Studium skladeb 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186STS2 ZK 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v orchestrální partituře, rozlišuje stylové prvky. Dokáže vyhodnotit i složitější odchylky od základních forem, identifikuje velké díly v rozsáhlejších skladbách. Přistupuje k analýze tvůrčím způsobem, dokáže rozkrýt záměry skladatele a interpretační nároky konkrétních skladeb. Dokáže svá pozorování vizualizovat a obhájit v diskusi.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámit studenty se skladbami významných autorů klasicismu. Orientace v orchestrální partituře. Zaměření na formu a tektonický průběh skladby. Porovnávání barokní a klasicistní instrumentace, vliv stoupající virtuozity interpretů na hudební formy. V rámci diskusí a zpětné vazby zdokonalovat sdělnost vizualizací analýz.

Tematické okruhy:

●klasické formy a jejich vývoj

●instrumentace, detaily

●orchestrální sazba

●orientace v partituře

●formální schema a tektonický průběh skladby

●koncertní princip v baroku a v klasicismu

●vizualizace analýz - analýza složek a jejich syntéza

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

JANEČEK, Karel. Tektonika: Nauka o stavbě skladeb. Praha: Supraphon, 1968.

ROSEN, Charles. Klasicizmus : Haydn, Mozart, Beethoven. Bratislava: Hudobné centrum, 2005. 493 stran. ISBN 80-88884-68-3.

Notové a zvukové materiály ke studovaným skladbám.

Doporučená literatura:

JANEČEK, Karel. Hudební formy. Praha: SNKLHU, 1955.

KRESÁNEK, Jozef. Tektonika. 1. Bratislava: ASCO Art & Science, 1994. ISBN 80-901416-7-6.

LARUE, Jan. Guidelines for style analysis : expanded second edition with models for style analysis, a companion text. Michigan: Harmonie Park Press, 2011. ISBN 0-89990-156-5

TICHÝ, Vladimír. Harmonicky myslet a slyšet. 2.oprav. a rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, 2011. Hudební pedagogika. ISBN 978-80-7331-199-5.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na hodinách

Předmětem zkoušky je obhajoba písemné verze samostatné analýzy se zapracovanými opravami, jež vyplynuly z diskuse při prezentaci (60 % výsledné známky).

Minimální požadovaná docházka 90 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů