Interaktivita a divadlo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
207IAD zkouška 3 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš BRYCHTA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš BRYCHTA

Obsah

Seminář je určen k rozšíření povědomí o současných divadelních tendencích, které primárně nevycházejí z interpretace existujícího dramatického textu a které zároveň kladou důraz na vlastní zapojení diváka do průběhu události. Současné (tj. po roce 1989) divadlo tematizující svou interaktivní podstatu bude nahlíženo jak z pozice tvůrců (a principů, které se při jeho tvorbě uplatňují), tak i recipentů a nároků, které jsou na ně kladeny.

Během kurzu se posluchači seznámí s různými přístupy a směry především západoevropského intermediálního divadla kladoucího důraz na explicitní interaktivitu, poznají aktuálně působící nejvýraznější tvůrce či tvůrčí kolektivy a získají přehled o principech, s kterými tyto divadelní formy zacházejí. Součástí hodin budou představení konkrétních děl formou projekcí či recenzí, jejich zasazení do širšího kontextu vývoje divadelního jazyka konkrétní divadelní či umělecké oblasti, i následné analýzy principů, se kterými pracují. Seminář je určen jak studentům, kteří si chtějí rozšířit povědomí o hraničních žánrech divadelní tvorby a schopnost analyzovat je, tak i těm, kteří by se rádi inspirovali pro svou vlastní autorskou tvorbu.

Rámcové tematické okruhy:

  1. Obecná problematika interaktivity v divadle. Počátky teoretické reflexe interakce v umění 60. let, instalace a happening.
  2. Interakce v současné mainstreamové kultuře, herní design a divadlo.
  3. Konkrétní podoby intermediálních přesahů divadla v současném umění: Narativní instalace, audiowalk, audio a videoperformance.
  4. Prostupování každodenního života a uměleckého díla: Pervasivita, gamifikace a globalizace.
  5. Důraz na bezprostřednost a intimitu: Imerze, one-to-one a individualismus.
  6. Role-playing, re-enactment a rolové simulace.

Výsledky učení

Student bude konfrontován s mnohdy rozdílnými způsoby nakládání s divadelním médiem, které často zpochybňují tradičně zavedené kategorie jeho chápání. Díky tomu bude schopen uvažovat v širších kontextech nad podobami, jaké divadlo v současnosti může zaujímat.

Student bude schopen lépe chápat současnou transdisciplinární praxi typickou pro mezinárodní uměleckou scénu a bude hlouběji seznámen s některými možnostmi aplikace interaktivní podstaty divadelního média.

Kurz rozvíjí schopnost jak analyticky, tak případně i tvůrčím způsobem uvažovat nad intermediálními přesahy divadelní praxe, a to především směrem k výtvarnému umění, performance a ludologii.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost četby anglicky psaných oborových textů nejméně na úrovni B2.

Literatura

Povinná literatura:

Doporučená literatura (vybrané kapitoly):

Hodnoticí metody a kritéria

Minimálně 80% procentní účast v hodinách a aktivní zapojování se do diskuzí podmíněné čtením průběžně zadávaných textů (70 % klasifikace), vypracování závěrečné písemné práce v rozsahu 6–8 normostran, která prokazuje schopnost aplikace některého z probíraných tematických okruhů (20 % klasifikace), zkouška formou diskuse nad ní (10 % klasifikace).

Rozvrh na zimní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2024/2025:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů