Inscenační tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204ALIT2 ZK 10 10SS česky letní

Garant předmětu

Jiří HAVELKA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ, Robert SMOLÍK, Denisa VÁCLAVOVÁ, Sodja ZUPANC-LOTKER

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Absolvent:

Forma studia

Seminář.

Předpoklady a další požadavky

Úspěšné absolvování předmětu Inscenační tvorba 1.

Obsah kurzu

Předmět Inscenační tvorba propojuje samostatnou tvůrčí činnost studenta s pedagogickou supervizí konzultantů*, kteří vstupují v pravidelných intervalech do procesu zkoušení a reflektují jeho jednotlivé fáze, aniž by přímo ovlivňovali skladbu a použití scénických komponentů.

Druhý semestr kurzu se týká především zkušební fáze připravovaného projektu. Důraz je kladen na schopnost vzájemné kooperace a týmové mezioborové spolupráce. V rámci procesu zkoušek se testuje předpřipravená koncepce jevištní zkušenosti. Jedná se o kontinuální proces vzájemné interakce nejen všech spolutvůrců, ale též jednotlivých komponentů. Náplň a vedení zkoušek jako moment, kdy divadlo vzniká, kdy se zhmotňuje původní záměr, motivace i myšlenka v jevištní matérii. Divadelní tvorba jako kreativní střet spontánnosti a následné reflexe.

*/ Uvedený rozsah studijního předmětu zahrnuje pouze kontaktní výuku (konzultace), nikoli nekontaktní výuku (samostatnou tvůrčí činnost studenta), která představuje podstatnou část studijní zátěže v tomto předmětu.

Doporučená nebo povinná literatura

ETCHELLS, Tim. Certain fragments: Contemporary performance and forced entertainment. London New York: Routledge, 1999. 228 s. Dostupné na WWW: http://site.ebrary.com/lib/natl/Doc?id=10054916. ISBN 978-0-415-17383-4.

ROSTAIN, Michel. Deník zkoušek Tragédie Carmen Petera Brooka. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2013. 128 s. ISBN 978-80-7331-275-6.

+ Individuální literatura v závislosti na specifikách inscenačního projektu.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocení se zakládá na ústní obhajobě a praxi v rámci práce na vlastním inscenačním projektu. Hlavním způsobem ověření studijních výsledků je písemná reflexe zkušebního období, prezentace inscenačního projektu ve finální podobě a ústní obhajoba projektu před komisí.

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů