou složkou předmětu Taneční výchova dětí je návštěva krajského nebo celostátního kola taneční přehlídky pořádané MŠMT nebo NIPOS ARTAMA, případně jinými odbornými organizacemi s přihlédnutím na specializaci studenta.

Tematické okruhy:

Osobnost dítěte

Specifikace pedagogické práce s jednotlivými věkovými kategoriemi

Osobnost učitele a jeho význam ve výchovném a vzdělávacím procesu

Různé pedagogické přístupy a jejich výsledky

Výsledky učení

Po absolvování předmětu student ví, co je téma, záměr, nástroje a forma. Dokáže vnímat a rozpoznávat různé pedagogické přístupy a je si vědom citlivosti a odlišností dětské osobnosti. Získané dovednosti a znalosti dokáže samostatně reflektovat.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Doporučená literatura a články:

BLÁHOVÁ, Eliška. Pohyb, rytmus, výraz: příručka pro učitele rytmiky. Brno: Spolek Vesna Brno, 1928. 168 s., obr. příl.

BLÁHOVÁ, Eliška. Verše a říkadla pro rytmický výcvik dětí. 2., dopln. a přeprac. vyd. Praha: Česká grafická unie, 1935. 84 s.

BLAŽÍČKOVÁ, Eva. Metodika a didaktika taneční výchovy. Praha: UK Pdf, 2004. 48 s. ISBN 80-7290-166-4.

JEŘÁBKOVÁ, Jarmila. Taneční průprava. Praha: NIPOS-ARTAMA, 2004. 164 s. ISBN 80-7068-181-0.

KURKOVÁ, Libuše. Dětská tvořivost v hudbě a pohybu. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1981. 104 s.

KURKOVÁ, Libuše. Říkáme si, zpíváme si, hrajeme a tančíme. Praha: SPN, 1971. 108 s. Knižnice metodické literatury.

LÖSSL, Jiří. Rytmická, pohybová a taneční výchova mladšího žactva: Deset lekcí pro začínající pedagogy. Praha: NIPOS, 2012, 2.vyd. 94s. ISBN 978-80-7068-266-1.

RELLICHOVÁ,Ludmila. Taneční tvorba pro děti a s dětmi: ukázky taneční tvorby jako výsledku výchovně vzdělávacího procesu. Praha: NIPOS, 2009. ISBN 978-80-7068-237-1.

ŠVANDOVÁ, Lenka. Taneční výchova pro předškolní děti. Praha: NIPOS, 2007.

ŠVANDOVÁ, Lenka; MOJDL, Edgar. Tvořivé taneční hry s hudebním doprovodem. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-210- 4.

TSIARAS, Alexander. The Architecture and Design of Man and Woman. ISBN 978-0-38550-929-9.

+ vybrané VŠKP absolventů Pedagogiky tance:

DEJMKOVÁ, Hana. Improvizace v dětském tanečním projevu. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2006.

ŠIMKOVÁ, Veronika. Práce s představou v taneční pedagogice. Bakalářská práce. Praha: AMU, Hudební fakulta, katedra tance, 2005.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě ústní i praktické prověrky porozumění obsahu, absolvování observací na ZUŠ, v tanečních studiích a jejich písemný záznam a zhodnocení na určeném formuláři.

Další požadavky: docházka 80 %, aktivita ve výuce, zpracování zadaných úkolů během výuky

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost LIC-3005
Sál půda

(Lichenštejnský palác)
BÁRTOVÁ R.
14:15–15:45
(paralelka 1)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 14:15–15:45 Renata BÁRTOVÁ Sál půda
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů