Dramaturgický seminář 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
303DRAS3 Z 1 18 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 12 až 17 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Lukáš KOKEŠ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Lukáš KOKEŠ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výsledky učení:

• student umí používat základní dramaturgické termíny a zná náležitosti textu treatmentu, synopse a logline

• student dokáže artikulovat svou autorskou vizi, charakterizovat postavy a téma připravovaného filmu

• student dokáže stanovit metodu natáčení, kterou chce dále prozkoumat

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

žádné

Obsah kurzu

Popis předmětu:

Cílem semináře je seznámit studenty s praktickým využitím základních pojmů užívaných při psaní námětů – co je treatment, synopse, autorská explikace, jak formulovat logline. Co je syžet a fabule, charakteristika postav. Tyto mechanické nástroje pomáhají na cestě k ujasnění tématu a metody zpracování vlastního filmu.

V zimním semestru se seznámíme s klasickou trojaktovou/pětiaktovou strukturou vyprávění, jak nám její pochopení nebo odmítnutí může pomoci v přemýšlení nad vyprávěním vlastního příběhu.

Stěžejním cvičením druhého ročníku je, vedle ateliérového cvičení, filmový portrét. Budeme se tedy soustředit na práci s protagonistou, s úhlem pohledu na hrdinu nebo hrdiny v prostředí, s metodami, jak filmové postavy charakterizovat (charakterizující detail, gesto, symbol, důraz na jednání v situaci v kontrastu s výpovědí na kameru). Budeme přemýšlet nad způsobem zobrazení postav (stylizace, observace, provokace, dialog, interview, komentář, voice-over, ale i rámování záběrů) nad možnostmi, jak, pokud vůbec, artikulovat vztah mezi portrétovaným a autorem filmu. Co je „character-driven“, „action-driven“, „story-driven“ dokument, jak s těmito kategoriemi pracovat nebo jejich konvence naopak problematizovat.

Na příkladech krátkých zahraničních filmů analyzujeme práci s postavou, s prostředím a se strukturou vyprávění.

Tematické okruhy:

1.Základní stavební kameny vyprávění – protagonista, antagonista, konflikt, napětí

2.Observace každodenní situace, její literární líčení, analýza textu – identifikace protagonisty, antagonisty, konfliktu

3.Rozvedení textu směrem k formulaci námětu – charakteristika postav a prostředí skrze líčení konkrétních situací

4.Ukotvení představy formátu treatmentu, synopse, anotace, logline

5.Možnosti formulace autorské vize – filmové metody observace, provokace, stylizace, rozhovorů, improvizace atd.

6.Kultivace vlastního dramaturgického uvažovaní průběžnou reflexí textů spoluúčastníků semináře

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

ARONSON, Linda. Scénář pro 21. století. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2014. 337, [7] s. ISBN 978-80-7331-314-2.

WEILAND, K. M. Creating Character Arcs: The Masterful Author's Guide to Uniting Story Structure, Plot, and Character Development. PenForASword Publishing, 2017. 336 stran. ISBN: 978-19-4493-605-1

BYSTŘIČAN Ivo: Ideologie z obrazovky. Analýza ideologie v současných reality TV formátech České televize. [diplomová práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, Katedra dokumentární tvorby, 2014.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8 (zejména úvodník Lucie Česálková: Družná nevraživost. Pět zastavení nad současným českým dokumentem. s. 36–74)

KRÁLOVÁ, Lucie. Head and Stomach: Formát masterclass jako východisko pro zkoumání představ o dokumentárním filmu v systému televize veřejné služby: Současné trendy v oblasti dokumentárního filmu v Evropě v podání decision makerů z televizí veřejné služby z Dánska, Švédska a České republiky“. Iluminace, 2016, roč. 28, č. 4, s. 61-95

KRÁLOVÁ, Lucie. Rozumět televizi. Produkční kultura České televizi v oblasti dokumentárního filmu 1993 – 2017 [disertační práce]. Praha: Akademie múzických umění Praha, Fakulta filmová a televizní, 2017. (připravuje se k vydání v NAMU, jaro 2020)

MOTAL, Jan a kol. Nové trendy v médiích. II, Rozhlas a televize. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 223 s. ISBN 978-80-210-5826-2 (zejména kapitola „Základní problémy dramaturgie“).

NEALE, Steve. „Questions of Genre“ in: Grant- Barry- Keith (eds.). (zde Film Genre Reader s. 180-181)

ROSENTHAL Alan – CORNER John (eds.). New Challenges for Documentary. Manchester: Manchester University Press, 2005.

Proměny dramaturgie: aktuální profesní a pedagogická situace dramaturgií: (kolektivní monografie k současným uměleckým dramaturgiím). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2018. 107 stran. ISBN 978-80-7510-321-5.

Proměny dramaturgie: profesní a pedagogická východiska současné dramaturgie: (kolektivní monografie k problematice současné divadelní, filmové, televizní a jiné dramaturgie). Vydání první. V Opavě: Slezská univerzita, 2017. 159 stran. ISBN 978-80-7510-267-6.

Hodnoticí metody a kritéria

účast na semináři (40 %), průběžná příprava textů na zadaná témata (40 %), závěrečná reflexe proběhlého semestru (20 %)

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 211
Sborovna KDT 211

(Lažanský palác)
KOKEŠ L.
18:10–20:35
LICHÝ TÝDEN

(paralelka 2)
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 18:10–20:35 Lukáš KOKEŠ Sborovna KDT 211
Lažanský palác
paralelka 2

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů