Teorie střihové skladby 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
306TSS1 zkouška 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Hlavní náplní je analýza proměn střihové skladby od počátků kinematografie až do nástupu zvuku.

Vedle základů narativní skladby Griffithovské, tvoří jádro přednášek podrobné uvedení do díla a teoretického myšlení ruských montážníků, českého meziválečného myšlení o filmu.

Stranou nezůstanou ani stěžejní díla filmové avantgardy 20. až 30. let.

Sovětští montážníci – tematické okruhy

1.Předchůdci - Lumiérové, Meliés, Brightonská škola, Edwin Porter, D. W. Griffith.

2.Lev Kulešov jeho experimenty, tvorba i dílo teoretické.

3.Marxistická dialektika a její odraz v tvorbě jednotlivých autorů.

4.Ruská formální škola + Analýza dvanáctiletých cyklů ve vývoji filmu dle N. Izvolova.

5.Montáž atrakce a opozice.

6.Konstruktivní montáž.

7.Intelektuální montáž.

8.Teorie intervalu v díle Dzigy Vertova.

9.Elektrifikace klasických tradic, FEKS.

10.Vertikální montáž.

11.Vertikální montáž a zvuk (Dezertér, Symfonie Donbasu).

České myšlení o filmu do roku 1945 – tematické okruhy

1.J. E. Purkyně: Příspěvky k poznání zraku ze subjektivního hlediska.

2.Václav Tille: Kinéma (+ kontext raných filmových teorií).

3.Karel Teige: Foto kino film, Estetika filmu a kinografie.

4.Vítězslav Nezval: Fotogenie.

5.Jan Mukařovský: K estetice filmu, Čas ve filmu.

6.Roman Jakobson: Úpadek filmu?

7.Alexandr Hackenschmied: Nezávislý film.

8.Zdeněk Pešánek: Kinetismus.

9.E. F. Burian: Hudba ve zvukovém filmu, A. Hackenschmied: Film a Hudba, Stíny které mluví.

10.Arne Hošek: Poznámky k estetice filmu.

11.Jan Kučera: Reklama a umění kinematografické, Film a stavba.

Přednášky jsou doplněné o diskusi nad danými tématy, analýzami ukázek z filmů a teoretických textů, prezentacemi vlastních referátů.

Výsledky učení

-

Předpoklady a další požadavky

-

Literatura

Josef Valušiak: Základy střihové skladby. NAMU, Praha, 2005, 146 str. ISBN 80-7331-039-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Střihová skladba ve filmu a televizi. NAMU, Praha, 2002, 234 str., ISBN 80-7331-896-2 (případně i jiná vydání)

Jan Kučera: Filmová tvorba amatéra. Orbis, Praha, 1961, 315 str.

Jan Kučera: Kniha o filmu. Orbis, Praha, 1941, 226 str.

Jerzy Płażewski: Filmová řeč. Orbis, Praha 1967. Orbis, Praha, 1967, 461 str.

Karel Reisz: Umění filmového střihu. Ústřední půjčovna filmů, Praha 1962, 169 str.

S. M. Ejzenštejn: Kamerou, tužkou i perem. Orbis, Praha, 1961, 477 str. (nebo jiné vydání)

Václav Veber: Komunistický experiment v Rusku, Set Out 2001 (do s. 110 + s. 219-224), 234 str., ISBN:80-86277-14-3

Gilles Deleuze: kapitola Montáž z knihy Film 1, Obraz – pohyb, NFA Praha 2000, (s. 42 – 55 resp. 73), 298 str., ISBN 978-80-7004-098-0

Zdeněk Hudec: Hegemonie rozpornosti. in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis (časopis, Philosophia-Aesthetica č. 27, Olomouc, 2004) (s. 29 – 41)

Antonín Navrátil: Dziga Vertov, revolucionář dokumentárního filmu. ČFÚ, Praha, 1974., 252 str.

Jevgenij Gromov: Osud umělce (Filmová avantgarda a Lev Kulešov). ČFÚ, Praha 1990, 327 str, ISBN:80-7004-038-6

Viktor Šklovskij: Nekonečné záhady. ČFÚ, Praha 1990, 305 str., ISBN:80-7004-053-X

Viktor Šklovskij: Umění jako metoda. in Teorie prózy. Melantrich Praha, 1933 s. 9-26, 287 str., ISBN:80-7304-026-3

Lev Kulešov: Základy filmové režie. Skripta FAMU, SPN, Praha 1974, 348 str.

Jan Kučera: Alexandr Dovženko básník revoluce. ČFÚ, Praha 1971, 94 stran

V. Pudovkin: Film, scenár, réžia, herec. Tatran, Bratislava 1982, 473 stran

A. Marjamov: Vsevolod Pudovkin. Čs. státní film, Praha 1955, 236 stran

Béla Balász: Film, vývoj a podstata nového umenia. SVKL, Bratislava 1957, 382 str.

Ernest Lindgren: Filmové umění. ÚPF, Praha 1961, 215 str.

Boris Groys: Gesamtkunstwerk Stalin, Praha: edice vvp avu, 2010, (s. 7 – 88), 189 str., ISBN:978-80-87108-17-8

Tom Gunning: Film atrakcí: Raný film, jeho diváci a avantgarda. In Iluminace 2/2001.

Milan Klepikov: Bod zlomu. In Iluminace 2/2001, s. 41-50.

Jan Svoboda: Skladba a řád. NFA, Praha. 2007, ISBN: 978-80-7004-132-1

Zdeněk Hudec: Filmové myšlení v teoretickém díle Jana Kučery. in Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Philosophia-Aesthetica 22, Olomouc, 2000. (s. 69 – 85.)

Antologie textů k úvodům pro první ročník FAMU. NAMU, 2006 - v tištěné podobě k dispozici v knihovně FAMU, v elektronické podobě na webu FAMU.

Lev Kulešov: Filmové umenie (Moje skúsenosti). In Slovenské divadlo č. 2, 1996

Viktor Šklovskij: Ejzenštejn. Odeon, Praha, 1983, 415 stran

S. M. Ejzenštejn: O stavbě uměleckého díla. Čs. spisovatel, Praha, 1963, 124 stran

Nikolaj Izvolov: Fenomen kino -istorija i teorija. Izd. Materik, Moskva, 2005.

Peter Mihálik ed: Sovietska filmová teorie dvadsiatych rokov. SFÚ, Bratislava, 1980.

Peter Mihálik: Kapitoly z filmovej teórie. Tatran, Bratislava, 1983, 326 stran

Jaroslav Anděl: Sovětská filmová fotografie dvacátých let. Odeon, Praha 1979, 128 stran

P. Szepanik, J. Anděl eds.: Stále Kinema, NFA, Praha, 2008, ISBN:978-80-7004-136-9

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, kvalitní prezentace zadaných referátů.

Absolvování průběžných testů.

Absolvování závěrečného testu jako nutné podmínky připuštění k ústní části zkoušky.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů