Teorie fotoprocesu

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
304TFP zkouška 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Josef PECÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miroslav GÁBOR, Josef PECÁK

Obsah

Předmět zahrnuje problematiku fotografického zobrazování jako fyzikálně-chemického procesu ve vztahu k psychofyziologii zrakového vnímání. Úvod je věnován světlu a záření, fotometrii, exponometrii, vlastnostem zraku, teoriím barevného vidění a psychofyziologickým jevům ovlivňujícím výsledný vjem. Fotochemii a výrobě fotografických materiálů předchází historie černobílé a barevné fotografie, následuje senzitometrie a metody hodnocení vlastností fotografických materiálů, denzitometrie, metody hodnocení mikrostruktury fotografických záznamů – zrnitosti, rozlišovací schopnosti, ostrosti a přenosu kontrastu. K předmětu patří technická cvičení.

Témata:

  1. Záření a světlo

Šíření energie zářením, elektromagnetické spektrum, fyzikální podstata záření, záření a světlo, psychofyzikální charakter světla a světelných pojmů. Záření černého tělesa, zákony teplotního záření : zákon Stefanův-Boltzmanův, Wienův, Planckův. Teplota chromatičnosti, měření teploty chromatičnosti, vyjadřování Tch v Kelvinecha miredech, filtry v černobílé a barevné fotografii. Zdroje záření -přirozené a umělé /slunce ,obloha ,měsíc; žárovky, zářivky, výbojky, LED/.

  1. Radiometrie a fotometrie

Světelná účinnost záření., radiometrické a fotometrické veličiny a jednotky, zářivý a světelný tok, osvětlení, svítivost, jas, osvit, expozice.

Fotometrické zákony - zákon o úbytku světla se čtvercem vzdálenosti, cosinový zákon.

Pasivní fotometrické pojmy - světelné vlastnosti hmot. Odraz, prostup, pohlcování světla. Odraz zrcadlový, rozptylný, smíšený, vratný.Činitelé prostupu, odrazu, pohlcení, optická hustota.

  1. Exponometrie

Zásady fotometrických měření -fotometrické přístroje a jejich kalibrace. Parametry ovlivňující hladinu osvětlení v obrazové rovině, stupnice clonových čísel, efektivní clonová čísla, expoziční osvětlení a jeho výpočet, stupnice EV čísel, psychometrická stupnice jasů a její umístění na jasoměru v relaci k hodnotám činitelů odrazu měřených předmětů.

Stanovení správné expozice - pomocí expozimetru, luxmetru a jasoměru, maximální expoziční rozsah, užitelný expoziční rozsah, užitý expoziční rozsah, korekce expozice při použití mezikroužků.

Tónová reprodukce – umístění stupnice činitelů odrazu v relaci k senzitometrické charakteristice, testování praktické citlivosti filmových materiálů, šedé tabulky, testování užitelného expozičního rozsahu, vliv závoje v kameře

  1. Proces zrakového vnímání

Fyziologie vidění - struktura oka, složení a význam sítnice, svazek zrakových nervů, zraková centra v mozku; vznik optického obrazu v oku, zrakové pole binokulární, těkání oka,mozaikový sklad zrakových počitků, výsledný zrakový vjem. Adaptace -základní, místní, stranová, současný a následný kontrast

Základní teorie barevného vidění - metamerní pár,experiment J.C. Maxwella, výjimečnost žluté, teorie Youngova-Helmholtzova, teorie Heringova, spektrální citlivost fotopigmentů v oku, vady barevného vidění.

Pojem barvy - barva v oblasti psychické, fyzikální a psychofyzikální.

Třídění barev - vjemová analýza barvy, přívlastky barvy, barevný tón, sytost, světlost, atlasy barev/ Munsell,Ostwald/, měření barev - kolorimetrie

Vnímání jasu -rozsah vnímání jasu, citlivost k jasovým diferencím, vliv adaptace na vnímaný jas, Weber-Fechnerův zákon, středně šedá, vizuální sensitometr, subjektivní černá, kontrast scény, způsoby vyjadřování kontrastu, kontrast prostý, kontrast z místa snímku /vzdušný závoj/, kontrast subjektivní.

Detail jasu -/detail barvy/, rozlišování detailů, mez rozlišení, rozlišovací schopnost, testové obrazce na rozlišování detailů - Foucaultovy testy, Jewel-Nutting -Siemensova hvězdice.

Poznávání hloubky prostoru -přímé : na základě pohybu hlavy, pohybu pozorovatele, binokulárního vidění /stereoparalaxy/. -nepřímé : na základě perspektivního sbíhání linií, překrývání předmětů,modelace prostoru světlem a stínem, vzdušná perspektiva, znalost velikosti postav a předmětů, ztráta detailů a pohyb ve scéně.

Zvláštnosti zrakového vnímání -rozdíl mezi viděním a vnímáním, nestejné hodnocení svislých a vodorovných rozměrů, hodnocení velikosti blízkých a vzdálených předmětů, jevy stálosti, vlivy paměti, zkušenosti a výkladu, mozková adaptace, Bezoldův - Brückeův jev.

  1. Historie fotografie - camera obscura, počátky fotochemie, Niepce, Daguerre, Talbot, Scott Archer - mokrý kolódiový proces, objev želatiny. Suché desky, optická sensibilace, počátky barevné fotografie - přímé a nepřímé metody.
  2. Fotochemické základy fotografie :

Účinek pohlceného záření -aktivace molekul, kvantový výtěžek, základní fotochemické zákony :zákon Grotthussův-Draperův, zákon Bunsenův-Roscoeův, Einsteinův zákon fotochemické ekvivalence.

Latentní obraz -krystalová stavba AgHal, krystalová mřížka, mřížkové poruchy zárodky citlivosti, teorie vzniku latentního obrazu.

Příprava světlocitlivých suspenzí, úloha želatiny jako ochranného koloidu při srážení AgHal, stadia „zrání „ fotografické emulze, velikost a rozložení zrn, různé tvary a složení krystalů. Stavba a vlastnosti fotografických materiálů.

Chemické zpracování fotografických vrstev -oxidačně redukční povaha procesu chemického vyvolávání, fyzikální a chemický způsob vyvolávání, složení vývojek pro chemické vyvolávání -vyvolávací látky, alkalie, konzervační a regenerační látky a látky protizávojové, superaditivita. Ustalování. Inverzní zpracování materiálů. Zvláštní postupy.

Fotografické jevy - vlivy jiných faktorů než světla, jevy dvojího osvitu, jevy vyvolávací, hypersenzibilace, latenzifikace.

  1. Senzitometrie

Vývoj senzitometrických postupů - práce Hurterovy a Driffieldovy.

Senzitometry - základní části, senzitometry s časovou a intenzivní modulací, světelné zdroje - jejich stabilizace, cejchování, udržování, modulátory osvitu-časové, intenzitní -/absorpční, otvorové/, modulační stupnice, modul a rozsah stupnice, popis význačných typů senzitometrů.

Chemicko-fotografické zpracování senzitogramů -pomůcky, přístroje, základní požadavky.

  1. Denzitometrie

Pojem optické hustoty, hustota prostupová a odrazná, primární měření hustot, typy hustot -podle geometrie světla měrného svazku -podle spektrální povahy měrného světla -podle povahy receptoru,hustoty barevných záznamů- celkové, dílčí, doplněné, substituční, hlavní, vedlejší -jejich vzájemné vztahy, popis význačných typů denzitometrů.

  1. Interpretace senzitometrických měření :

Gradační vlastnosti materiálů - senzitometrická charakteristika, hustota základu, závoj, minimální a maximální hustota, gradient, strmost, citlivost praktická a senzitometrická, kritéria citlivosti, citlivost obecná a spektrální, senzitometrické vlastnosti třívrstvých barevných materiálů, dílčí charakteristiky.

  1. Mikrosenzitometrie :

Struktura citlivé vrstvy, struktura vyvolaného záznamu, zrnitost strukturální, subjektivní a optická, měření zrnitosti, měření rozlišovací schopnosti světlocitlivé vrstvy, ostrost, vztah rozlišovací schopnosti a ostrosti, měření ostrosti -akutance, funkce přenosu modulace, popis mikrosenzitometrických aparatur.

Výsledky učení

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy fotografického procesu ve vztahu k psychofyziologii zrakového vnímání.

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

Literatura povinná:

ČSN 36 0000: Světelné technické názvosloví (6A 3999-4000)

ČSN 01 1718: Měření barev (6A 4001)

ČSN 66 6401: Fotografická senzitometrie (6A 3333)

Pecák J.: Subjektivní aspekty reprodukce barevným filmem (kabinet obrazové techniky)

Urban M.: Základy senzitometrie (1968 - 6C 1572-3)

Katalogy filmových materiálů: Eastman KODAK, FUJI (kabinet obrazové techniky)

Katalogy filtrů: KODAK Filters (kabinet obrazové techniky)

Kubát J.: Základy fotochemie, Akademia 1969

Student Filmmaker´s Handbook, Eastman Kodak Company, 1990

American Cinematographer Manual, Fifth Ed., Hollywood,

IES Lighting Handbook, Reference Volume, Illuminating Engineering Society of NA, 1984

Michale J.Langford: Advanced Photography, The Focal Press, 1972

W.F.Berg: Exposure - Theory and Practice, The Focal Press, 1968

D.J.Corbett: Motion Picture and Television Film, 1968

Ralph M.Evans: An Introduction to Color, John Wiley and Sons, 1948

R.W.G.Hunt: The Reproduction of Colour, Fountain Press, London, 1967

Literatura doporučená :

Evans, R.M.: Eye, Film and Camera in Color Photography (1959 - 6B 756)

sborník Principles of Color Sensitometry (1955 - 6B 865)

Horder, A.: The Ilford Manual of Photography (1971)

Jiráček M.: Fotografická optika (1960 - 6A 2119)

Palivec: Světlo, optika a osvětlovanie vo fotografii (1963 - 6A 2390)

Ulrich Teubner, Hans Josef Bruckner : Optical Imaging and Photography (2019 - F 413/19)

Hodnoticí metody a kritéria

Písemný test : 75% správných odpovědí je předpokladem pro zahájení ústní zkoušky

Konečný výsledek zkoušky : test 10%, ústní zkouška 90%

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost 225
Učebna B KK

(Lažanský palác)
PECÁK J.
GÁBOR M.

12:20–13:55
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 12:20–13:55 Josef PECÁK
Miroslav GÁBOR
Učebna B KK
Lažanský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů