Dramatické filmové formy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304DFF2 Z 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má možnost systematicky prohlubovat svoje znalosti a schopnosti ve vytváření a využívání filmového obrazu ve službě filmovému výrazu dramatického díla.

Pochopení a procítění filmového scénáře, formulace dramaturgické koncepce, emocionální struktury a celkového stylu filmu (dle vyjádření režiséra) je základem pro utváření vlastní vizuální představy, kterou je třeba kvalifikovaně týmově realizovat a to jak po stránce dramaturgicko-výtvarné tak i technicko-organizační.

Forma studia

po projekci vybraných filmů pedagogem, jejich anylýza a diskuze .

Předpoklady a další požadavky

Základním požadavkem je schopnost analýzy filmového díla a filmového scénáře zejména s přihlédnutím k obrazové dramaturgii, vědomí týmové spolupráce při vzniku filmu, základy vizualizačních postupů, praktické zkušenosti a výsledky při práci na obrazové složce filmového díla.

Obsah kurzu

Výuka předmětu má usnadnit studentům orientaci při vytváření uceleného názoru na režijní, dramaturgické, výtvarné, obrazové, realizační a organizační problémy z hlediska kameramana při přípravě, natáčení a dokončování hraného filmu. Při tvorbě filmového díla je zdůrazněn obrazový styl jako emocionální i racionální výběr filmových výrazových prostředků a skladebných možností, které harmonicky s obsahem a jako důsledek celkové koncepce filmu, přiměřeně, avšak účinně působí na diváka.

Kameramanova činnost je rozdělena na dramaticko-výtvarnou a organizačně-technickou složku. Jeho činnost se dále dělí podle období příprav, realizace a dokončování projektů. Důležitou součástí jsou postupy při natáčení exponometrických, barevných, maskérských a hereckých zkoušek, použití techniky při vytváření světlotonální atmosféry, pohybu kamery atd.

Vysvětlení pojmů kameraman, šéfkameraman, hlavní kameraman, asistent kameramana, asistent kamery, náplň činností, zodpovědnosti, odborná autorita a kompetence. Kameraman v kreativním týmu spolupracovníků (režie, kamera, výprava, architekt, střihač).

Analýza a rozvíjení vlastností kameramana.

Činnost a zodpovědnost kameramana během přípravy, průzkumu realizace, natáčení a dokončování (postprodukce) hraného filmu.

Další výkladové okruhy:

Srovnání filmu, literatury a divadla z hlediska výrazových možností

Výrazové možnosti kameramana, dramatičnost scénáře a filmu

Druhy filmových žánrů

Styl filmu, výrazové možnosti

Časový scénosled, světlotonální scénář, barevné a pohybové řešení

Styl profesionální konvence

Primární realita předmětu a světla

Filmové formáty, kompatibilita s TV, současné kamery, filtry

Výběr filmové suroviny, srovnání, vlastnosti

Styk s laboratoří během příprav a při natáčení

Současná osvětlovací zařízení a pomůcky, osvětlovací systémy (studio, reál, exteriér)

Doporučená nebo povinná literatura

Aristoteles, Estetika

O.Zich, Estetika dramatického umění

J.Kališ, Problematika filmových dramatických forem (výběr literatury)

S.Ježek, Slovo oživlé filmem

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti se na základě projekcí, ukázek, analýz a dialogů svobodně rozhodnou, kterému z filmů ze školních projekcí se budou věnovat ve svém písemném rozboru kameramanské práce v období příprav i samotného natáčení. Dále sami zhodnotí do jaké míry se podle jejich názoru spolupráce režiséra, dramaturga, kameramana a výtvarné složky podařila, či splnila očekávání, kde vidí nedostatky, co oceňují a proč. Odevzdání písemné práce je podmínkou získání zápočtu.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů