Seminář bakalářské práce 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
307SEMB1 Z 4 120 hodiny SEMINÁŘŮ za celý semestr (45 minut), 10 až 30 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student ovládá formální náležitosti psaní odborných textů, zná citační normy, umí provádět literární rešerše a zpracovat projekt výzkumně zaměřené písemné práce.

Forma studia

seminář, samostatná výzkumná činnost pod vedením školitele

Předpoklady a další požadavky

-

Obsah kurzu

Seminář je věnován průběžným konzultacím teoretické bakalářské práce, kombinuje představení základních požadavků, postupů a přístupů garantem s individuálními konzultacemi se školiteli.

1 - představení požadavků na kvalifikační práce a státní zkoušky

2 - základní metodologické přístupy a typy výzkumu, oborové knihovny a elektronické zdroje, odborná a popularizační literatura

3 - citační normy a způsob práce s prameny

4 - konzultace témat, společná schůzka studentů a školitelů

5 - rešerše odborné literatury

6, 7, 8 - definování tématu bakalářské práce: abstrakt, klíčová slova

9, 10 - pracovní struktura bakalářské práce, bibliografie

11, 12 - finalizace projektu bakalářské práce

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná:

Shirley, R. - Simmons, M. Photographers and Research: The role of research in contemporary photographic practice. London: Taylor & Francis 2017.

Collinsová, H. Kreativní výzkum: teorie a praxe výzkumu v oblasti tvůrčích odvětví. Praha: Institut umění - Brno: Barrister & Principal 2017.

Doporučená:

Loveless, N. How to Make Art at the End of the World: A Manifesto for Research-Creation. Durham - London: Duke University Press 2019.

Belcher, W. J. Writing Your Journal Article in Twelve Weeks, Second Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Dunleavy, P. Authoring a PhD: How to Plan, Draft, Write and Finish a Doctoral Thesis or Dissertation. London: MacMillan 2003.

Eco, U. Jak napsat diplomovou práci. Praha: Votobia 1997.

Evans, D. - Gruba, P. - Zobel, J. How to Write a Better Thesis. Cham: Springer 2014. Geršlová, J. Vádemékum vědecké a odborné práce. Praha: Professional Publishing 2009. O'Leary, Z. The Essential Guide to Doing Your Research Project. London: Sage 2017.

Silverman, J. - Rader, D. Writing About Visual and Popular Culture. Peterborough: Broadview Press 2018. Staroňová, K. Vedecké písanie. Bratislava: Osveta 2011.

Šanderová, J. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: SLON 2006. Široký, J. a kol. Psaní a prezentace odborných textů. Praha: Leges 2019.

Široký, J. Tvoříme a publikujeme odborné texty. Brno: Computer Press 2011.

Turabian, K. Student’s Guide to Writing College Papers, Fifth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2019.

Turabian, K. A Manual for Writers of Research Papers, Theses, and Dissertations, Ninth Edition. Chicago: The University of Chicago Press 2018.

Hodnoticí metody a kritéria

Pravidelná účast na semináři, odevzdání projektu bakalářské práce.

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů